جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شعبه 4 دیوان عدالت اداری
به شماره دادنامه 1331
مورخ 22/8/72
در خصوص شکایت آقای محمود … فرزند حسن به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش خراسان به خواسته توقیف عملیات اجرائی و صدور دستور موقت مبنی بر متوقف ماندن اجرائیه صادره و ابطال اجرائیه به شرح دادخواست تقدیمی توضیح اینکه پرونده ابتدا در سال 69 در شعبه هجدهم دادگاه حقوقی دو مشهد مطرح سپس به موجب دادنامه شماره 329 ـ 35 ـ 6/3/72 با صدور قرالر عدم صلاحیت دیوان عدالت ارسال و به این شعبه ارجاع شد . نظر به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی نسبت به امر استخدامی شکایتی عنوان ننموده تا رسیدگی در دیوان عدالت را ایجاب نماید و رسیدگی به موضوع خواسته و ادعای طرفین و اینکه بر خلاف تعهدات رسمی رفتار شده یا خیر و صدور اجرائیه منطبق با موازین قانونی است یا نه در صلاحیت دادگاه حقوقی است لذا به اعتبار شایستگی مرجع مذکور قرار عدم صلاحیت صادر می نماید . و باا لتفات به حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1331
تاریخ تصویب :
1372/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :