جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


فصل اول : کلیات و تعریف
ماده 1 _ منظور از تدوین و اجرای مفاد این آئین نامه عبارتست از اعمال ضوابط طرحهای طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 44 قانون مقررات مالی اداری استخدامی وتشکیلات جهادسازندگی در مورد اعضاء جهاد و تسری این ضوابط در سازمانهاو شرکتهای وابسته به وزارت جهادسازندگی در اجرای ماده 12 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 .
تبصره : اعضاء هیئت علمی مراکز آموزش عالی و مراکز و موسسات تحقیقاتی وزارت جهادسازندگی تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 2 _ طرحهای طبقه بندی مشاغل مشتمل بر کلیه شرح استانداردها نظامات ارزشیابی و پروستهاست و تمانم قسمتها لاینفک و جزء طرح محسوب می شوند.
ماده 3 _ جهاد موظف است در انجام امور سازماندهی امور پرسنلی و امور مالی خود ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل را به شرح مندرج در طرح و این آئین نامه بکار ببرد.
ماده 4 _ طبقه بندی مشاغل عبارتست از تجزیه و تحلیل وظایف و مسئولیتهای پستها یا مشاغل مستمر و تعیین ارزش نسبی آنها بمنظور
الف ) پرداخت حقوق مساوی به شاغلین پستها با مشاغل هم ارز در شرائط مشابه .
ب ) برقراری تعادل در امر پرداختها و جلوگیری از تبعیض در تعیین حقوق و مزایا.
نبصره 4 _ موضوعات و حالات دیگر در موارد فوق پیش بینی نشده و خاص جهاد می باشد طی دستورالعملی که توسط کمیته موضوع ماده 32 این آئین نامه تهیه و به تصویب وزیر جهاد می رسد مشخص خواهد شد.
ماده 11 _ گروه قطعی اعضاء جهاد در مرحله تطبیق با توجه به شغل مستمر یا پست مورد تصدی که توسط کمیته های موضوع ماده 32 به یکی از طبقات رشته شغلی مربوط تخصیص می باشد تعیین خواهد شد.
ماده 12 _ افزایش سنواتی در اعضاء در مرحله تطبیق در قبال هر سال از خدمت قابل قبول که طبق مقررات مواد 79 و 80 قانون مقررات مالی اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد پذیرفته شود و به میزان 3% حقوق مبنای گروه قطعی و پس از آن با توجه به نتایج ارزشیابی که طبق مفاد ماده 53 قانون مقررات استخدامی جهاد تعیین می گردد 3و4و5 درصد خواهد بود.
ماده 13 _ فوق العاده شغل مشمولین این آئین نامه در گروههای مختلف به شرح زیر می باشد.
_ مجموعه مشاغلی که به گروه 1 و 2 تخصیص می یابند حداقل 50%
_ مجموعه مشاغلی که به گروه 3 و 4 تخصیص می یابند حداقل 5 درصد
_ مجموعه مشاغلی که به گروه 5 و 6 تخصیص می یابند 60 درصد
_ مجموعه مشاغلی که به گروه 7 تخصیص می یابند 60 درصد
_ مجموعه مشاغلی که به گروه 8 تخصیص می یابند100 درصد
تبصره : منظور از مقامات همطراز موضوع این ماده همانست که در ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون نظام هم آهنگ پرداخت کارکنان مذکور است.
ماده 21 _ در صورت بروز مسائل و موجباتی که ضرورت بررسی و طرح آنها مسلم گردد و تاثیر آنها در بنیاد طرح طبقه بندی یا اصلاح جهاتی از آن مورد تایید کمیته موضوع ماده 22 باشد. اصلاحات لازم در طرح یا آئین نامه مربوزه بنا به پیشنهاد جهاد و تصویب کمیته موضوع ماده 45 قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد بعمل خواهد آمد.
تبصره : تخصیص و تجدید تخصیص پستها به طبقات شغلی ارزشیابی طبقات شغلی جدید و تجدید ارزشیابی بعضی ا زطبقات شغلی موجود افزایش یا کاهش تعداد طبقات رشته های شغلی موجود و ایجاد رشته های شغلی جدید یا حذف بعضی از رشته های شغلی موجود با کمیته موضوع ماده 22 این آئین نامه خواهد بود.
ماده 22 _ بمنظور تحقق اهداف و اجرای این آئین نامه در وزارت جهادسازندگی کمیته ای متشکل از معاون اداری و مالی مدیر کل امور جهادگران مدیر کل تشکیلات یا مدیران دارای عناوین مشابه مربوط بالاترین مسئول طبقه بندی مشاغل و نیز معاون هریک ازشاخه های تخصصی که حسب مورد و تناسب موضوع ازطرف رئیس کمیته دعوت می شود تشکیل می گردد
تبصره 1_ کمیته موضوع این ماده می تواند کمیته های مشابه در سازمان ها و شرکتها و موسسات وابسته و تابعه بوجود آورد و وظائف مربوط به این آئین نامه را به آنها تفویض نماید. ولی در هر حال مسئولیت صحت و سقم تصمیمات متخذه با کمسته اصلی خواهد بود.
تبصره 2 _ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اجراو موضوعات مذکور در این آئین نامه کمیته موضوع این مده است ترتیب طرح شکایات و نحوه رسیدگی بهآنها مطابق با دستورالعملی خواهد بود که از طرف جهاد تهیه و پس از تصویب وزیر جهاد قابل اجرا است.
ماده 23 _ مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح مفاد این آئین نامه یا وزیر جهاد است و ایشان در صورت مشاهده با دریافت گزارش حلاف دستور لغو یا اصلاح احکام یا توقف عملیات را صادر خواهد نمود و اقدام لازم را معمول خواهد داشت.
ماده 24 _ سازمانها موسسات و شرکتهای تابعه و وابسته جهاد از لحاظ اعمال ضوابط در طرحهای طبقه بندی خود تابع این آدین نامه و ملحقات آن هستند و موظفند طرحهای طبقه بندی خود را به تایید کمیته موضوع ماده 22 این ائین نامه برسانند و پس از آن به مورد اجراء بگذارد.
تبصره : این آئین نامه در 24 ماده و در 31 تبصره در تاریخ 7/6/72 در کمیته موضوع ماده 45 قانون مقررات مالی اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد به تصویب رسید و باستناد تصویبنامه شماره 29145/ت 458 مورخ 8/10/1371 مذکور در نامه شماره 3091/42 مورخ 7/6/72 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ازتاریخ 1/1/71 قابل اجراست
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :