جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 15/8/1379 شماره دادنامه 242 کلاسه پرونده 79/250
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته :تقاضای نقض رای صادره در پرونده کلاسه 78/697
مقدمه .رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته اند آقای محمد حیدر براتی طی لایحه 4/7/1379 با ارائه دادنامه شماره 20172/32 مورخ 24/1/1379 دادستانی کل کشور مبنی بر نقض بلا ارجاع دادنامه دادگاه انقلاب اسلامی بیرجند در ارتباط با محکومیت خود بلحاظ اتهام اعتیاد درخواست اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان مصوب 1372 را نموده است .
بنا به مراتب نظر به اینکه باز خریدی شاکی همچنین دادنامه قطعی شماره 411 مورخ 21/4/1379 این شعبه در تائید دادنامه شماره 1415 مورخ 14/8/1377 شعبه پنجم بدوی صرفاً بر مبنای محکومیت نامبرده در دادگاه انقلاب اسلامی صادر گردیده و متعاقباً با سالبه به انتفاء شدن موضوع اتهام و محکومیت به شرح فوق مبانی دادنامه صادره نتیجتاً مخدوش به نظر می رسد. علیهذا با اعلام مراتب پرونده کلاسه 78/97 در اجرای مقررات تبصره استنادی به منظور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان پیوست ارسال می گردد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در رسیدگی و صدور دادنامه شماره 411 مورخ 21/4/1379 شعبه پنجم تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده اشتباهی رخ نداده است موردی برای اعمال تبصره های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی :21/4/79 شماره دادنامه411 کلاسه پرونده 78/697
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تجدیدنظر خواه : آقای محمد حیدر براتی
تجدیدنظر خوانده : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تجویونظر خواسته : دادنامه شماره 1415 مورخ 14/8/77 شعبه پنجم دیوان عدالت اداری
گردش کار : بدوا شاکی دادخواستی بطرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعتراض به بازخریدی خدمت و ابقاء بکار تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که نهایتاً منجر به اصدار دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی به رد شکایت گردیده است سپس نامبرده در اجرای مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 72 در مهلت دو ماهه مقرر طی لایحه وارده به شماره 12269 مورخ 9/9/77 نسبت به دادنامه صادره معترض و رسیدگی مجدد را در خواست نموده است با ارجاع پرونده باین شعبه اجری تشریفات قانونی و مطالبه سوابق امر و اخذ توضیح از نماینده سازمان طرح شکایت درجلسه مورخ 24/1/79 سرانجام در تاریخ فوق شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است با مطالعه اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی بصدور رای مبادرت می نماید.
رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه قطعی شماره 1415 مورخ 14/8/77 شعبه پنجم دیوان عدالت اداری که پرونده در اجرای مقررات تبصره ماده 26 الحاقی به قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/78 باین شعبه ارجاع گردیده اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید بنظر نمی رسد علیهذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تائید می شود رای قطعی است.
رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادق طاعتی
مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ناظمی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
242
تاریخ تصویب :
1379/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :