جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 22/3/1379 شماره دادنامه 110 کلاسه پرونده 78/83
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای آرش صادرقیان
مووضع شکایت و خواسته- ابطال بعضی از مصوبات هیات وزیران در خصوص شرایط پرداخت عیدی به کارکنان دولت.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، هیات وزیران بمدت 9 سال متوالی شرایط پرداخت عیدی را به کارکنان دولت تحت عنوان ضوابط پرداخت پاداش آخر سال در قالب تصویب نامه های مورخ 23/10/1369 و 16/11/1370 و 30/10/1371 و 6/11/1372 و 19/11/1373 و 24/10/1374 و 30/10/1375 و 28/10/1376 و 16/10/1377 به شکل مقررات لازم الاجراء بیان نموده است که البته تصویب نامه های پرداخت عیدی سالهای 75و76و77 مستند به قانون نحوه پرداحت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 میباشند. در قسمتی از تصویب نامه های مارالذکر، استفاده از کارکنان پیمانی و خرید خدمت از پاداش آخر سال (عیدی) که بعداً به کارکنان قراردادی و موقت نیز تعمیم داده شده منوط به اشتغال آنان بمدت حداقل شش ماه از سال در دستگاه مربوط شده است به طوری که در موقع پرداخت عیدی نیز باید مشغول بکار بوده باشند. صرف نظر از اینکه قید پرداخت عیدی به مستخدمی که حداقل ششماه از سال را مشغول خدمت بوده منوط است به اشتغال وی در مزان پرداخت عیدی در قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 وجود ندارد، اساساً و بطور کلی بنظر میرسد که وضع قید مذکور در زمره اختیارات قوه مجریه نیست و یک نوع تقنن و وضع قاعده است که وجاهت قانونی برای هیات وزیران ندارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10594 مورخ 31/6/1378 اعلام داشته اند، 1- همانگونه که عنایت دارند علی الاصول دولت الزامی به پرداخت پاداش ندارد بلکه مطابق ماده (41) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری پرداخت از جمله اختیاراتی است که بدولت داده شده است بنابراین دولت می تواند نسبت به چگونگی و موارد پرداخت پاداش و نحوه ان تصمیم گیری های لازم را بنماید. 2- مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 دولت موظف گردیده اعتبارات تخصیص یافته به امر عیدی کارکنان دولت را بطور مساوی به کارکنان خود پرداخت نماید، لکن این امر نیز مانعی برای اینکه دولت در تخصیص این اعتبار، میزان کارکرد و یا رضایت از نحوه عملکرد کارکنان را در نظر بگیرد نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مقررات قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 و تعلق حق مزبور به کارکنان دولت در پایان هر سال و ضرورت برقراری رابطه استخدامی با دولت در تاریخ تعلق حق مزبور، ضوابط پرداخت پاداش و عیدی آخر سال در این زمینه مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
110
تاریخ تصویب :
1379/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :