جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


دادنامه شماره 1216 مورخ 30/9/78 پرونده کلاسه ت 2/78/1074
مرجع رسیدگی شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواه : مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تجدید نظر خوانده : آقای اسدالله ایرانشاهی فرزند محمد بنشاهی خمین سر دفتر اسناد رسمی شماره 3 خمین
تجدید نظر خواسته ک دادنامه شماره 2241 مورخ 20/12/77 شعبه 16 دیوان عدالت اداری
گردشکار : تجدید نظر خوانده در دادخواست به وی ضمن تقاضای نقض حکم شماره 14400/34 ـ3/6/77 اظهار داشته بدون توجه به دفاعیات مستند به فراز 3 بند (د) ماده 29 اصلاحی آئیننامه موضوع ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی اینجانب را به ششماه انفصال محکوم نموده در صورتیکه من استحقاق چنین رأی را نداشتم .
مدافعات طرف شکایت : خلاصتاً اظهار داشته با توجه به بررسی دقیق بازرسی اعزامی این اداره به دفترخانه مذکور و شکوائیه واصله خلاف سردفتر از لحاظ عدم رعایت مقررات مربوطه به وکالتنامه مورد اشاره محرز میباشد و رأی صحیحاً اصدار یافته رد مورد شکایت تقاضا است .
خلاصه رأی بدوی : با توجه به اوراق پرونده و با عنایت به رضایت شاکی خانم پروانه چهاردولی و اظهارات سر دفتر مبنی بر اینکه از وکالتنامه تنظیمی هیچگونه سوء استفاده نشده و پس از اطلاع سر دفتر در مقام رفع اشتباه در آمده و سند دیگری بشماره 35850 ـ 1/7/75 تنظیم نموده و مجازات تعیین شده متناسب با تخلف انتسابی بنظر نمیرسد لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض علیه صادر و اعلام میگردد .
موارد اعتراض : با توجه به اینکه موکل حقی در وکالت اصلی نداشته است اقدام به انتقال حق به غیر نموده است و قاضی محترم صادرکننده حکم بدون توجه به مراتب و سوابق موجود و نص صریح ماده 679 قانون مدنی ( موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد )اقدام به صدور رأی معترض علیه نموده که مخدوش میباشد لذا نقض دادنامه فوق الذکر مورد تقاضا است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراض ختم رسیدگی را اعلام و بشرح صفحه جداگانه اقدام بصدور رأی مینماید .
رای دیوان
با ملاحظه مجموع اوراق پرونده و لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه و ضمائم آن نظر به اینکه رضایت شاکیه (خانم پروانه چهاردولی بشرح رضایت نامه شماره 1407 ـ18/8/76 بعد از وقوع تخلف باعث تخفیف جرمی که اثر اجتماعی دارد نمیشود و نیز اصلاح سند وکالت و عدم سوء استفاده از وکالتنامه قبلی جرم از بین نمیرود و رعایت تناسب مجازات با جرم و تخلف انتسابی بعهده دادگاه صادرکننده حکم میباشد علیهذا دادنامه شماره 2241 مورخ 20/12/77 صادره از شعبه 16 دیوان عدالت اداری که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده است مخدوش تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به رد شکایت شاکی بدوی صادر و اعلام میگردد این رأی قطعی است . /ک
رئیس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ پور حیدری
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1216
تاریخ تصویب :
1378/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :