جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 29/3/1379 شماره دادنامه 125 کلاسه پرونده 78/212
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پرویز پورقلی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و17 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده 67/468 موضوع شکایت آقای شعبانعلی ایمن آبادی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان گیلان به خواسته فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و هزینه سفر و نقل مکان به شرح دادنامه شماره 570 مورخ 12/10/1368 حکم به تصدیق استحقاق شاکی به دریافت فوق العاده و هزینه سفر صادر نموده است.
ب: شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/954 موضوع شکایت آقای پرویز قلی ولدی بطرفیت اداره کل منابع طبیعی استان گیلان بخواسته الزام اداره خوانده به پرداخت فوق العاده ماموریت در منابع طبیعی استان لاهیجان از تاریخ 23/2/1372 تا کنون و فوق العاده محل خدمت و هزینه سفر به شرح دادنامه شماره 204 مورخ 18/3/1376 با توجهب ه تعهدنامه شاکی و رای شماره 31 مورخ 1/4/1368 هیات عمومی دیوان حکم رد شکایت مطروحه صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه آراء فوق الذکر براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست، در نتیجه موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی- مقدسی فرد
-----------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ : 18/3/76 کلاسه پرونده 17/75/954 شماره دادنامه: 204
مرجع رسیدگی- شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری
رئیس: فرائی مشاور: سرائیان
شاکی: آقای پرویز پور قلی ولدی فرزند موسی ساکن: اداره منابع طبیعی لاهیجان مسئول دعاوی و حقوقی.
طرف شکایت: اداره کل منابع طبیعی استان گیلان.
خواسته: الزام اداره خوانده به پرداخت فوق العاده ماموریت در منابع طبیعی لاهیجان از تاریخ 23/2/72 تا کنون وفوق العاده محل خدمت و هزینه سفریه اینجانب.
گردشکار- دادخواست های شاکی پس از وصول در دفتر دیوان در مورخه 14/9/75 ثبت و به شعبه هفدهم ارجاع و پرونده تکمیل گردید اینک جلسه شعبه مزبور بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با بررسی مندرجات دادخواست و محتویات پرونده و اینکه شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان بخواسته های فوق از اداره خوانده اعلام شکایت و رسیدگی و صدور حکم بر اعطای فوق العاده های مذکور توسط خوانده را تقاضا دارد.
مدیر کل منابع طبیعی استان گیلان طی لایحه جوابیه شماره 27/45606 مورخ 23/11/75 اعلام داشته خواهان پس از تخلیه خانه سازمانی متصرفی تقاضای انتقال بشهرستان لاهیجان را نمود که بجهت ترفیه حال مشار الیه با خواسته وی با تعهد وی دایر بر عدم دریافت فوق العاده های مذکوره موافقت شد و با توجه به رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1/4/68 سازمان متبوع ملزم به پرداخت فوق العاده های مذکوره نمیباشد صدور رای بر رد دعوی شاکی را تقاضا دارد بنابمراتب و با اظهار نظر مشاور شعبه ختم رسیدگی اعلام و بصدور رای مبادرت میگردد.
رای دیوان با عنایت بمراتب مندرجه در فوق و محتویات پرونده ادعای شاکی علیه اداره خوانده با توجه بمفاد لایحه جوابیه و تعهدنامه ضمیمه لایحه مذکوره و رای شماره 31 مورخ 1/4/68 هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و بلحاظ اینکه نامبرده با دادن تعهد مذکور استحقاق دریافت فوق العاده های مورد مطالبه را نداشته است - فاقد وجاهت و موقعیت قانونی میباشد لذا حکم برد شکایت مطروحه صادر میگردد.
رئیس شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری فرائی
-----------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 12/10/1368 شماره دادنامه 68/570 پرونده کلاسه 8/67/468
مرجع رسیدگی- شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
اعضاء شعبه آقایان 1- هوشنگ فاتح نژاد - رئیس 2- سید اسدالله میر هادی - مشاور
طرف شکایت - اداره کل منابع طبیعی استان گیلان ( سازمان جنگلها و مراتع کشور)
موضوع شکایت و خواسته- فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و هزینه سفر و نقل مکان
خلاصه شکایت و گردشکار پرونده- شاکی دادخواستی بخواسته مرقوم به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و به کلاسه مذکور ثبت و تشریفات قانونی آن را انجام گردیده ماحصل شکایت این است که:
1- عدم پرداخت مزایای محرومیت از تسهیلات زندگی از تاریخ 24/9/64 لغایت 15/7/2067 - مطالبه هزینه سفر و نقل مکان با توجه به اجرای ابلاغیه های شماره 41468 - 29/11/64 و 20444- 1/7/65 . نسخه ثانی دادخواست به سازمان طرف شکایت ابلاغ، منابع طبیعی استان گیلان پاسخ داده است پست ثابت سازمانی جنگلبانی ارشد ردیف (5102) در عباسی رودخان- شفت- در حوزه جنگلداری فومن بوده و تسهیلات مربوط به مبنای 40% و از 80% حقوق کارمند میباشد.
2 ابلاغ های مربوط بنا به مصلحت و مقتضیات اداری دررابطه با اعلام جتگلداری فومن که اعلام نموده که آقای شعبانعلی ایمن آبادی قادر به انجام وظیفه در امور حفاظت نمیباشد صادر شده است و از آنجائیکه نابمرده از بدو استخدام در امر حفاظت در رشته تکنسین جنگل و مرتع خدمت نموده اند و در آن زمانی هر مرکز سرجنگلداری کل افقد پست ثابت سازمانی بلاتصدی در رشته شغلی مورد تصدی وی بوده و مصلحت ندانسته با تغییر عنوان و کادر پست دیگر (تغییر رسته و رشته شغلی) با توجه به بخشنامه شماره 7007/21 - 2/11/59 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سوابق تجربی ایشان لطمه ای وارد گردد و ادعا این اصل را با حفظ پست ثابت سازمانی از (عباس رودخان- شفت حوزه فومن) به مرکز اداره کل که در شهرستان رشت مستقر میباشد بعنوان بایگان در امور مالی استفاده نموده اند و در مورد سوال موخر بدین وسیله اعلام میدارد نامبرده باستناد حکم بشماره 32/100/6665 - 19/5/67 سازمان متبوع از تاریخ 1/6/67 لغایت 15/7/67 در مرخصی قبل از بازنشستگی بوده و از تاریخ 16/7/67 باستناد ماده 3 قانون نحوه تبدیل نیروی انسانی بافتخار و بازنشستگی نایل گردیده اند. سرانجام مشاوره وملاحظه نظریه کتبی عضو مشاور به وارد بودن شکایت پایان رسیدگی اعلام و بشرح آتی انشاء رای میشود.
رای دیوان
بموجب بند ث ماده 39 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و آئین نامه مربوطه به مستخدمی که خارج از محل خدمت انجام وظیفه میکند فوق العاده روزانه و هزینه سفر پرداخت میشود لذا با توجه به احکام صادره در مورد شاکی ثابت سازمانی صورت گرفته ماموریت تلقی و استحقاق مسارالیه بدریافت فوق العاده و هزینه سفر مرقوم تصدیق و شکایت باین نحو و در این حد وارد تشخیص میشود. این رای قطعی است.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
125
تاریخ تصویب :
1379/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :