جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 22/3/1379 شماره دادنامه 112 کلاسه پرونده 77/120
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت ادری
شاکی- آقای علی اکبر حاجیان
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 و 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه های شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 و 1097/ 60 مورخ 29/6/1374 به بانکها دستور وصول ما به التفاوت داده است. از آنجا که اولاً بخشنامه فوق الذکر مبنای قانونی ندارد. ثانیاً عطف بماسبق نمودن بخشنامه هم وجاهت قانونی ندارد. فلذا تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 و 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی را خواستارم.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2442 مورخ 2/5/1378 اعلام داشته اند، 1- بخشنامه های صادره از این بانک براساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و در چارچوب حدود وظایف و اختیارات قانونی خود منطبق با بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 صادر شده است که عیناً در سالهای 75،76،77 و 78 تحت عنوان بند ج تبصره 29 تکرار شده است.
2- به استناد ذیل ماده 4 قانون مدنی عطف مفاد بند ج تبصره یاد شده به معاملات ارزی سنوات گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تجویز شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون مدلول بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حیث آثار حقوقی مترتب برآن با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی یکسان است و بخشنامه اخیر الذکر به شرح رای شماره 83 الی 86 مورخ 27/5/1375 مغایر قانون تشخیص نگردیده است، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانک مرکز تابع رای قبلی هیات عمومی دیوان است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
------------------------------------------
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1083/60 مورخ 7/6/1374

بسمه تعالی
اداره امور بین المللی/ خارجه
پیرو بخشنامه شماره 1252/60 مورخ 28/12/1373 مراتب زیر جهت اجراء ابلاغ میگردد. الف - با توجه به لزوم اجرای قراردادهای استمهال و انجام پرداختهای اضطراری اقلام معوقه در موردی اعتبارات و بروات اسنادی که اسناد آنها قبل از سال 1374 ارائه، معامله، ظهرنویسی و رفع تعهد ارزی شده است در صورتیکه ماب ه التفاوت ریالی از مشتریان بهنگام تایید اقلام مشمول قراردادهای استمهال و یا پرداخت اقلام اضطراری (بطور هفتگی توسط اداره امور بین الملل این بانک ابلاغ می شود) قبلاً وصول نشده یا وصول فوری ان مقدور نباشد به شرح زیر عمل نمایند:
1- حسابی بنام بدهی مشتریان بابت اعتبارات و بروات اسنادی در دفاتر خود افتتاح نموده و پس از رفع مغایرت ارزی اقلام مشمول قراردادهای استمهال با پرداخت اقلام اضطراری مابه التفاوت ریالی مشروحه زیر را به آن حساب منظور و متعاقباً اقدامات لازم جهت وصول از مشتریان بعمل آورند.
نرخ رسمی 70 ریالی اعتبارات و بروات با نرخ 70 ریالی تا نرخ شناور
نرخ رقابتی اعتبارات و بروات با نرخ رقابتی تا نرخ شناور
نرخ شناور کمتر از نرخ شناور روز ( در حال حاضر هر دلار 1750 ریال) اعتبارات و بروات نرخ شناور، تا نرخ شناور روز
2- درخواست تامین کسری منابع ریالی بابت مابه التفاوت ریالی منظور شده به حساب بدهی مشتریان بابت اعتبارات و بروات اسنادی را به تفکیک قراردادهای استمهال و اقلام اضطراری پرداختی به اداره معاملات ریالی ورونوشت انرا بالضمام صورت زیر اقلام ( طبق فرم پیوست) به اداره آمار و بدهیهای ارزی ارسال نمایند. تاکید می نماید در مورد قراردادهای استمهالی درخواستهای تامین کسری منابع ریالی می بایست قرارداد به قرارداد به ذکر شماره و اعلامیه بدهکار برداشت معادل ریالی اقلام مشمول قرارداد از حساب آن بانک بطور جداگانه تنظیم شود و فتوکپی اعلامیه بدهکار با رونوشت ارسالی به اداره آمار و بدهیهای ارزی ضممیه گردد. اضافه می نماید کلی درخواستهای ان به بانک که در سال 74 واصل گردیده کان لم یکن تلقی گردیده وبایستی به نرخ مذکور در بند 2 تنظیم و ارائه گردد.
تبصره- برداشت از حساب آن بانک در ارتباط با عملیات این بند بطور جداگانه و بدون احتساب جرایم تاخیر تادیه در حسابهای این بانک ثبت، نگهداری و پیگیری خواهد شد. بدیهی است پس از رسیدگی و تایید عملیات آن بانک توسط سازمان حسابرسی جمهور اسلامی ایران مبالغ مشروحه قطعیت خواهد یافت. مقتضی است با حسابرسان سازمان مذکور همکاری لازم بعمل اورید.
3- ما به التفاوتهای وصول شده از مشتریان از ابتدای سال 74 تا کنون و منبعد می بایست بلافاصله به این بانک انتقال یابد و همزمان صورت ریز ( طبق فرم پیوست) مربوطه به اداره آمار وبدهیهای ارزی ارسال میگردد.
4- مانده حساب بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی را به تفکیک بدهکاران هر سه ماه یکبار تهیه به ادارات امور اعتیارات و آمار بدهیهای ارزی این بانک گزارش نمایند.
ب- جهت استرداد ما به التفاوت نرخ دولتی تارقابتی اعتبارات و بروات اسنادی به نرخ رقابتی که قبلاً به این بانک انتقال داده اند با رعاتی مفاد بخنشامه شماهر 1433/60 مورخ 4/5/1372 و به ترتیبی که در بند الف -2 فوق تعیین گردیده است طی نامه و فرم جداگانه عمل نمایند
اداره سیاست ها و مقررات ارزی
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
112
تاریخ تصویب :
1379/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :