جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


باب دوم : آئین نامه رسیدگی به تخلفات در امر حمل توزیع و فروش فرآورده های نفتی
فصل اول : کلیات
1 _ در کلیه مفاد این آئین نامه منظور از کلیه شرکت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی می باشد.
2 _ مفاد این آئین نامه در خصوص تخلفات مجاری عرضه فرآورده های نفتی طرف قرارداد یا تعهد فروش با شرکت ( اعم از موسسین , مسئولین , متصدیان و کارکنان این گونه مجاری ) رانندگان و پیمانکاران حمل و نقل فرآورده های نفتی طرف قرارداد با شرکت و همچنین کارکنان انبارها و تاسیسات و نقاط عرضه فرآورده های نفتی شرکت اعمال خواهد شد.
3_ چنانچه تخلفی در ارتباط با توزیع و عرضه فرآورده های نفتی توسط اشخاص غیر طرف قرارداد و یا تعهد فروش با شرکت صورت پذیرد شرکت ملزم است از طریق روسای مناطق خود موضوع را با هماهنگی امور حقوقی به مراجع ذیصلاح ( اداری انتظامی و قضائی ) جهت اخذ جریمه بر اساس مندرجات این آئین نامه ارسال نماید.
4 _ کلیه مالکین و صاحبان امتیاز مجاری عرضه فرآورده های نفتی طرف قرارداد و تعهد فروش با شرکت و همچنین پیمانکاران حمل فرآورده های نفتی طرف قرارداد با شرکت مسئول و ضامن پرداخت جرائم کارکنان خود در ارتباط با هر گونه تخلف در توزیع و عرضه فرآورده های نفتی بوده و حسب مورد بر اساس دستور شرکت ملزم به خارج نمودن فرد خاطی از سیستم توزیع و عرضه فرآورده های نفتی خواهند بود.
5 _ در مورد تخلفات در امر توزیع و عرضه فرآورده های نفتی توسط کارکنان سازمانها و شرکتها و تشکیلات دولتی یا وابسته به دولت و همچنین افراد نیروهای مسلح علاوه بر اخذ جریمه بر اساس مندرجات این آئین نامه مطابق آئین نامه های رسیدگی به تخلفات و تقصیرات کارکنان فوق توسط مراجع ذیربط اقدام خواهد گردید. بدیهی است شناسائی افراد متخلف در این ارتباط بعهده سازمان با تشکیلات مربوطه خواهد بود.
تبصره بند د:
در صورتی که تخلف توسط کارکنان شرکت صورت پذیرد حسب مورد با اعلام میزان ضرر و زیان حاصله موضوع از طریق مدیریت مربوطه به کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارگران و با کارمندان ارجاع خواهد گردید.
فصل دوم : عناوین تخلفات
1 _ آلودگی عمدی
آلودگی عمدی عبارت است از مخلوط نمودن آگاهانه فرآورده های نفتی با یکدیگر یا با مواد دیگر که تخلف محسوب شده و یا متخلف یا متخلفین مطابق مفاد بند الف یا بند ب فصل سوم این آئین نامه رفتار خواهد گردید همچنین در این ارتباط متخلف یا متخلفین ملزم به پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال و استهلاک فرآورده آلوده به انبارهای شرکت می باشند هیچگونه وجهی بابت فرآورده آلوده به آنان پرداخت نخواهد گردید.
2_ آلودگی غیر عمدی
در صورت مخلوط شدن فرآورده های نفتی با یکدیگر یا با مواد دیگر در نتیجه سهل انگاری افراد مسئول مشروط بر اینکه :
الف _ از مواد آلوده به مشتری یا مجاری عرضه تحویل نشده باشد.
ب _ موضوع آلودگی توسط افراد مسئول فوراً و بدون فوت وقت به اطلاع مقامات مسئول شرکت رسیده باشد.
ج _ طبق نظر کمیته مناطق با توجه به مستندات پرونده آلودگی در نتیجه سهل انگاری حادث شده باشد.
آلودگی غیر عمدی تلقی گردیده و با متخلف یا متخلفین مطابق مفاد بند ب فصل سوم آئین نامه رفتار خواهد گردید و در صورتی که یکی از سه شرط فوق احراز نگردید آلودگی عمدی محسوب می گردد.
همچنین در ارتباط با آلودگی غیر عمدی متخلفین ملزم به پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال و استهلاک فرآورده آلوده به انبارهای شرکت بوده و بابت فرآورده آلوده در هر صورت بر اساس نرخ فرآورده ارزانتر به متخلف پرداخت خواهد شد.
تبصره : در صورت بروز آلودگی در انواع روغن و حلالهای بنزین و نفتی هیچگونه وجهی بابت فرآورده آلوده پرداخت
3_ خرید و فروش غیر مجاز فرآورده های نفتی
خرید و فروش غیر مجاز فرآورده های نفتی عبارت از خرید با به فروش رساندن فرآورده های نفتی برخلاف مقررات و اطلاعیه های شرکت بطور اعم و اطلاعیه های مناطق شرکت بطور اخص می باشد که تخلف محسوب گردیده و با متخلفین محسوب گردیده و با متخلفین مطابق مفاد بند الف یا بند ب فصل سوم این آئین نامه رفتار خواهد گردید.
4_ گرانفروشی
گرانفروشی عبیاتر است از فروش هر گونه فرآورده های نفتی به نرخ بیش از نرخ مصوب شرکت می باشد که تخلف محسوب گردیده و با متخلف مطابق مفاد بند الف یا بند ب فصل سوم این ائین نامه رفتار خواهد گردید.
5_ کسر تحویل به مشتری
هر گاه محل عرضه فرآورده های نفتی به ازای مبلغی که دریافت می نماید فرآورده کمتری به خریدار تحویل دهد کسر تحویل به مشتری محسوب گردیده و با متخلف مطابق مفاد بند الف یا بند ب فصل سوم آئین نامه رفتار خواهد گردید.
6 _ کسر تحویل به مجاری عرضه
کسر تحویل به مجاری عرضه عبارت از تحویل هر گونه فرآورده نفتی به مجاری عرضه فرآورده های نفتی به مقدار کمتر از میزان کسری متفاوت مندرج در بارنامه ها و حواله های شرکت می باشد که تخلف محسوب و با متخلف مطابق مفاد بند الف یا بند ب فصل سوم آئین نامه رفتار خواهد گردید لازم به ذکر است مرجع تشخیص متعارف و یا غیر متعارف بودن کسری کمیته مناطق شرکت می باشد.
7 _ حمل و انحراف و جابجائی غیر مجاز فرآورده
حمل و انحراف و جابجائی غیر مجاز عبارت از عدم تخلیه محمولات نفتی در مقصداصلی مشخص شده در بارنامه یا حواله و حمل یا جابجایی نمودن فرآورده های نفتی از محلی به محل دیگر بدون اجازه شرکت و به منظور سوء استفاده می باشد که نخلف محسوب و با متخلف مطابق مفاد بند الف یا بند ب فصل سوم این آئین نامه رفتار خواهد گردید.
8 _ انحراف و جابجائی بدون سوء استفاده
انحراف و جابجایی بدون سوء استفاده عبارت است از عدم تخلیه محمولات نفتی در مقصد اصلی مشخص شده و در بارنامه یا حواله بدون اجازه شرکت در حالیکه قرائن حاکی از عدم سوء استفاده باشد که این امر نیز تخلف محسوب و به متخلف در مرتبه اول اخطار کتبی و در مراتب بعد مطابق بند الف یا ب فصل یوم این آئین نامه رفتار خواهد گردید.
9_ سوء استفاده از اوراق بهادار شرکت
هر گونه تخلف در هر نوع از اوراق بهادار شرکت که در این ائین نامه عمدتاٌ شامل بارنامه حواله و برش و غیره خواهد بود سوء استفاده در اوراق بهادار شرکت تلقی گردیده و با متخلف طبق مفاد بند الف یا بند ب فصل سوم این آئین نامه رفتار خواهد گردید و در صورت لزوم جهت پیگیری موضوع به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.
اهم موارد تخلف در این ارتباط عبارت است از:
_ هر گونه کسر تحویل اوراق بهادار به شرکت .
_ چاپ و توزیع اوراق بهادار بدون اجازه شرکت .
_ جعل و دستکاری در اوارق بهادار شرکت
_ تحویل اوراق بهادار فاقد اعتبار و با اوارقی که تاریخ اعتبار آن منقضی شده باشد.
_ خرید و فروش اوراق بهادار شرکت بدون اجازه شرکت.
_ صدور مجوز خارج از ضوابط شرکت.
لازم به تذکر است بلحاظ اهمیت اوراق و اسناد در حفظ و نگهداری آنها مسئولیت ناشی از مفقود شدن آتش سوزی و غیره به عهده مسئولین مربوطه اعم از شرکتی یا غیر شرکتی بوده و شرکت ضمن برخورد قاطع نسبت به جبران خسارت وارده به هر طریقی که مصلحت بداند اقدام خواهد نمود.
10 _ بارگیری غیرمجاز فرآورده های نفتی
بارگیری غیر مجاز عبارت است از بارگیری فرآورده ای بغیر از نوع فرآورده مندرج در پروانه بارگیری یا بارنامه و حواله می باشد که خلاف محسوب و با ÷یمانکار یا طرف قرارداد با شرکت بر حسب نوع تخلف در صورتی که سوء نیتی مشاهده شود مطابق بند الف یا ب فصل سوم این آئین نامه رفتار خواهد شد و در مواردیکه سوء نیت احراز نگردد اخطار کتبی به متخلف داده خواهد شد.
11_ دستکاری یا شکستن پلمپها
پلمپهائیکه به منظور حراست و نگهداری فرآورده های نفتی بر روی وسایل نقلیه نفتبری یا تلمبه های فروش و یا مخازن تعبیه شده است در صورتی که بدون اجازه شرکت دستکاری و یا شکسته شود تخلف محسوب گردیده و با متخلف مطابق مفاد بند ج فصل سوم این آئین نامه رفتار خواهد شد.
12 _ نشستی فرآورده
نشستی فرآورده های نفتی عبارت است از نشست نمودن فرآورده در نتیجه نقائص فنی مانند سوراخ شدن مخازن یا لوله های متصله خرابی شیرهای تخلیه و غیره می باشد که در صورت اطلاع دادن به موقع به مقامات شرکت فقط شرکت مبلغ فرآورده نشست شده اخذ و در غیر این صورت کسری غیر مجاز تلقی خواهد گردید و با متخلفین مطابق مفاد الف یا ب فصل سوم این آئین نامه رفتار خواهد گردید.
13 _ کسری غیر مجاز
کسری غیر مجاز عبارت از کسری غیر متعارفی است که در محاسبه میزان موجودی و فروش مجاری عرضه فرآورده های نفتی حاصل گردد و یا در محموله وسیله نفتبری حادث شود که در هر دو صورت تخلف محسوب و با متخلف مطابق بند الف یا به فصل سوم این آئین نامه رفتار خواهد گردید.
14 _ عدم عرضه به موقع
عدم عرضه عبارت از برخوردار نمودن از تحویل فرآورده نفتی به مشتریان بدون دلیل موجه به نحوی که موجب اخلال در سیستم سوخت رسانی شرکت گردد. لذا این امر تخلف محسوب و با متخلف چنانکه ظرف بیست و چهار ساعت پس از صدور اخطار اولیه نسبت به عرضه فرآورده اقدام نشود مراتب جهت عرضه فرآورده به مقامات قضائی ارسال خواهد گردید.
15 _ عدم خرید به موقع
عدم خرید به موقع عبارت است از تعلل و تسامح صاحبان مجاری عرضه فرآورده های نفتی از خرید به موقع فرآورده های نفتی به نحوی که موجب اخلال در سیستم سوخترسانی شرکت گردد لذا این امر تخلف محسوب و با متخلف ظرف بیست و چهار ساعت پس از صدور اخطاریه اولیه نسبت به خرید فرآورده اقدام نشود مراتب جهت خرید و عرضه فرآورده به مقامات قضائی ارسال خواهد گردید.
16 _ مغایرت در موجودی و فروش مجاری عرضه
هر گونه مغایرت در مقادیر موجودی و فروش مجاری عرضه که به صورت اضافه یا کسر موجودی نقدی با توجه به صورت حساب روزانه و همچنین افزایش یا نقصان موجودی فرآورده های نفتی بیش از حد متعارف متظاهر می گردد تخلف محسوب و با متخلفین طبق مفاد بند الف یا ب این آئین نامه رفتار خواهد گردید.
17 _ قاچاق فرآورده های نفتی
فرآورده های نفتی که به صورت غیر مجاز حمل و توسط مامورین گمرکات و مامورین انتظامی مرزی در هنگام خروج از مرزهای رسمی کشور کشف و یا ضبط می گردد به عنوان قاچاق فرآورده محسوب و با متخلف یا متخلفین بر اساس بند د فصل سوم این آئین نامه رفتار خواهد گردید.
فصل سوم : جریمه ها
طبق تعاریف مندرج در فصل سوم این آئین نامه با متخلفین در امر توزیع و فروش فرآورده های نفتی بشرح ذیل رفتار خواهد شد.
الف : جریمه عادی در ارتباط با تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی
جریمه های ذیل از متخلفین اخذ خواهد شد که برای اولین مرتبه مرتکب تخلف می شوند:
ردیف نوع فرآورده میزان جریمه در هر لیتر یا کیلو
1 انواع بنزین دو برابر نرخ فروش رسمی
2 نفتگاز پنج برابر نرخ فروش رسمی
3 نفت سفید پنج برابر نرخ فروش رسمی
4 انواع حلالهای بنزینی و نفتی دو برابر نرخ فروش رسمی
5 انواع روغن دو برابر نرخ فروش رسمی
6 انواع قیر ده برابر نرخ فروش رسمی
7 نفت کوره ده برابر نرخ فروش رسمی
ب : جریمه مربوط به تکرار تخلفات
متخلفینی که مبادرت به تکرار تخلف در یک نوع فرآورده نفتی بنمایند بشرح ذیل جریمه خواهند شد:
ب 1 : جریمه مربوط به تکرار تخلفات مجاری عرضه فرآورده های نفتی
3 _ حدود وظایف و صلاحیت کمیت مرکزی در رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی
1_ رسیدگی و صدور رای در خصوص کلیه تخلفاتی که رسیدگی به آنها خارج از صلاحیت مصرحه کمیت های مناطق کشور باشد.
2_ راهنمائی و ارشاد کمیت های مناطق در مواردیکه اجرای آئین نامه یا احکام صادره مواجه با اشکال می شوند.
3_ کمیت مرکزی صلاحیت نقض و یا اطلاع کلیه آراء صادره توسط کمیته های مناطق را دارا می باشد.
پیشنهاد هر گونه اطلاع یا تغییر مواد در آئین نامه به هیئت مدیره شرکت در صلاحیت کمیته مرکزی خواهد بود.
5 _ کلیه مکاتبات و ابلاغ احکام صادره به مناطق توسط دبیر کمیته صورت خواهد گرفت.
6 _ کمیته مرکزی می تواند با توجه به حجم و گستردگی عملیات رسیدگی به تخلفات در مناطق سقف صلاحیت رسیدگی به کمیته هر یک از مناطق را عنداللزوم تا حد اکثر سه برابر اختیارات مندرج در آئین نامه تغییر و تفویض نماید.
4_ نحوه تشکیل جلسات و صدور رای رسمی در کمیته مرکزی:
2_ 1 کمیته مرکزی جهت رسیدگی به پرونده های مطروحه حداقل ماهانه یک بار اقدام به تشکیل جلسه خواهد نمود.
2 _ 2 در صورتی که تعداد پرونده های رسیده به کمیته مرکزی از حجم قابل توجهی برخوردار باشد ویا پرونده ای از لحاظ رسیدگی و تاثیر فوری تصمیمات اتخاذ شده دارای اهمیت ویپه ای باشد به پیشنهاد هر یک از اعضاء جلسات فوق العاده ای نیز در طی یک ماه منعقد خواهد گردید.
2 _ 3 جلسات با حداقل 4 عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کمیته با سه رای موافق مناط اعتبار می باشد.
2 _ 4 کمیته مرکزی می تواند در صورت نیاز از افراد صاحب نظر و مطلع ( بدون حق رای ) جهت شرکت در جلسات و استماع نظرات آنها دعوت نماید.
2 _ 5 صدور رای در کمیته مرکزی بر اساس مستندات ÷رونده هائی می باشد که از طریق کمیته های مناطق و بازرسی شرکت به این کمیته ارجاع می گردد .
5 _ ترکیب اعضاء کمیته مناطق :
در هر یک از مناطق شرکت کمیته ای فرعی بنام کمیته مناطق مرکب از رئیس یا یکی از معاونین منطقه ( به عنوان رئیس کمیته ) رابط حمل و نقل یا رابط تدارکات مسئول عملیاتی جایگاهها یا رابط فروشندگیها رئیس ناحیه مربوطه معاون یا رئیس امور مالی و دبیر کمیته ( با انتخاب رئیس منطقه بدون داشتن حق رای ) تشکیل می گردد.
6 _ حدود وظایف و صلاحیت کمیته های مناطق در رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی :
6 _ 1 تشخیص و احراز تخلف : همچنین تعیین فرد یا افراد متخلف با فکر نوع و میزان تخلف با توجه به مستندات و مدارکی که در ارتباط با تخلف ارائه شده است.
6 _ 2 کمیته های مناطق موظف به رسیدگی و اخذ تصمیم پیرامون تخلفات در حدود آئین نامه و رعایت ضوابط و دستورالعملها و مفاد قراردادهای منعقده فی مابین شرکت و افراد ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) می باشد.
6 _ 3 کمیته های مناطق عنداللزوم جهت کشف حقیقت و تشخیص تخلفات می توانند در جلسات خود از متخلف یا متخلفین تحقیقات کتبی و حضوری بعمل آورند.
6 _ 4 کمیته های مناطق صلاحیت صدور رای در حصوص کلیه تخلفات را تا میزان 2500000 ریال دارا می باشند.
6_ 5 کمیته های مناطق موظفند گزارشات تخلفات رسیدگی شده را همراه با مدارک و مستندات مربوطه حداکثر تا روز پنجم ماه بعد به کمیته مرکزی ارسال نمایند.
6 _ 6 در صورت ضرورت مکاتبه با مراجع قضائی کمیته های مناطق موظفند پس از اخذ تایید از کمیته مرکزی از طریق امور نسبت به این امر اقدام نمایند.
6 _ 7 رئیس کمیته مناطق ( رئیس یا معون منطقه ) علاوه بر اینکه به اظهار نظر صریح در خصوص کلیه تخلفات مطروحه در جلسات می باشد مسئولیت نظارت کامل بر حسن انجام کار و اجرای دستورالعمل و آئین نامه مربوطه در حوزه عمل خود را دارا می باشد.
6 _ 8 ابلاغ آراء صادره به متخلف یا متخلفین و واحدهای ذیربط جهت اجراء و همچنین پیگیری تا حصول نتیجه نهائی به عهده رئیس منطقه می باشد.
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :