جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 8/3/1379 شماره دادنامه 102 کلاسه پرونده 78/91
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- شرکت کیهان بد
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک مرکزی با صدور بخشنامه معتارض عنه کلیه گشایش اعتباری که در سنوات قبل انجام شده و مشتری تعهدات ارزی خود را انجام داده و تسویه حساب نموده است مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارزمند رج در مجوز گشاتیش اعتبار بانرخ ارز شناور سال 1374 اعلام می نمیاد. این امر خلاف قوانین و مقررات جاری و فاقد مبنای شرعی میباشد. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/4431 مورخ 13/8/1378 اعلام داشته اند، بخشنامه بانک مرکزی براساس اختیارات مندرج در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به ویژه بند ج ماده 11 آن است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5527/21/78 مورخ 5/8/1378 اعلام داشته اند، عطف به نامه شماره هـ/78/91 مورخ 23/5/1378 موضوع مغایرت یا عدم مغایرت بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موازین شرعی در جلسه مورخ 5/8/1378 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد، چون تسویه حساب نمیوشد و بخشنامه با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری بوده است خلاف شرع نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی در باب اختصاص ارز و نرخ ان به شرح مندرج در رای شماره 83 الی 86 مورخ 27/5/1375 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و اظهار نظر مجدد به اعتراض نسبت به بخشنامه مزبورموردی نداردو اعتراض شاکی در این خصوص تابع مدلول رای فوق الذکر است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
----------------------------------------
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374

بسمه تعالی
پیرو بخشنامه های شماره 1252/60 مورخ 28/12/73 و 1083/60 مورخ 7/6/74 و در اجرای مفاد نامه شماره 58/م/31 مورخ 16/6/72 سازمان برنامه و بودجه مستند به مصوبات جلسه مورخ 13/6/74 شورای محترم اقتصاد موضوع اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، از اعتبارات و بروات اسنادی که قبل از سال 1374 بانرخهائی کمتر از نرخ شناور روز گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد انها ارائه ، ظهرنویسی و رفع تعهد ارزی گردیده ، لکن وجه ارزی انها در سال جاری، یا سالهای بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد، تا نرخ شناور رز، موارد زیر را باطلاع میرساند:
1- آن بانک موظف است در مورد اعتبارات و بروات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی جهت بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی گشایش و یا ثبت سفارش شده ما به التفاوت نرخ ارز( تفاوت مبالغ وصول شده قبلی تا نرخ شناور روز) را دریافت و به یکی از طرق ذیل عمل نماید:
1-1- در صورتیکه قبلاً مابه التفاوت از حساب ذخیره تعهدات ارزی تامین شده باشد، مابه التفاوت بایستی به حساب مذکور نزد بانک مرکزی بازگشت و واریز گردد.
1-2- چنانچه طبق بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/72 این بانک مابه التفاوت به حساب بدهیهای مشتریان منظور گردیده، پس از صول از مشتری میبایست فقط صرف تسویه حساب مزبور و واریز مانده بدهی مربوطه نزد این بانک گردد.
یادآوری 1- کالاهای سرمایه ای تولیدی ، کالاهائی است که کد فیش تخصیص ارز آن یکی از کدهای مندرج در لیست ؟ باشد.
یادآوری 4- منتظر از شرکتهای دولتی ، شرکتهای موضوع قسمت هشتم قانون بودجه سال 1374 کل کشور میباشد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
102
تاریخ تصویب :
1379/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :