جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 1/8/1379 شماره دادنامه 234 کلاسه پرونده 79/214
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف : شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1069 موضوع شکایت خانم زهرا فرنگیس شیبانی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 236 مورخ 26/4/1374 حکم به ابطال رای کمیسیون صادر نموده است .
ب _ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/134 موضوع شکایت شرکت کاربران به طرفیت شهرداری منطقه 6 تهران بخواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 1842 مورخ 25/10/1376 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
تفاوت مدلول دادنامه های فوق الذکر معلول استنباط معارض از حکم قانونگذار در مورد خاص و معین نیست بنابراین مورد ازمصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
-----------------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 25/10/1376 شماره دادنامه 1843 کلاسه پرونده 1/74/134
مرجع رسیدگی :شعبه اول دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت کاربران به مدیریت محمدرضا صالح خوبادرس
طرف شکایت : شهرداری منطقه 6 تهران
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره 503 _ 24/5/73
گردشکار _ دادخواست شاکی پس از ثبت بکلاسه عمومی شماره 2455 _ 13/2/74 دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به شعبه اول بکلاسه فوق در این شعبه ثبت و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده به ریاست امضاء کننده زیر و مشاورت آقای مهندس پور تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده و نظریه کتبی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای شعبه اول
حیب مندرجات دادخواست تقدیمی شرکت به موجب اجاره نامه رسمی شماره 18744 _ 25/1/55 دفتر خانه اسناد رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم ساختمان پلاک ثبتی 1482 فرعی از 6923 اصلی بخش دو تهران را اجاره که از آن بعنوان محل قانونی شرکت استفاده می کرده و به موجب اجاره نامه رسمی شماره 51077 _ 55/7/51 دفتر خانه 108 تهران محل کلاً بعنوان اداری در اجاره شرکت ملی نفت ایران بوده و سپس به موجب سند اجاره شماره 16299 _ 3/4/54 به شرکت مهندسی محیط انسانی واگذار گردید و از 25/1/55 نیز این شرکت مستاجر ملک بوده و رای شماره 56637 مورخ 2/12/73 صادر که به موجب رای 503 _ 24/5/73 به آن قطعیت بخشیده که با توجه به دادخواست تقدیمی پاسخ شماره 10646 /317 _ 22/7/74 شهرداری تهران ملاحظه که بر اساس آن اشاره شده در اجاره نامه 51077 _ 12/7/51 صراحتاً هیچ استفاده اداری نداشته و بیشتر استفاده مسکونی بوده است بنابراین ایجاد سابقه اداری نکرده است با عنایت به مجموع مراتب مذکور و ملاحظه سوابق امر و نظریه اینکه به موجب اجاره نامه 51077 _ 5/7/51 می توان ملاحظه نمود که یک دستگاه آپارتمان چهار طبقه بصورت چهارواحد مسکونی جهت استفاده کارمندان به اجاره درآمده و در هیچ جائی در اجاره نامچه ذکری از اجاره جهت استفاده اداری بعمل نیامده بنابراین مورد استفاده بصورت اداری تلقی نمی شده تا بتوان سابقه آن را ملاک عمل آتی دانست فلذا رای صادره به شماره 503 _ 24/5/73 مطابق با ضوابط و مقررات اصدار یافته و خالی از اشکال بوده و شکایت موجه تشخیص نشده حکم به رد و اعلام می گردد.
دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری فرخنده
---------------------------------------

بسمه تعالی
تاریخ 26/4/74 شماره دادنامه 236 کلاسه پرونده 71/1069
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عدالت اداری
شاکیه : بانو زهرا فرنگیس شیبانی با وکالت آقای محمدحسین جوزقی به نشانی
طرف شکایت _ شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته : صدور حکم بر ابطال رای صادر از کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری ها
گردش کار _ دادخواست شاکی پس از ثبت بکلاسه عمومی شماره 72/20343 دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به شعبه دوم بکلاسه فوق در این شعبه ثبت و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده به ریاست امضاء کننده زیر و مشاورت آقای ناظمی تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده به شماره 2741/407 مورخ 7/3/74 و نظریه کتبی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
وکیل شاکیه در دادخواست تقدیمی اظهار نموده ششدانگ موقوفه بانو نصرت خدایار به پلاک ثبتی 2_ 1482_ 6933 واقع در تهران قائم مقام فراهانی که بصورت 4 دستگاه آپارتمان می باشد که حسب اجاره نامه رسمی شماره 51077 مورخ 12/7/51 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 108 تهران از سال 51 بصورت اداری مورد استفاده قرار می گرفته و می گیرد متاسفانه کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 بدون توجه به ضوابط و مقررات حکم به تغییر کاربری از اداری به مسکونی صادر نموده با عنایت به این که حکم مغایر با مقررات شهرداری بوده و از طرفی تضیع حق موکله را می نماید تقاضای رسیدگی و خواسته فوق مورد استدعاست نسخه دوم دادخواست برای شهرداری ارسال شد جواباً به موجب لایحه مارالذکر اظهار نموده پلاک 1482/6933 بستر از هفتصد متر مربع طبق ضوابط به دو قطعه 1 و 2 و کاربری مسکونی تفکیک گردید هر قطعه 350 متر مربع و برای هر قطعه پروانه ساختمانی مسکونی صادر گردید که می بایست طبق پروانه احداث بنا نمایند لکن قطعه دوم بدلیل مازاد بر تراکم و استفاده با کار هر مصوب و پروانه ساختمانی در کمیسیون ماده صد مطرح و کمیسیون بند از احراز تخلف و اینک محل فاقد هر گونه سابقه کتبی و اداری معتبر بوده رای مقتضی صادر نموده و اجاره نامه رسمی شماره 51077 مورخ 12/7/51 مربوط به قطعه اول از پلاک مذکور می باشد و هیچ ارتباطی در مورد شکایت که طبق سند شماره 18552 تحت عنوان قطعه دوم تفکیکی است ندارد و از آنجا که در قطعه دوم متعلق به آراء کمیسیونها هیچگونه سابقه غیرمسکونی قبل از مرداد 52 از طرف شاکی ارائه نگردیده و بر خلاف ادعای شاکی رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تغییر کاربری از اداری به مسکونی نبوده بلکه در جهت ادعا استفاده بصورت مسکونی طبق طرح جامع و پروانه ساختنانی مربوط بوده و خالی از هر گونه ایراد می باشد تقاضای رد شکایت دارد ضمناً 4 جلد پروانه مربوط به پلاک مزبور به این شعبه ارسال و مورد بررسی قرار گرفت.
باتوجه به متن دادخواست تقدیمی و منضمات لایحه جوابیه و مستندات پرونده های مربوط به پلاک مورد دعوی بجهات ذیل وارد است 1_ هر چند که در متن اجاره نامه نوشته شده هر آپارتمان دارای سه اطاق خواب و سالن غذاخوری کامل و ساختمانها دارای استخر و در بازکن برقی است لکن این خصوصیتات جهت مشخص شدن مورد اجاره است و دلالتی بر اینکه جهت سکونت اجاره داده شد ندارد 2 _ سطر 11 از صفحه اول اجاره نامه مشخص نموده پلاک مذکور جهت طرح شاه لوله گاز ایران و اعضا کارمندان و روسا و وسائل موتوری اجاره داده شده و این مطالب بغیر از استفاده اداری محل دیگری ندارد 3_ اگر چه شهرداری در سطر های آخر صفحه اول لایحه مارالذکر اظهار نموده است بصراحت سند اجاره تنظیمی در دفتر خانه اجاره مربوط بقدمه سند اجاره تنظیمی در دفتر خانه قرار گرفته ندارد لکن با عنایت به اینکه اجاره نامه در مورد هر دو قطعه می باشد و اختصاص به قطعه اول ندارد لذا در اجاره نامه بدون اینکه نامی از قطعه اول بیا دوم بنماید منحصراً اظهار نموده مورد اجاره مشتمل است به رد و دستگاه عمارت ( مقدمه سوم اجاره سطر 9) و هر دستگاه دارای چهارطبقه و هر طبقه دارای 2 آپارتمان و هر آپارتمان دارای سه اطاق خواب و … که تماماً ساخته شده و جزء پلاک شماره 1482 فرعی از 6933 اصلی می باشد ( برگ اول اجاره نامه ) و اجاره مربوط به هر دو قطعه است و استباط شهرداری محترم مغایر با مندرجات سند اجاره نامه می باشد لذا با عنایت به مراتب و سوابق ملک و توجهاً بستن سند اجاره نامه مبنی بر اینکه از آن استفاده اداری می شده و با توجه به اینکه اقدامات مالک بر روی پلاک مذکور و استفاده وی از آن قبل از سال 52 و قبل از تصویب تبصره های الحاقی به ماده 100 بوده و مقررات تبصره های مزبور شامل پلاک مورد دعوی نمی شود شکایت است و رای کمیسیون از این حیث مخدوش و حکم به ابطال آن صادر می گردد این رای باستناد صدر ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و تفسیر قانونی مجلس قابل تجدید نظر شکلی پس از ابلاغ به مدت ده روز در هیئت محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
234
تاریخ تصویب :
1379/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :