جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


رأی شماره 138 ـ
قطع نظر از اینکه حسب مندرجات فتوکپی سند مالکیت ضمیمه دادخواست شش دانگ قطعه زمین پلاک 478 اصلی بخش 3 سبزوار سند مالکیت زمین مزبور به نام اداره مهندسی ارتشی ( ارتش جمهوری اسلامی ایران ) صادر گردیده و با این وصف ذینفع در موضوع اداره مهندسی ارتش جمهوری اسلامی ایران است اساساً علی الاصول و وفق مقررات قانونی صلاحیت مراجع قضائی ( دادگاههای عمومی و غیر آن ) در رسیدگی به دعاوی تابع عنوان و خواسته دعوی می باشد و در پرونده مطروحه خواهان به طرفیت اداره کل زمین شهری استان خراسان به خواسته ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت که اداره ثبت بر مبنای تقاضای اداره زمین شهری و به استناد ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 28 آئین نامه اجرائی قانونی مزبور صادر نموده و اعاده اعتبار سند مالکیت مهندسی ارتش اقامه دعوی کرده است که با عنایت به اینکه اصل در صلاحیت ، صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه بر حسب نص قانون خاص مرجع دیگری برای رسیدگی تعیین شده باشد بنا بر این و با لحاظ آنکه دعوی خواهان به کیفیت مطروحه با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 11قانون دیوان عدالت اداری مطابقت ندارد اتخاذ تصمیم قانونی در دعوی مطروحه و عندالاقتضاء رسیدگی به آن در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و لذا با تشخیص صلاحیت مرجع مرقوم و استناد ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی و عندالاقتضاء رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان سبزوار ارسال می دارد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
138
تاریخ تصویب :
1372/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :