جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 12/4/1379 شماره دادنامه 143 کلاسه پرونده 78/204
مرجع رسیدگی- هایت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای محمد گدا داداشی
موضوع شکایت و خواسته- اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1594 موضوع شکایت آقای نوراله طالبی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قائم شهر بخواسته اعتراض نسبت به رای مورخ 16/2/1371 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قائم شهر به شرح دادنامه شماره 541 مورخ 8/6/1375 رای مورد شکایت را مخدوش تشخیص و حکم به نقض آن رسیدگی در ماهیت امر به هیات حل اختلاف صادر نموده است.
2- شعبه سوم هیات تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 3/76/712 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار نسبت به دادنامه شماره 541 مورخ 8/6/1375 صادره از شعبه دهم دیوان بشرح دادنامه شماره 719 مورخ 22/7/1376 دادنامه صادره از شعبه دهم را فسخ و شکایت شاکی نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف را رد نموده است:
ب- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/264 موضوع شکایت آقای بشرح دادنامه شماره 113 مورخ 25/2/1378 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دادنامه شماره 541 مورخ 7/6/1375 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 719 مورخ 22/7/1376 شعبه سوم هیات تجدید نظر فسخ و شکایت مردود اعلام گردیده است، موضوع تناقض بین آراء فوق الذکر منتفی است و موضوع در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
--------------------------------------
بسمه تعالی
دادنامه شماره: 113 مورخ: 25/2/78 پرونده کلاسه: 75/8/264
مرجع رسیدگی- شعبه هشتم دیوان عدالت اداری مرکب از:
آقای هوشنگ فاتح نژاد : رئیس و آقای سید اسداله میرهادی: مشاور
شاکی: محمد گدا داداشی فرزند عباسعلی
طرف شکایت: اداره کار و خدمات اشتغال قائم شهر
خواسته: اعتراض به رای هیئت حل اختلاف 26/2/71
حلاصه جریان پرونده: شاکی شکایتنامه تقدیم و بشرح آن اظهار داشته است که: مشروح ان در دادخواست منعکس گردیده است و بلحاظ اینکه هیئتهای تشخیص و حل اختلاف شکایت وی را مورد پرداخت سنوات خدمت و منزایای ذکر شده در بخشنامه 2231- 29/2/67 مشمول مرور زمان اعلام نموده اند معترض میباشد. نسخه دوم شکایتنامه و ضمائم ان برای طرف شکایت ارسال شده پاسخ داده اند که: پاسخ لازم طی لایحه 9684- 11/4/75 به شعبه دهم دیوان عدالت اداری داده شده است. دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رئیس و مشاور شعبه تشکیل شد با انجام مشاوره پس از بررسی محتویات و اعلام نظر مشاور و اعلام پایان رسیدگی بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای شعبه دیوان
نظر به اینکه بموجب لایحه قانونی مصوب 10/3/59 شورای انقلاب دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار جر انچه در این لایحه مستثنی گردیده مشمول مرور زمان یکساله شناخته شده است و با عنایت باینکه در قانون جدید کار مصوب سال 69 لایحه قانونی مذکور صراحتاً نسخ نگردیده و موضوع شکایت مطروحه نیز از جمله مستثنیات مصرح در لایحه قانونی نبوده و توجه به مفاد رای وحدت رویه 68-1/5/72 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که دلالت بر باقی بودن اعتبار لایحه قانونی شورای انقلاب پس از تصویب قانون جدید کار دارد ایراد و اشکالی از این لحاظ به رای معتارض عنه مشهود نیست شکایت مردود تشخیص میشود. این رای قطعی است لکن شاکی میتواند به استناد تبصره های الحاقی بواد 15و 18 و19 دیوان عدالت اداری به آن اعتراض نماید.
رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری فاتح نژاد
-----------------------------------------
بسمه تعالی
دادنامه شماره 79 مورخه 22/7/76 پرونده کلاسه ت 3/76/712
مرجع رسیدگی- شعبه سوم هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مقدمه- در خصوص تقاضای تجدید نظر اداره کل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار نسبت به دادنامه شماره 541 مورخه 8/6/75 صادره از شعبه 10 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 10/74/1594 بطرفیت نوراله طالبی که بموجب ان شعبه سوم هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/7/76 براساس ماده 19 قانون دیوان به ریاست حجه الاسلام مقدسی فرد معاونت قضائی وب ا شرکت چهار نفر از روسای شعب تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دیوان
با عنایت به مفاد لایحه اعتراضیه و مقررات لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط بهدعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه کمک عائله مندی و حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون مزبور مصوب 10/3/59 شورای انقلاب و رای هیات عمومی بشماره 68 مورخه 2/5/72 که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده و لازم الاتباع است دادنامه شماره 541 مورخه 8/9/75 صادره از شعبه دهم دیوان فسخ و شکایت و اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف رد می شود.
رئیس شعبه سوم هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری اله وردی مقدسی فرد- معاونت قضائی
------------------------------------------
بسمه تعالی
شماره دادنامه : 841 تاریخ: 8/6/75 کلاسه پرونده: 74/1594
مرجع رسیدگی- شعبه دهم دیوان عدالت اداری
رئیس شعبه: آقای صادق ظاعنی و مشاور شعبه: حجت الاسلام آقای سید حسن شجاعی
شاکی: آقای نوراله طالبی فرزند حسین
طرف شکایت- اداره کار و امور اجتماعی قائم شهر.
موضوع شکایت و خواسته- اعتراض به رای قطعی مورخ 26/2/1371 هیئت حل اختلاف.
خلاصه گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی بدیوان عدالت اداری ضمن اعتراض نسبت به رای صادره فوق و شرح سابقه امر رسیدگی و صدور حکم بر فسخ و ابطال رای مورد شکایت را درخواست نموده که با ارجاع پرونده باین شعبه و جری تشریفات قانونی و وصول لایحه جوابیه شماره 2654/9684 مورخ 11/4/75 اداره کل دفتر تنظیم نظارت روابط کار بانضمام سوابق امر سرانجام در تاریخ فوق شعبه دهم دیوان عدالت اداری بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با مطالعه محتویات پرونده و سوابقف واصله و اظهار نظرمشاور محترم شعبه اجمالاً بر نقض رای مورد شکایت و انجام مشاوره ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دیوان
با توجه بمحتویات پرونده اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مورخ 26/2/1371 هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قائم شهر وارد بنظر میرسد. زیرا حسب سوابق امر متعاقب طرح دعوی از ناحیه عده ای از کارگران شرکت ذغال شنگ البرز مرکزی از جمله شاکی در اداه کار در خصوص مطالبه سنوات خدمت" href="/tags/7881/پاداش-سنوات-خدمت/" class="link">پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی هیئت مزبور بموجب رای صادره فوق صرفاً بعنوان اینکه کارگران شاکی در سال 67 بازنشسته و در تاریخ 26/10/70 مبادرت بطرح شکایت در اداره کار نموده اند با استناد بمقررات قانون کار سابق موضوع را شمول مرور زمان تشخیص و رای اداره کار و خدمات اشتغال سواد کوه مبنی بر مردود بودن شکایت را عیناً مورد تائید قرار داده است در صورتیکه با عنایت به قانون جدید کار مصوب سال 1369 و تصریح ماده 200 آندائر بر لغو کلیه مقررات معغایر و در نظر گرفتن قانونی راجع مرور زمان مصوب 10/3/59 شورای انقلاب اسلامی و رای شماره 68 مورخ 2/5/72 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بهر تقدیر ناظر بمواد 32 و 44 قانون کار سابق بوده و منصرف از مورد میباشد باین کیفیت استناد هیئت حل اختلاف بمقررات قانون کار سابق از حیث شمول مرور زمان نسبت به مورد محمل و مجوز قانونی نداشته و رای معترض عنه بجهات فوق غیر موجه و مخدوش بنظر یمرسد مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی در ماهیت امر به هیئت حل اختلاف احاله میگردد. رای ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر شکلی است.
رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری صادق ظاعنی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
143
تاریخ تصویب :
1379/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :