جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 22/12/1379 شماره دادنامه 121 کلاسه پرونده 76/34
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای محمود فرج زاده
موضوع شکایت و خواسته- ابطال دستورالعملهای اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی تمام اختیارات به دست سه نفر هیات منتخب از سوی ریاست قوه قضائیه سپرده شده که با تصمیم گیریهای غیر قانونی و ناعادلانه زحمت چندین ساله دانشگاهی را بباد فنا سپرده و دانشنامه ماخوذه را بلاتاثیر می سازد. تصویب این دستورالعمل برخلاف اختیارات مصرحه در قانون اساسی است به علاوه اختیار مصرحه در قانون اساسی قانوناً قابل تعویض به دیگری نیست و همچنین تصویب آن برخلاف حقوق مقرر در قانون استخدام کشوری و قانون استخدام قضات است لذا درخواست ابطال آنرا می نماید. مستشار تدوین قوانین قوه قضائیه" href="/tags/15744/اداره-کل-حقوقی-و-تدوین-قوانین-قوه-قضائیه/" class="link">اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2094/7 مورخ 3/3/1379 اعلام داشته اند، سیر قانونی گزینش قضات اجمالاً به این شرح است: الف ماده 8 از قانون تشکیلات قضائی مصوب 1335 اشعار می دارد، وزیر دادگستری میتواند از لیسانسیه های رشته قضائی دانشکده و دکترهای حقوق که ر وزارت دادگستری یا سایر وزارتخانه ها هستند و پایه قضائی ندارند به خدمات قضائی دعوت نماید و از دعوت شدگان مطابق قانون استخدام قضات امتحان میشود. ب- مواد 1و2 قانون ارجع به استخدام قضات مثوب فروردین 1343 با اصلاحات سال 1348 شرایط ورود به خدمت قضائی را چنین بر مشرده ، 1- اتمام دوره کارآموزی2- تعیین صلاحیت داوطلب برای ورود به کاراموزی 3- از طریق امتحان و مسابقه در دوره کارآموزی پ- ماده 4 قانون فوق الاشعار سابقه پنج سال وکالت و پنج ساتل خدمت اداری کارمندان را به شرط قبول شدن آنان در امتحان خاص وزارت دادگستری و احراز صلاحیت موجب معافیت از کارآموزی قضائی م یداند. ت- بند سوم اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخدام قضات عادل را طبق قانون از وظایف رئیس قوه قضائیه دانسته است. علیهذا بالتفاوت به جهات مرقوم در قانون اساسی و قانون استخدام قضات و اصلاحات متعاقب این قانون شرایط امتحان مبتنی بر قانون شرط ورود به کار قضائی است لذا سابقه اداری کارمند با توجه به اینکه تجربه قضائی را در بر ندارد نمی تواند موجبی برای رعایت مواد 5 تا 9 این دستورالعمل که مخالف صریح قانون است و به صورت دلخواه اراده افراد سه گانه کمیسیون منتخب رئیس پیشین قوه قضائیه را در اعمال ضوابطی معارض با قانون استخدام ممکن می سازد و موجب شو و ابطال این دستورالعمل موجب زوال تعرضات قانون خواهد شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه استخدام قضات به حکم بند 3 اصل یکصدو پنجاه و هفتم قانون اسای جمهوری اسلامی ایران از اختیارات خاص قوه قضائیه است و وضع ضوابط مربوط به شرایط ورود به خدمت قضائی از لوزام اختیار مذکور محسوب میشود و از مقوله استخدام و انتصاب اشخاص به مناسب قضائی یا تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان اداری به قضائی نیست بنابراین مفاد دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
----------------------------------------
دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی
ماده 1- هیئت سه نفره منتخب از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که عبارتند از معاون اجرائی ریاست قوه قضائیه مدیر کل اموزش و گزینش استخدام قضات، معاون حقوقی امور مجلس وزارت دادگستری (آقایان عباسی فرد، میر حجازی، منتظری) براساس مواد این دستورالعمل نسبت به تبدیل وضعیت کارمندان قوه قضائیهاز اداری به قضائی اقدام می نمایند.
ماده 2- جلسات هیئت در محل اداره کل آموزش تشکیل و دبیر هیئت با نظر اعضاء انتخاب می شود و هزینه جلسات و آزمون و غیره در داخل اعتبارات مالی اداره کل اموزش قابل محاسبه می باشد.
تبصره- تعداد جلسات و زمان آن بستگی به میزان داوطلبین دارد و در هر هفته حداقل یک جلسه و در صورت نیاز دو جلسه در هر هفته خواهد بود.
ماده 3- داوطلبین تبدیل وضعیت لازم است تقاضای خود را کتباً بانضمام مدارک مندرج در ماده 7 این دستورالعمل به دفتر هیئت به نفره تسلیم تا پس از دستور ثبت و تشکیل پرونده نسبت بانجام آزمون مصاحبه و احراز صلاحیت اخلاقی و عدالت برابر و مواد آتی اقدام گردد.
ماده 4- زمان برگزاری علمی در هر چهار ماه یکبار با توجه به امکانات اداره کل آموزش برگزار خواهد گردید.
ماده5- برای اخراز صلاحیت اخلاقی ، توان کاری، شغلی، اجتماعی و عدالت فرد او ؟ اداره کل اموزش به صورت محرمانه از حراست مرکزی دادگستری ، وزارت اطلاعات به طرفق مقتضی استعلام خواهد کرد و در مواردی که اعضای هیئت استعلام و لازم نبیند مراتب را به اداره کل اموزش اعلام و در این صورت پذیرش در آزمون علمی کافی برای احراز صلاحیت تبدیل از اداری به قضایی می باشد.
تبصره: چنانچه حراست مرکزی دادگستری یا وزارت اطلاعات در مهلت دو ماه از تاریخ استعلام پاسخ لازم را ندهد. هیئت راساً نسبت به وضعیت متقاضی تصمیم خواهد گرفت.
ماده 6- برای احراز عدالت فرد او طلب لازم است حداقل دو نفر که مورد تائید هیئت سه نفره باشند نسبت به تعدیل ویا توئیق داوطلب صراحتاً اعلام نظر نمایند.
تبصره 1- از کلیه داوطلبین پس از قبولی در آزمون علمی و احراز صلاحیت بوسیله هیئت مصاحبه بعمل خواهد آمد.
تبصره 2- چنانچه نتیجه مصاحبه داوطلب از نظر هیئت مثبت ارزیابی گردد، براسا تبصره 1 ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزش مصوب 4/4/59 از گذرانیدن دوره کارآموزی معاف بوده و از طریق مدیر کل اموزش محل خدمت متقاضی مشخص و پیشنهاد صدور ابلاغ قضائی بعنوان قاضی تحقیق به اداره کل کارگزینی داده خواهد شد.
تبصره 3- چنانچه نتیجه مصاحبه داوطلب از نظر هیئت برای تصدی قضاء از لحاظ علمی و عملی ضعف تشخیص داده شد حسب مورد هیئت نسبت به تعیین مدت کارآموزی اتخاذ تصمیم خواهد شد و پس از طی دوره از داوطلب مجدداً مصاحبه بعمل خواهد امد.
تبصره 4- چنانچه صلاحیت داوطلب از نظر هیئت سه نفره جهت تصدی منصب قضاء احراز نگردیده داوطلب کماکان در سمت قبلی بکار اداری انتقال خواهد داشت.
ماده 7- مدارک لازم جهت ثبت نام از داوطلبین موضوع ماده 4 قانون استخدام قضات عبارتند از:
1- ارائه درخواست کتبی از ناحیه داوطلب 2- ارائه حکم کارگزینی ؟؟ در ردیف 9 حکم حقوقی 3- ارائه گواهی 5 سال سابقه خدمت در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به آن 4- ارائه گواهینامه لیسانس حقوق قضائی و یا لیسانس الهیات گرایش مبانی فقه حقوق از دانشگاههای معتبر
5- به مدرک تحصیلی داوطلبانه لیسانس خود را بعنوان معادل اخذ نموده مانند هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
تبصره- ارائه گواهی نامه موقت تحصیلی به هنگام ثبت نام کافی است.
ماده 8- اداره کل کارگزینی مکلف است پس از معرفی داوطلب بوسیله اداره کل آموزش پیشی نویس ابلاغ قضائی را تهیه و بعنوان ریاست قوهق ضائیه ارسال نماید.
ماده 9 - مذاکرات تصمیمات و شرح اقدامات هیئت دردفتر مخصوصی ثبت وبا منظور پیگیری امور جاریه یک نفر از کارمندان اداره کل آموزان عنوان ؟؟ دفتر هیئت سه نفره تعیین و امر ؟؟ را تحت نظر ؟؟؟؟/ تا حصول نتیجه نهایی اجرا نماید.
ماده 10- این دستورالعمل بر 10 ماده و 7 تبصره به تصویب رسیده و دستورالعملهای قبلی ملغی الاثر اعلام می گردد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
121
تاریخ تصویب :
1379/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :