جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 24/7/1379 شماره دادنامه 228 کلاسه پرونده 77/444
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :خانم نزهت فرزاد
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف : شعبه 14 در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/1037 موضوع شکایت آقای صحبت اله ستاری به طرفیت هیات بدوی بازسازی آموزش و پرورش لرستان به خواسته اعتراض به بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 803 مورخ 16/10/1369 حکم به ورود شکایت صادر نموده است .
ب _ شعبه 12 در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/721 موضوع شکایت خانم نزهت فرزاد به خواسته اعتراض به حکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره 77 مورخ 26/4/1367 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مدلول دادنامه های فوق الذکر بر اساس محتویات پرونده و مقررات مربوط و معتبر در زمان صدور رای تنظیم و انشاء شده است و مبتنی بر استنباط معارض از حکم قانونگذار در خصوص مورد واحد نیست بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
---------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 16/؟؟؟ شماره دادنامه 803 کلاسه پرونده 63/14/1037
مرجع صادر کننده رای _ شعبه 14 دیوان عدالت اداری مرکب از :
اقای عزت اله توکلی _ دادرس و آقای یوسف یزدانی _ مشاور
شاکی _ آقای صحبت اله ستاری فرزند رمضان مقیم خرم آباد قاضی آباد
طرف شکایت _ هیئت بدوی بازسازی نیروی آموزش و پرورش لرستان
خواسته _ اعتراض به بازنشستگی
خلاصه شکایت _ شاکی در تاریخ 3/11/63 دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم و به تاریخ 16/10/64 شعبه دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه مشاور مبنی به ورود شکایت ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی رای صادر می نماید.
رای دیوان
در خصوص دادخواست آقای صحبت اله ستاری فرزند رمضان بطرفیت اداره کل آموزش و پرورش منطقه لرستان و هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی و موضوع شکایت رفع اتهام پاکسازی و دریافت حقوق معوقه و بازگشت و اعاده بخدمت با توجه بستن دادخواست تقدیمی و مستندات مدرکیه و لایحه جوابیه شماره 3015/الف ل _ 5/5/64 و محتویات پرونده ارسالی شاکی به موجب رای شماره 4018 _ 13/4/62 هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان لرستان که جلسه در تاریخ 25/2/62 تشکیل شده به اتهام اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی و بر اساس گزارش گروه تحقیق هیئت بدوی و با انطباق مورد با بند 4 ماده 18 و بند 5 قسمت ب ماده 15 و باستناد مواد 3 و36 و بند 9 ماده 20 به بازنشستگی با تقلیل یک گروه محکوم شده و رای قابل پژوهش و تجدیدنظر و حتی بشرح لایحه شماره 3105 ن الف _ 5/5/64 نماینده طرف شکایت اعلام داشته نسبت به اعتراض به در مورد صدور حکم آماده به خدمتش نظر خاصی ندارد این مورد شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ابطال حکم آماده بخدمت فوق الاشعار و استحقاق شاکی به دریافت ما به التفاوت دریافتی حقوق ایام آماده بخدمت از تاریخ 1/8/59 تا تاریخ تعیین تکلیف قطعی وی ( دوران آمادگی بخدمت ) صادر و اعلام می گردد .
ثانیاً _ نسبت به صدور حکم شماره 4018 _ 13/4/62 هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی قطع نظر از اینکه اساساً مشخصات اعضای گروه تحقیق و گروه هیئت بازسازی مشخص نیست تا معلوم شود که افراد مذکور واجد شرایط مقرر در قانون بازسازی نیروی لنسانی بوده اند یا خیر و چنانکه از افرادی باشند که شاکی می توانسته نسبت به آنها ایراد نماید به موقع ایراد نماید و قطع نظر از اینکه گزارش مورخه 11/2/62 گروه تحقیق نیز هستند به تحقیقات کتبی و یا اعلام نحقیق شفاهی نمی باشد بلکه بصورت اظهار نظر کلی صادر شده است و همچنین در پرونده ارسالی دلیلی بر اینکه رای صادره بشاکی ابلاغ شده تا بتواند به موقع نسبت به آن اعتراض نماید و شکایت بعدی شاکی به دیوان عدالت اداری و همچنین بقیه و فتوکپی رای صادره جهت مستند دادخواست و اقرار بر اینکه تسلیم به بازنشستگی به موجب فقر مالی نمی تواند جایگزین انجام تکلیف قانونی ابلاغ رای به وی باشد و در نتیجه رای صادره با وجود قابل تجدیدنظر بودن و اعلام بر اینکه طبق ماده 47 قانون بازسازی از تاریخ ابلاغ به مدت 15 روز در هیئت تجدید نظر قابل پژوهش می باشد و نظر به اینکه مقررات ماده 39 قانون بازسازی حاکی است که مورد مواد 16و18 قانون مرقوم بر حسب مورد و اهمیت آن و محتویات پرونده و یا رعایت دستورالعملها و بخشنامه های صادره از هیئت عالی نظارت از بند یک تا 11 ماده 20 قانون مرقوم تعیین مجازات خواهد شد و با توجه به ماده 45 قانون معرفی شده است ضمناً نیز به موجب حکم کارگزینی شماره 3/50 255 _ 10/8/59 که تاریخ اجرای حکم 1/8/59 تعیین شده از طرف مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با شرح اینکه چون فعلاً به وجودش در وزارت آموزش و پرورش نیازی نیست لذا از تاریخ صدور این حکم آماده بخدمت می شوید آماده بخدمت گردیده است گزارش مورخه 11/2/62 گروه تحقیق هیئت بدوی منطقه و بیان هیئت بدوی استان لرستان حاکی است نامبرده فردی است مشروبخوار قمار باز و انحراف اخلاقی شدیدی دارد و با افراد ناباب و عیاش رفت و آمد می گردد و خانه مسکونی خود را محل اشاعه فحشا قرار داده بود و به نداشتن اخلاق سالم مشهور می باشد و کم کاری وی از سال گذشته مشهود بوده و تبلیغات برعلیه جمهوری اسلامی انجام داده و اعمال خلاف شئون انسانی انجام داده و در حال حاضر هیچگونه عملی که حاکی از برگشت وی باشد مشاهده نگردیده است ( برگ 2 پرونده ارسالی) و به موجب نامه شماره 2686 _ 4/12/61 دبیر هیئت بدوی آموزش و پرورش استان لرستان خطاب به هیئت محترم پیگیری فرمان امام مستقر در استانداری لرستان حاکی است اتهامات وارده به شاکی برای هیئت بدوی ملاک نمی باشد بلکه گزارش گروه تحقیق هیئت بدوی که جدیداً تحقیق و بررسی نمودهع ملاک عمل است ( برگ شماره 16 پرونده ارسالی) اولاً در خصوص صدور حکم آماده بخدمت با توجه به اینکه حکم صادره در تاریخ 10/8/59 صادر شده و تاریخ اجرای آن 1/8/59 تعیین گردیده و خارح از مهلت مقرر 6/6/59 مهلت اجرائی قانون پاکسازی صادر شده مضافاً اینکه قید عبارت فعلاً بوجود شما در وزارت آموزش و پرورش نیازی نیست قانونی نداشته و ماده 116 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری نیز ناظر به موردی است که پست سازمانی حذف شده و یا وزارتخانه متبوعه منحل گردد که در این مورد نه پست سازمانی شاکی حذف و نه وزارتخانه متبوعه منحل گردیده است مرقوم دائر بر اینکه آراء صادره از هیئتها باید مدلل و موجه و مستند به مواد این قانون بوده و حاوی جرائم و خطاهای منتسب به مستخدم باشد بنا به مراتب و با توجه به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اینگونه آراء منحصراً از حیث نقض قانون با آن مقرر داشته است لذا در صورت حکم مورد اعتراض رعایت قانون و مقررات مربوطه بشرح فوق بعمل نیامده است و شکایت شاکی از این جهت نیز وارد تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره 4018 _ 13/4/62 هیئت بدوی بازسازی فوق الاشعار و رسیدگی مجدد طبق مقررات قانون هیئتهای رسیدگی بتخفات اداری در هیئتهای صالحه صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
دادرس دیوان عدالت اداری توکلی
--------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 26/2/67 شماره دادنامه 77 کلاسه پرونده 12/66/721
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوان عدالت اداری
شاکیه : بانو نزهت فرزاد فرزند روح اله
طرف شکایت _ اداره آموزش و پرورش خرم آباد
خواسته _ اعتراض به حکم پاکسازی و حکم بازخریدی ناشی از حکم اولیه
گردشکار _ دادخواست شاکی پس از وصول و ثبت در دفتر دیوان به شعبه 12 ارجاع گردیده است بتاریخ فوق جلسه شعبه مزبور به تصدی امضاء کننده زیر با حضور آقای حاجی رستمی عضو مشاور تشکیل است . آقای مشاور اجمالاً نظر خود را دائر بر رد شکایت ابراز داشته اند که ضمیمه پرونده است رای شعبه 12 دیوان : پرونده اتهامی شاکیه ملاحظه گردید . نامبرده در تاریخ 16/9/1359 آماده به خدمت شده و در اثر اعتراض وی در هیئت بدوی بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته و به بازخرید محکوم شده و هیئت تجدیدنظر بازسازی پس از یک سلسله تحقیقات و مصاحبه حضوری و گزارش گروه تحقیق به شکایت شاکیه رسیدگی و رای بدوی را مورد تائید قرار داده است و با عنایت به اینکه گروه تحقیق طبق مقررات بازسازی درباره شاکیه تحقیقات انجام داده و هیئت تجدید نظر نیز طبق برگهای 22 و 23 پرونده که شماره 43 و 44 آن دو برگ نوشته شده از شاکیه تحقیقات جامعی بعمل آورده است بنابراین ادعای شاکیه مبنی بر عدم رعایت ماده 39 قانون بازسازی و عدم شناسائی گروه تحقیق موجه نمی باشد و رای مورد شکایت صادره از هیئت تجدید نظر بلااشکال بوده شکایت وجاهت قانونی ندارد و در مورد آماده بخدمت شدن شاکی در بعد از قانون پاکسازی به استناد تبصره 1 ذیل ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 که مقرر می دارد ( کلیه احکام آماده بخدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی قبل از اجرای قانون بازسازی تبریزی انسانی توسط مقامات اجرائی صادر کرده اعتبار قانونی داشته اند) شکایت شاکیه وارد نیست لذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد و این حکم به استناد ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 35 آئین دادرسی دیوان قطعی پرونده واصله اعاده شود.
مسئول شعبه 12 دیوان عدالت اداری : ایمانی شاهرودی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
228
تاریخ تصویب :
1379/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :