جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور
شماره 745/3
به تاریخ رسیدگی 19/11/71
به حکایت اوراق پرونده خواهان ابتدا به خواست لغو دستور شماره 6019/4 ـ 10/9/65 سازمان زمین شهری در مورد انتقال پلاک ثبتی شماره 3480 واقع در بخش 3 تهران و خلع ید خوانده از پلاک مذکور به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی اقامه دعوی نموده متعاقباً در تاریخ 18/3/70 دادخواست دیگری به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت در مورد پلاک 3480 واقع در بخش 3 تهران به دادگاه تقدیم داشته است اینک اولاً در مورد قسمت اول دعوی خواهان به خواسته لغو دستور شماره 6019/10/9/65 سازمان زمین شهری با لحاظ قسمت اخیر تبصره 2 ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شورای اسلامی و بند الف ذیل شق 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و اظهار نظر دادگاه به بطلان دعوی خواهان در این قسمت خارج از حدود صلاحیت دادگاه صورت گرفته ثانیاً دعوی خلع ید و ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت مادام که دستور شماره 6019/4 ـ 10/9/65 از طرف دیوان عدالت اداری ابطال نشود با لحاظ مقررات قانون فوق الذکر قابلیت استماع ندارد و با این ترتیب مقتضای کار این بوده که در مورد قسمت اول دعوی قرار عدم صلاحیت و در مورد دعاوی خلع ید و ابطال سند مالکیت قرار عدم استماع صادر می نمود لذا نظریه مورخ 14/4/71 شعبه نهم دادگاه حقوقی یک تهران تایید نمی شود و پرونده به دادگاه مرقوم اعاده می گردد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
745
تاریخ تصویب :
1371/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :