جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 5/4/1379 شماره دادنامه 135 کلاسه پرونده 78/173
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت ادای
شاکی: خانم مریم جمشیدی
موضوع شمایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6و9 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/294 موضوع شکایت آقای محمد غروهر بطرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد بخواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ 160000 ریال به عنوان پاداش حسن خدمت بشرح دادنامه شماره 1658 مورخ 26/12/1375 حکم به ورود شکایت صادر نموده است .
ب: شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/124 موضوع شکایت خانم مریم جمشیدی بطرفیت اداره اموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد به خواسته تقاضای پاداش حسن خدمت به شرح دادنامه شماره 1282 مورخ 10/9/1377 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامه های فوق الذکر مبتنی بر تفاوت تاریخ بازنشستگی شاکیان و مقررات معتبر در تاریخ بازنشستگی آنان است و از نوع استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
-----------------------------------------

بسمه تعالی
دادنامه شماره 1658 مورخ 26/12/1375 پرونده کلاسه 74/9/294
مرجع رسیدگی- شعبه نهم دیوان عدالت اداری (مرکب از)
آقای نصراله صدر الحفاظی - رئیس شعبه و آقای افراسیاب خلعتبری- مشار شعبه
شاکی- محمد فروهر فرزند میم
طرف شکایت- اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد
خواسته- صدور حکم به پرداخت مبلغ 160000 ریال بعنوان پاداش حسن خدمت
خلاصه پرونده
- شاکی شکایتنامه ای تقدیم و بشرح آن اظهار داشته است که: شکایت بشرح دادخواست مطروحه است با توجه به مفاد شکایت تقاضای رسیدگی و احقاق حق را نموده است.
نسخه دوم شکایتنامه و ضمائم آن برای طرف شکایت اسال شده پاسخ داده اند که: دفاعیات بشرح لایحه ارسالی است تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته گردیده.
دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/12/75 با حضور رئیس و مشاور شعبه تشکیل شد پس از بررسی محتویات پرونده و اعلام نظر آقای مشاور و اعلام پایان رسیدگی بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دیوان
با توجه به لایحه قانونی راجع به پاداش مستخدمینی کهبازنشسته میشوند مصوب 20/2/59 موضوع جواز پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمینی که بازنشسته میشوند حداکثر بمبلغ 160000 ریال وعنایت بنامه شماره 18/19635/23/3/74 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد و سایر محتویات پرونده و اینکه دفاعی در قبال ادعای شاکی بعمل نیامده است حکم به ورود شکایت صادر میوشد این رای ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه نهم دیوان عدالت اداری صدر الحفاظی
-----------------------------------------

بسمه تعالی
دادنامشه شماره 1282 مورخ 10/9/77 پرونده کلاسه 6/77/124
مرجع رسیدگی- شعبه ششم دیوان عدالت اداری مرکب از آقایان قاضی پور: دادرس و فروزانفر و نصیری : مشاوران
شاکی: خانم مریم جمشیدی
طرف شکایت: اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد
خواسته: تقاضای پاداش حسن خدمت براساس لایحه قانونی و مصوب 20/2/59 شورای انقلاب گردشکار : شاکی دادخواستی بخواسته فوق بدیوان تسلیم که دادخواست پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده شعبه ششم دیوان عدالت اداری بتاریخ فوق جهت رسیدگی به پرونده مارالذکر تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه مشورتی فروزانفر و آقای نصیری مشاور ان دیوان ختم رسیدگی اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید رای دیوان
در خصوص دادخواست خانم مریم جمشیدی بطرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد دایر بر تقاضای پاداش حسن خدمت براساس لایحه قانونی مصوب 20/2/59 شورای انقلاب با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی لایحه دفاعیه سازمان مشتکی طی نامه وارده بشماره 1626- 28/5/77 و با توجه به تاریخ بازنشستگی شاکی مورخ 1/7/66 نظر به اینکه طی بخشنامه 37660- 25/6/63 میزان پاداش حسن خدمت برای بازنشستگان به سقف حداکثر پنجاه هزار ریال تعدیل گردیده و این محدودیت تا تاریخ 20/6/72 معتبر بوده است فلذا اعتراض شاکیه غیر وارد تشخیص و رای به ردشکایت وی صادر و اعلام میگردد. این رای مستنداً به ذیل ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اس.
دادرس شعبه ششم دیوان عدالت اداری قاضی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
135
تاریخ تصویب :
1379/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :