جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 5/4/1379 شماره دادنامه 132 کلاسه پرونده 74/126
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای حمید رضا خدادادیان مدیر شرکت بوش سازی ایران
طرف شکایت- شهرداری ساوه
موضوع شکایت و خواسته- صدور حکم بر ابطال بخشنامه و تصمیم و اقدام شهرداری خوانده مبنی بر مطالبه یک درصد عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانه این شرکت و بازگردان مبالغ دریافتی از این شرکت و جبران زیانهای ناشی از این اقدام.
مقدمه- شاکی طی دادخواست تقدیم اعلام داشته است، شهرداری ساوه در ارائه خدمات و رفع نیازمندیهای شهری شهرک صنعتی کاوه فعالیت و مداخله ای ندارد و اصولاً خدمات شهرداری ساوه شامل شهرک صنعتی کاوه نمی گردد و مطابق بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361 اخذ عوارض صرفاً در محدوده خدمات شهرداری و به شرط عدم تکافوی درآمدها پیش بینی شده و با پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی امر میسور است بنابراین این شرکت خواسته و اقدامات شهرداری را خلاف قانون و غیر موجه اعلام داشته لیکن شهرداری برخواسته غیر قانونی خود اصرار می ورزد. بنابراین تصمیم و بخشنامه مذکور و اقدام شهرداری خوانده فاقد وجاهت شرعی و قانونی میباشد، به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال انها و جبران زیان ناشی از این اقدامات را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مشخصات بخشنامه مورد اعتراض تعیین و اعلام نشده است و با این کیفیت رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مزبور میسور نیست، نتیجتاً قابل طرح و امعان نظر تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
132
تاریخ تصویب :
1379/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :