جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 10/8/1366
دادنامه : 446/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 3/14/1365 آقای حمید … وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقای حسین … فرزند علی ومنیژه… فرزند حسین دادخواستی به طرفیت مرکز خدمات تولیدی و عمرانی است سیستان و بلوچستان آقایان غلامحسین … و احمد … به خواسته ابقاء عضویت در شرکت تعاونی مرغداری امید و اعلام بطلان تصمیمات صدور دستور موقت تسلیم دادگاه حقوقی زاهدان نموده به خلاصه اعلام داشته خواهانها از اعضاء و مؤسسین شرکت سهامی خاص تولیدی مرغ امید می باشند نظریه تسهیلات اعتباری که در آغاز فعالیت شرکت در اوایل سال 1359 مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی سیستان و بلوچستان به عنوان وام موضوع تبصره 3 قانون بودجه در اختیار شرکت قرار داده عملاً شرکت تحت پوشش و مرکز گسترش تلقی شده پس از راه اندازی شرکت دو نفر خوانده ناگزیر از خروج از شرکت شده اند و اخیراً با تبانی میئولین مرکز مشوش و اغفال آنان موفق گردیده اند خواهانها ار به عنوان اینکه عضو فعال نبوده و حاضر به همکاری در اجرای اهداف تعاونی مرغداری امید نیستند ظاهراً اخراج نمایند و صورت جلسه تنظیمی طی شماره 5851 ـ 18/11/65 به خواهانها ابلاغ گردیده است به عنوان اینکه تصمیم مزبور بر خلاف حق و عدالت و قوانین موجد حق است و بیان مطالبی در این زمینه صدور حکم به ابقاء عضویت خواهانها در شرکت و اعلام بطلان تصمیمات متخذه منعکس در صورت جلسه 13/11/1365 و دستور موقت برخورداری از هر گونه نقل و انتقالات سهام و فعل و انفعال و تغییرات و آگهی تغییرات تا تعیین تکلیف را خواستار شده فتوکوپی هائی ضمیمه نموده است که به کلاسه 65/903 دادگاه حقوقی دو زاهدان ثبت وقت رسیدگی تعیین دستور موقت صادر شده متعاقباً به شرح تصمیم مورخ 9/1/1366 به عنوان اینکه بر طبق مقررات بندهای الف و ب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان مزبور صادر گردیده است رای به شماره 54 ـ 14/2/1366 دادگاه حقوقی یک زاهدان حاکی است وکیل خواهانها نسبت به قرار عدم صلاحیت مزبور اعتراض نموده که وارد تشخیص نشده است .
با ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری به کلاسه 66/221 شعبه دوم ثبت شد شعبه مزبور به شرح رای شماره 81 ـ 13/5/1366 به عنوان اینکه مرکز گسترش قانوناً حق اخراج اعضاء شرکت تعاونی و تولیدی مرغداری امید را نداشته و اقدامات شرکت در این جهت خروج از حدود وظائف قانونی بوده حکم بر ابطال تصمیم شرکت صادر نموده و به خلاصه این استدلال که شرکت تعاونی مرغداری امید به اعتبار اینکه بقیه اعضاء آن شرکت طرف شکایت قرار گرفته اند نسبت به خواندگان دیگر از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به کلاسه بالا ثبت به این شماره ارجاع شده است .
رأی
آقایان غلامحسین …و احمد … و یا شرکت سهامی خاص تولیدی مرغ از امید زاهدان جزو مأمورین واحدهای مذکور در بند های الف و ب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 نمی باشضد تا رسیدگی به دعوی مطروحه در قسمت مورد اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد بنا بر این با تأیید صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی به طرفیت نامبردگان به استناد ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف
می شود پرونده از طریق شعبه دوم دیوان عدالت اداری به دادگاه محل ارسال می گردد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
446
تاریخ تصویب :
1366/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :