جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 5/4/1379 شماره دادنامه 134 کلاسه پرونده 78/71
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سالار حیدریان
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده دو آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن به سازمان مصوب 9/12/1354 شورای عالی تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مقنن در ماده 30 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان را موظف نموده از کلیه وجوه مزایای مذکور در بند 5 ماده این قانون حق بیمه کسر به ضاافه سهم خود به سازمان پرداخت نماید بند مزبور ناظر به مزد یا حقوق یا کارمزد مقرر در قانون فوق است که شامل هرگونه وجوه و زمایای نقدی و یا غیر نقدی مستمر می شود که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و اطلاق ان ناظر به مزایای مستمر است در این میان در تبصره یک ماده 2 آئین نامه طرز تنظیم صورت و مزد و حقوق و مواقع ارسال ان به سازمان مزایای نقدی مندرج در این ماده به فوق العاده های مربوط به اضافه کار- کارنوبتی- مزد ایام تعطیلی- مرخصی- کار شب و پرداخت های غیر مستمر از قبیل هزینه سفر- هزینه ایاب و ذهاب و غیره نیز تعمیم که اطلاق تبصره مزبور و تسری ان به پرداخت های غیر مستمر و مزایای نقدی که به صورت مستمر پرداخت میشود تجاوز قوه مجریه از اختیارات قانونی و مغایر صریح ماده 3 و بند 5 ماده 2 قانون است، لذا به جهت تعارض آئین نامه با قانون و اینکه آئین نامه مزبور مغایر قانون و خارج از اختیارات تفویضی است ضمن طرح در هیات عموم اعلام ابطال آن مورد تقاضااست، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6093/د/7100 مورخ 19/5/1378 اعلام داشته اند،
1- ماده 39 قانون تامین اجتماعی ترتیب ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان راموکول به آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی خواهد رسید نموده است.
2- حسب بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.
3- به استناد ماده 30 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان موظفند از کلیه وجود و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر اکسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند و تبصره ماده مذکور نیز ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذائی پوشاک و نظایر ان را موکول به آئین نامه ای به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی نموده است.
4- بخشنامه شماره 5 جدید درآمد در رابطه با اصلاح تبصره یک ماده 2 آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مزایای مشمول کسر حق بیمه) تهیه و اجراء میگردد که به استناد دادنامه شماره 92 مورخ 12/8/1373 صادره در پرونده کلاسه 72/228 هیات عمومی دیوان عدالت اداتری مغایر قانون تشخیص داده نشده است. با عنایت به مراتب فوق و تقدیم تصویر بخشنامه شماره 5 درآمد و دادنامه فوق الذکر در نظر گرفتن این موضوع که بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی ناظر به کار مستمر و غیر مستمر نبوده بلکه ناظر به مزد و حقوق و مزایا می باشد و پرداخت حقوق اضافه کاری، کارنوبتی، مزد ایام تعطیل، مرخصی، کار شب و پرداختهای غیر مستقیم از قبیل هزینه سفر، هزینه ایاب و ذهاب و غیره پس از ارجاع و انجام آن جزء اختیارات کارفرما نبوده بلکه حقی است که مسقر گردیده است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شگوائیه مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اصلاح مورد اعتراض در سال 1372 و عدم احراز مغایرت آن با قانون و تائید صلاحیت موسسه مربوط در وضع مقررات مذکور به شرح دادنامه شماره 93 مورخ 14/8/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد و اعتراض شاکی تابع مدلول دادنامه فوق الذکر می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
134
تاریخ تصویب :
1379/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :