جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 28/8/69
دادنامه : 695/10
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوان عالی کشور
رأی
اعتراض معترض نتیجتاً وارد است زیرا استدلال دادگاه به این نحو ( همین که زمین شهری و کمیسیون مربوطه خود را صالح به اعلام رأی و نظر بدانند اصل بر این است که دارای صلاحیت بوده و به فرض تشخیص خلاف چنین اعتراضی فقط در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است … ) در مانحن فیه موجه نیست و چون مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون موضوع ماده 12 دادگاه بوده و چنانچه کمیسیون مزبور نسبت به زمینی که مشمول قانون اراضی شهری نیست اتخاذ تصمیم نماید دادگاه نمی تواند این عمل خلاف را نادیده گرفته و رأی مغایر با مقررات قانونی را تایید و صحت آن را اعلام دارد …
با این وصف در پرونده مطروحه منعکس است پلاک 2182 اصلی واقع در حجت آباد خارج از شمول قانون مارالذکر است ونیز خواهان ادعا نموده که در اراضی ملکی خود دو حلقه چاه عمیق حفر نموده و با اقدامات مقدماتی برای اجرای طرح کشاورزی و دامداری آن را احیا کرده است بنا بر این اقتضا دارد دادگاه ـ اولاً تحقیقات لازم را در خصوص اینکه پلاک 2187 و پلاک های فرعی متعلق به خواهان در حوزه شمول قانون اراضی شهری واقع شده است یا خیر ؟ ثانیاً ـ در صورت شمول قانون مزبور نسبت به اراضی خواهان با انجام معاینه محل و تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس که در این مورد تقاضا شده است پیرامون ادعای خواهان مبنی بر احیاء اراضی موضوع بحث و غیر موات بودن آن رسیدگی های لازم معمول و سپس به انشاء رأی نهائی مبادرت نمایند و با وضع فعلی نظریه معترض عنه را تایید ننموده مقرر می دارد پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه 25 دادگاه حقوقی یک اصفهان اعاده گردد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
695
تاریخ تصویب :
1369/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :