جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 12/4/1379 شماره دادنامه 145 کلاسه پرونده 78/95
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت ایران فابین
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 19 دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف : شعبه 19 در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/30 و 76/708 موضوع شکایت شرکت ایران فابین به طرفیت اداره کارنور بخواسته اعتراض به رای هیات حل و اختلاف 6/4/1374 به شرح دادنامه شماره 1393 و 1394 مورخ 14/10/1376 حکم به ورود شکایت صادر نموده است .
ب : شعبه 19 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/397 موضوع شکایت شرکت ایران فابین بطرفیت اداره کارآمل بخواسته اعتراض به رای مورخ 23/3/1377 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 805 مورخ 9/7/1377 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامه شماره 1393 و 1394 مورخ 14/10/1376 و 805 مورخ 9/7/1377 شعبه 19 مبنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست و معلول مدارک و مستندات و شرایط خاص پرونده می باشد . بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
--------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 14/10/76 کلاسه پرونده :19/76/708 و75/630
شماره دادنامه 1394و1393
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت ایران فابین _ تهران
طرف شکایت : اداره کار نور
موضوع شکایت و خواسته :اعتراض به رای
گردشکار : شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذکر بدیوانعدالت اداری تقدیم که پس از ثبت به کلاسه عمومی شماره 11/5/75 _ 9823 و4/3/76 _ 5000 در دیوان و ارجاع آن به این شعبه بکلاسه فوق ثبت با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن بطرف شکایت و وصول لایحه جوابیه و پرونده استنادی موردی درخواست اینک شعبه 19 دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کننده زیر و با حضور مشاوره شعبه تشکیل پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و همچنین مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و اصول مدارک موجود در پرونده استنادی واصله و نظریه مشورتی کتبی مشاور شعبه آقای جوانمردی پس از مراجعت از مرخصی ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دیوان
خلاصه شکایت شرکت ایران فابین بطرفیت وزارت کار و امور اجتماعی در اعتراض به رای 6/4/74 هیئت حل اختلاف موضوع پرونده کلاسه 75/630 این است که اولاً کارگر اخراجی به نام آقای ابواقاسم شمس مدت 7 سال سابقه کارداشته است و حال آنکه در محاسبه سنوات خدمت نامبرده مدت مذکور 8 سال محاسبه گردیده و ثانیاً شیفت نوبت کاری کارگر مذکور از تاریخ 4/8/74 برقرار شده و بابت اضافه کاری و حق شیفت به موجب رسید شماره 1955 _ 16/8/72 با کارگر تسویه حساب نهائی نموده که تسویه حساب مزبور در رای صادره منظور نشده است درخواست رسیدگی و نقض رای معترض علیه را نموده است و به موجب پرونده کلاسه 76/708 نیز درخواست صدور دستور موقت نموده است با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادخواست اقدیمی شاکی و مستندات ابزاری او و پاسخ طرف شکایت و بررسی سوابق نظر به اینکه شرکت شاکی تاریخ استخدام کارگر را اواخر سال 67 اعلام کرده است و بازرسی تحقیق نیز در تاریخ 15/2/74 تاریخ شروع بکار آقای ابوالقاسم شمس (کارگر) را 21/12/67 و تاریخ اخراج او را 18/11/74 گزارش نموده که نتیجتاً سابقه کار کارگر کمتر از 8 سال می گردد و حال آنکه حق سنوات نامبرده بر اساس سابقه کار در نظر گرفته شده است و از طرفی در رای صادر شده به مستندات ابراری خواهان .و شماره 1955 _ 16/8/74 هیچگونه توجهی نشده است از این حیث بر رای صادره ایراد وارد است لذا حکم به نقض آن (موضوع مربوط به کارفرما و آقای ابوالقاسم شمس کارگر) و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به هسئت حل اختلاف هم عرض صادر و اعلام می گردد در مورد شکایت دیگر شرکت شاکی موضوع پرونده کلاسه 76/708 این شعبه بخواسته صدور همعرض صادر و اعلام می گردد . در مورد شکایت دیگر شرکت شاکی موضوع پرونده کلاسه 76/708 این شعبه بخواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی که بدواً در محاکم عمومی مطرح بوده و با صدور قرار عدم صلاحیت بشماره 203 _ 17/2/76 به دیوان عدالت اداری ارجاع و سرانجام به این شعبه شماره 76/708 ارجاع شده است صرفنظر از اینکه با نقض رای معترض علیه اجرای آن منتفی است نظر به اینکه شرکت مذکور در دادخواست تقدیمی شکایت خود را بطرفیت آقای ابوالقاسم شمس (کارگر) مطرح نموده است و با عنایت به اینکه از اشخاص حقیقی خارج از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می باشد شکایت به کیفیت مذکور قابل استماع نمی باشد قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه 19 دیوان عدالت اداری
سید مرتضی موسوی
-------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 9/7/77 کلاسه پرونده : 19/77/397 شماره دادنامه 805
مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت ایران فابین _ تهران
طرف شکایت _ اداره کارآمل
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به رای
گردشکار _ شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت بکلاسه عمومی شماره 28/4/77 _ 12634 در دیوان و ارجاع آن به این شعبه بکلاسه فوق ثبت با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن بطرف شکایت و وصول لایحه جوابیه اینک شعبه 19 دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده زیر و با حضور مشاور شعبه تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و نظریه مشورتی کتبی مشاور شعبه آقای جوانمردی ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دیوان
در خصوص شکایت شرکت ایران فابین بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی و خدمات و اشتغال شهرستان آمل موضوع شکایت و اعتراض به رای مورخ 23/3/77 هیات حل اختلاف با توجه به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت و بررسی سوابق نظر به اینکه شرکت شاکی در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجب نقض یا ابطال را ی معترض علیه باشد ارائه نداده است تا مورد امعان نظر قرار گیرد و از نظر رعایت مقررات نیز تخلفی در صدور رای مذکور مشهود نیست ادعای خواهان مبنی بر اینکه رسید مورخ 16/8/74 مربوط به تسویه حساب اضافه کاری که کارگر _ آقای ابوالقاسم شمسی ) در تاریخ 16/8/74 امضاء نموده است مربوط به اضافه کاری سالهای قبل ( سالهای 70 تا 74 ) نیز می باشد محمل قانونی ندارد زیرا در رسید مزبور چنین مطلبی عنوان نشده مبلغ اضافه کاری نیز به ناچیز بودن آن نمی تواند مربوط به اضافه کاری چند ساله باشد خاصه اینکه بازرسی تحقیق در گزارش مورخ 15/2/74 خود ( ص 34 پرونده) صراحتاً اعلام نموده است که هیچگونه اضافه کار به کارگر پرداخت نشده است بنا به مراتب فوق الاشعار شکایت شرکت خواهان فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه 19 دیوان عدالت اداری
سید موسی موسوی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
145
تاریخ تصویب :
1379/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :