جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 5/4/1379 شماره دادنامه 131 کلاسه پرونده 79/28
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- شرکت تولیدی موتورهای دیزل ایران
موضوع شکایت و خواسته- ابطال مصوبه مورخ 10/5/1377 هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی تامین اجتماعی با وجود نص صریح ماده 78 قانون تامین اجتماعی و بدون هیچ گونه مجوز قانونی شرعی و قانونی در تاریخ 10/5/1377 در مقام تفسیر ماده مارالذکر برآمده و با تفسیر خلاف قانون خود، حقوق قانونی و مکتسبه کارفرما در خصوص استفاده از مقررات قانون تامین اجتماعی از جمله ماده 76 آن قانون را صرفاً و منحصراً به بند (2) آن محدود و با برداشت شخصی و تفسیر به رای تعجب انگیزی، سایر حقوق پیش بینی شده در تبصره های ماده 76 را مستثنی نموده است. این عمل صرفنظر از اینکه یک نوع تفسیر قانونی و خارج از اختیارات ان سازمان می باشد، اصولاً برخلاف منظور قانونگذار است زیرا ماده 78 قانون فوق الذکر ناظر به کلیه موارد مربوط به سن بازنشستگی مقرر در آن قانون و از جمله تبصره یک ماده 76 مذکور است. با توجه به مراتب ابطال مصوبه یاد شده مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به مصوبه هشتادو نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 310 مورخ 23/8/1378 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نگردید، بنابراین رسیدگی و اظهار نظر مجدد نسبت به آن موردی ندارد و اعتراض شاکی تابع مدلول شاکی تابع مدلول دادنامه فوق الذکر است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
------------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 23/8/1378 شماره دادنامه 310 کلاسه پرونده 77/318
مرجع رسیدگی- هسات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- سازمان بنادر و کشتیرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 289 مورخ 10/5/1377 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام دشتته اند: سن بازنشستگی از نظر قانون تامین اجتماعی سن مذکور در ماده 76 است به عبارت دیگر عبارت سن بازنشستگی مقرر در این قانون که در ماده 78 ذکر شده است ناظر به سنین 60- 55- 50 و 45 مذکور در ماده 76 برحسب موردی مباشد. ماده 78 نیز در صدد میان این امر است که پنج سال پس از رسیدن بیمه شدگان به سنین فوق (یعنی 65-60-55 و 45) کار فرما میتواند بازنشستگی بیمه شدگان را از سازمان تامین اجتماعی تقاضا نماید. مع الوصف شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه 289 مورخ 10/5/1377 مبنی بر محسوب نموده است ؟ کارفرما در مورد سن بازنشستگی منحصراً ناظر به بند 2 ماده 76 قانون بوده و در سایر موارد درخواست بازنشستگی بطور خاص دراختیار بیمه شده می باشد . سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 ضمن ابلاغ مصوبه فوق در توضیح بیشتر صریحاً تبصره های ماده 76 را خارج از شمول حکم ماده 78 دانسته است. مصوبه و بخشنامه فوق الذکر هم از نظر محتوا و هم از نظر نحوه تنظیم با اشکال مواجه است. هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی بنحوی که در ماده 9 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی تعیین شده مبین این امر نیست که شورا نتواند تفسیر ماده قانونی را تصویب نماید و از این حیث مصوبه شورا خارج از حدود اختیارات ان است. اما بفرض وجود چنین حقی بار هم مصوبه مزبور با اشکال ماهوی مواجه است. چرا که منحصر کردن اختیار کار فرما جهت بازنشستگی بیمه شدگان به بند 2 ماده 76 با استدلال مقتضی همراه نیست و هیچ دلیلی وجود ندارد که حکم ماده 78 را فقط ناظر به بخشی از ماده 76 دانست نه کل ان. بنابمراتب ابطال مصوبه و بخشنامه مورد بحث مورد تقاضا است. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 279/د/7100 مورخ 29/2/1378 اعلام داشته اند: خواهان صرفاً به ؟ ادعا اکتفا نموده و دلیلی ؟ که مثبت ان باشد ارائه نشده است و علت مغایرت مصوبه موصوف را با قانون ورود لطمه به حقوق فرمایان دانسته است ، در حالیکه با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی تامین اجتماعی که 5 نفر از آنان کارفرمایان واحدهای صنعفی و صنفی وبازرگانی می باشند و به نمایندگی از سوی سایر کار فرمایان در جلسه شورا شرکت می نمایند بوده و مصوبات شورای مذکور با در نظر گرفتن کلیه جوانب مربوط به حقوق کار فرمایان و بیمه شدگان تصویب می گردد. در خصوص خواسته دوم شاکی که ابطال مصوبه می باشد با توجه به نص صریح ماده 78 قانون تامین اجتماعی قانونگذار این حق را برای کار فرما قائل شده که میتواند بازنشستگی بیمه شده را پس از پنج سال رسدن به سن بازنشسگی بیمه شده را پس از پنج سال رسیدن به سن بازنشستگی که بکار خود ادامه داده است از سازمان تقاضا نماید. لازم به توضیحاست که در ماده مزبور به تبصره های الحاقی بماده 76 هیچگونه اشاره نشده و سن و سابقه را بطور کلی عنوان و صرفاً بر کلمه سن نه سنین استناد نموده است در حالیکه در تبصره های الحاقی بماده 76 بعبارت بیمه شده می تواند با توجه به شرایط خاصی که در قانون مقرر گردیده است از سازمان تقاضای بازنشستگی نماید تائید شده است و یا قید کلمه می تواند اختیار بازنشستگی در سنین مقرر در تبصره های ماده 76منحصراً وابسته به اراده بیمه شده می باشد. با تعمق و تامل در مصوبه به وضوح معلوم خواهد شد که نه تنها مغایر قانون صادر نشده بلکه اتهامات موجود در واحدهای اجرائی را رفع نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مراد مقنن از سن بازنشستگی مذکور مذکور در ماده 78 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 سن بیمه شده در شرایط عادی و متعارف و بازنشستگی است که بموجب بند 2 ماده 76 آن قانون در مورد بیمه شده مرد 60 سال تمام و در مورد بیمه شده زن 55 سال تمام تعیین شده است. بنابراین تعمیم حکم مقرر در ماده 78 قانون به حقوق خاص واستثنایی مذکور در تبصره های ماده 76 که در جهت مساعدت به شخص بیمه شده وضع گردیده و استفاده از آنها به اراده واختیار او موکول شده است موافق منظور و هدف قانونگذار بنظر نمی سد و در نتیجه مصوبه جلسه 289 مورخ10/5/1377 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تامین اجتماعی در خصوص حصر حکم ماده 78 قانون تامین اجتماعی به بند 2 ماده 76 مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
131
تاریخ تصویب :
1379/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :