جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 19/4/1379 شماره دادنامه 127 کلاسه پرنده 77/451
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقا یارج حاجی زاده کشتی
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- 1- شعبه دوم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/1082 موضوع شکایت آقای ایرج حاجی زاده کتبی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 2- اداره کل زمین شهری استان تهران به واسته به تنظیم سند واگذاری قطعی قطعه زمین واگذاری مورد تصرف ابطال قادام اداره کل زمین شهری به شرح دادنامه شماره 1835 مورخ 15/11/1376 اقدامات خواندهر ا فاقد وجهه قانونی اعلام رای به ورود شکایت و ابطال اقدامات خوانده صادر نموده است.
2- شعبه اول هیات تجدید نظردر رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/76/1373 موضوع تقاضای سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به دادنامه شماره 1935 مورخ 15/11/1376 صادره از شعبه دوم دیوان در پرونده کلاسه 72/1082 به طرفیت ارج حاجی زاده کشتی به شرح دادنامه شماره 391 مورخ 17/3/1377 مستنداً به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری طرح شکایت به کیفیت مطروحه خارج از صلاحیت دیوان تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است ب: 1- شعبه هفدئهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/164 موضوعکشایت آقای حمزه مزرنگ به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و اداره کل زمین شهری استان تهران به خواسته الزام به تنظیم سند واگذاری قطعی قطع زمین شماره 88 جزو قطعه یکم حرف (ج) از پلام اصلی 2395 بخش 10 تهران که در سال 59 از طرف بنیاد خوانده واگذار گردیده است و ابطال بند 13 و 18 توافق و تقسیم نامه مورخ 2/2/1368 منعقده بین خواندگان و ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره 34 و صورتجلسه تفکیکی شماره 2682مورخ 14/11/1367 تفکیکی در ثبت منطقه غرب تهران به شرح دادنامه شماره 1631 مورخ 15/11/1376 اقدامات خواندگان مذکوره در مورد واگذاری قطعه زمین مورد نظر شاکی که در ان احداث بنا نموده و حق مکتسبی در آن احداث بنا نموده و حق مکتسبی در آن را دارد به اداره اوقاف به عنوان موقوفه بر وفق ضوابط و قمررات ندانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است
2- شعبه اول هیات تجدید نظر در رسیدگی تقاضای تجدید نظر ؟؟؟ به ادنامه شماره 1631 مورخ 15/11/1376 صادره از شعبه هفدهم دیوان در پرونده کلاسه 76/164 به طرفیت آقای حمزه مرزرنگ بهشرح دادنامه شماره 639 مورخ 11/5/1377 دادنامه بدوی را عیناًُ تائید نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مدلول دادنامه های شماره 319 مورخ 17/3/1377 شعبه اول تجدید نظر و شماره 639 مورخ 11/5/1377 شعبه اول هیات تجدید نظر متضمن استباط معارض و متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست، موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکوره در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص مردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
---------------------------------------

بسمه تعالی
دادنامه 639 مورخه 11/5/77 پرونده کلاسه ت 1/77/10
مرجع رسیدگی- شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مقدمه- در خصوص تقاضای تجدید نظر سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران
نسبت به دادنامه 1631 مورخه 15/11/76 صادره از شعبه 17 دیوان عدالت اداری رد پرونده کلاسه 17/76/164 بطرفیت حمزه مرزنگ
که بموجب آن شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/5/77 براساس ماده 19 قانون دیوان به ریاست حجت الاسلام مقدسی فرد- معاونت قضائی و با شرکت چهار نفر از روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی محتویات پرونده بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید:
رای هیات
نظر بانیکه از طرف تجدید نظر خواه سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و بابراز نگردیده ستوب رکیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 1631 مورخه 15/11/76 صادره از شعبه 17 دیوان عدالت اداری شکلی بنظرنی رسد بناب به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تائید میشود.
رئیس شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری اله وردی مقدسی معاونت قضائی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
127
تاریخ تصویب :
1379/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :