جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 14/1/79 شماره دادنامه 3 کلاسه پرونده 78/26
شاکی- آقای سیروس جوادی
مووضع شکایت و خواسته- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5و18 دیوان عدالت اداری
مقدمه- الف - شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/174 موضوع شکایت آقای سیروس جوادی به طرفیت مجتمع علوم دریائی نوشهر بخواسته پرداخت مطالبات و حق و حقوق بشرح دادنامه شماره 569 مورخ 14/4/1377 در خصوص مدیریت حق پایه و ارتقاء قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است.
ب - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/302 موضوع شکایت آقای علی حبیبی بطرفیت مجتمع دانشگاه علوم دریائی بخواسته حقوق قانونی حاصل از مصوبات دولت در مورد اعضاء هیات علمی بشرح دادنامه شماره 342 مورخ 27/3/1377 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باعنایت به اینکه تفاوت مدلول دو دادنامه فوق الذکر مبتنی بر مدارک و مستندات و علل و جهات مندرج در پرونده های مربوط می باشد و معلول استنباط معارض از حکم قانونگذار در مورد مشابه نیست، بنابراین مورد از مصادیق متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
----------------------------------------

بسمه تعالی
دادنامه شماره 342 مورخ 27/3/77 پرونده کلاسه 76/302
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرکب از:
آقای علی اصغر جعفری ورامینی رئیس آقای رضا اردلان مشاور
شاکی- آقای علی حبیبی فرزند غلام نوشهر آزاد شهر
طرف شکایت - مجتمع دانشگاه علوم دریایی
خواسته- درخواست حقوق قانونی حاصل از مصوبات دولت در مورد اعضاء هیئت علمی
خلاصه پرونده - پس از بررسی محتویات پرونده و اعلام نظر مشاور و اعلام پایان رسیدگی بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دیوان
شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه مجتمع دانشگاهی علوم دریائی استان مازندران اعلام شکایت نموده که ازافزایش حقوق قانونی وی جلوگیری نموده با توجه باینکه همسر و سه فرزند دارد حق عائله مندی کمتری بوده پرداخت کرده از افزایش پایه سالانه وی خودداری نموده است با اینکه از منزل سازمانی استفاده نکرده حق مسکن بوی پرداخت نشده است که در هر مورد شکایت اداره طرف شکایت طی لایحه و حضور نماینده اعلام پاسخ نموده است علیهذا با توجه بمدارک و مستندات ابرازی حسب محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه و با توجه به توضیحات نماینده اعزامی که طی صورتجلسه مورخه 22/2/77 از وی اخذ توضیح شده است بلحاظ اینکه عضویت شاکی در هیئت علمی محرز است لذا مستند بماده 18 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاهی و با توجه به بخشنامه های شماره 12012 - 5/10/74 و 15664 - 28/12/74 صادره از طرف معاون ریاست جمهوری و بخشنامه شماره 3/5/52/404 - 9/2/72 شاکی استحقاق ارتقاً پایه سالانه براساس ماده مذکور در فوق را داشته و نیز مستحق دریافت حقوق و مزایای تغییر ضریب حقوقی هیئت علمی دانشگاه از تاریخ 1/1/74 میباشد و استناد به کم کاری وسیله اداره طرف شکایت به لحاظ بلادلیل بودن ادعا موجه برای تضضیع حق شکی نیست لذا حکم به الزام اداره طرف شکایت به ارتقاء پایه سالانه شاکی و پرداخت حقوق و مزایای تغییر ضرایب حقوقی وی از تاریخ 1/1/74 صادر و اعلام میگردد رای صادره در این خصوص قابل تجدید نظر است و در مورد خواسته ها بشرح و درخواست تقدیمی حکم برد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
جعفر ورامینی رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری
--------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 14/4/77 شماره پرونده 76/5/174 شماره دادنامه 569
مرجع رسیدگی- شعبه پنجم دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای سیروس جوادی فرزند علی
طرق شکایت - مجتمع علو دریائی نوشهر
موضوع شکایت : پرداخت مطالبات و حق و حقوق
گردشکار- پس از ثبت دادخواست بشماره عمومی 2770 دیوان عدالت اداری و ارجاع آن بشعبه پنجم پرونده بکلاسه 76/5/174 در این شعبه ثبت و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از طرف شکایت و نظریه کتبی مشاور آقای موسوی ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دیوان
در مورد شکایت آقای سیروس جوادی بطرفیت مجتمع علوم دریائی نوشهر بخواسته عدم پرداخت مطالبات و حق و حقوق با عنایت به توضیحات نماینده مشتکی عنه اعلام داشته:
1- مطالبات مربوط به 20% افزایش حق و حقوق عائله مندی پس از تامین اعتبار پرداخت خواهد شد.
2- حق مسکن برای اعضاء هیات علمی بصورت خانه سازمانی مهیا بوده نامبرده استفاده ننموده است.
3- حق پایه و ارتفاء براساس ماده 18 اصلاحیه موضوع آئین نامه استخدامی هیاتهای علمی مورد تایید فرمانده دانشگاه نبوده است بلحاظ تاخیرات مکرر و خروجهای قبل از ساعت خدمت وعده دستیابی به تحقیق و پژوهش جدید قابل قبول با توجه بمراتب فوق راجع به مطالبات وی در خصوص 20% افزایش حق و حقوق عائله مندی و تبدیل حکم آزمایشی به رسمی شکایتش وارد چون نداشتن اعتبار نمیتواند عذر موجه برای عدم پرداخت دوره آزمایشی سه سال است درفرجه معیینه در مورد تبدیل وضعیت استخدامی وی از آزمایشی به رسمی یا خاتمه دادن بخدمت شاکی اقدامی بعمل نیامده بنابراین حکم بورود شکایت شاکی در موارد فوق الاشعار صادر و اعلام میگردد. در مورد حق مسکن نظر باینکه ادعای وی فاقد مستند قانونی است و نماینده مجتمع علوم دریائی نوشهر اعلام نموده که مشاراله پس از سه سال استفاده از مسکن سازمان با میل و رغبت خود آنجا را تخلیه کرده و مجوزی جهت پرداخت مبلغی تحت عنوان حق مسکن وجود ندارد و حقوق ادعای از قبیل حق مدیریت و حق پایه و ارتقاء فاقد مستند قانونی است بنابراین قرار رد شکایت شاکی در این موارد صادر و اعلام میگردد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2
تاریخ تصویب :
1379/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :