جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور
به شماره 445/22
مورخ 1/7/70
اعتراضات تجدید نظر خواه بر دادنامه تجدید نظر خواسته وارد است زیرا آنچه که مستفاد از مقررات اخیر التصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 می باشد صرفاً عبارت از تحقق انتقال تحت شرائطی است که در قانون مزبور به آنها تصریح گردیده و همین گونه تعرضی به خروج ملک از طرح در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به انتقال ندارد بنا بر این چنانچه شرائط مزبور محقق نشده باشد تنها تملک مورد نظر حاصل نمی گردد فلذا صدور حکم به خروج ملک از طرح بی مورد است و دادنامه صادره از حیث مخدوش است ثانیاً طبق رأی وحدت رویه شماره 556 ـ 1/2/70 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی الزام شهرداری به صدور پروانه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و دادنامه صادره از این جهت نیز مخدوش است فلذا با نقض آن پرونده جهت رسیدگی و مجدد و اتخاذ تصمیم شایسته به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ارجاع می گردد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
445
تاریخ تصویب :
1370/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :