جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 17/7/72
شماره دادنامه : 395/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
رأی
با عنایت به اینکه خواسته دعوی منحصراً تقاضای دادرسی فوری و صدور دستور موقت است و با لحاظ مفاد قسمت سوم ماده 771 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 1 قانون الحاقی پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/72 و اینکه صلاحیت بین دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری از نوع صلاحیت ذاتی است و قوانین مربوط به قواعد شکلی رسیدگی در چنین وضعی عطف بماسبق می شود و از آنجا که رسیدگی به اصل موضوع وفق ماده 11 قانون دیوان
عدالت اداری در صلاحیت این دیوان است بنا بر این مراتب با تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست مطروحه مستنداً به ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به درخواست به شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری ارسال می دارد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
395
تاریخ تصویب :
1372/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :