جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور
به شماره 266/3
مورخ 13/4/72
به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی خواهانها تقاضا ودرخواست آنان اعمال دادرسی فوری و صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اداره زمین شهری اردبیل از ورود به قطعات نسقی آنان و جلوگیری از اقدام به تصرف قطعات مذکور واقع در قریه هجین به استناد مواد 771 و 778 قانون آئین دادرسی مدنی [ مواد 311 و 316 ق . ج ] است بنا بر این و با عنایت به مقررات مذکور در باب دوازدهم قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ تقدیم دادخواست ( 11/11/71) و تاریخ صدور رأی ( 14/11/71 ) مرجع صالح به رسیدگی در امر دادرسی فوری و صدور دستور موقت یا رد تقاضا در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بوده است و اقدام شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل در زمینه صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی مربوطه مطابقت ندارد بنا به مراتب تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در زمینه دادرسی فوری به استناد ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت اقدام قانونی و رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یک اردبیل ارسال می دارد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
266
تاریخ تصویب :
1372/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :