جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 24/7/72
شماره رأی : 417/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
رأی
علی الاصول و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاههای دادگستری و مراجع دیگر تابع عنوان و خواسته دعوی است و در پرونده مطروحه به شرح دادخواست خواهان مبلغ 760000 ریال بابت خسارت وارده از شهرداری کرمانشاه مطالبه کرده مدعی است شهرداری بدون اطلاع قبلی خانه اش را با بولدوزر خراب کرده و مقداری هم کاه او را که برای فروش در منزل نگاهداری کرده اتلاف نموده است بنا بر این و با لحاظ اصل یکصدو پنجاه ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
بند 2 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و اینکه خواسته دعوی از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد رسیدگی به دعوی به کیفیت وطروحه در حیطه صلاحیت دادگاه است و لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی دو کرمانشاه به استناد ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دو کرمانشاه ارسال می دارد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
417
تاریخ تصویب :
1372/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :