جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


بسمه تعالی تاریخ رسیدگی 16/9/77 شماره دادنامه 1551 کلاسه پرونده 76/16/2455
مرجع رسیدگی : شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای قربان رضائی فرزند علی بنشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل نزدیک پل خواجو پلاک 256
طرف شکایت : شعبه دوم سازمان تأمین اصفهان واقع در خیابان مسجد
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به ممنوع نمودن فروش ملک خود از طرف سازمان مذکور
گردشکار : شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذکر بدیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثیت بکلاسه عمومی شماره 38869 ـ13/11/76 در دیوان و ارجاع آن به این شعبه به کلاسه فوق ثبت و با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن بطرف شکایت و وصول لایحه نامه شماره 9878/د/710 ـ15/9/77 اینک شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کننده زیر و با حضور مشاور و شعبه تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و همچنین مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و نظریه مشورتی کتبی مشاور شعبه آقای انکورانی ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور قرار مینماید .
( رأی دیوان )
خواسته شاکی اعتراض بر ممنوع نمودن فروش ملک خود از طرف سازمان مشتکی عنه (مغازه 2138) بعلت بدهکاری حق بیمه می باشد با توجه به پاسخ مشتکی عنه مبنی بر اینکه نامبرده باستناد ماده 37 قانون تامین اجتماعی به سازمان یاد شده بدهکار است و نظر بر اینکه دفاتر اسناد رسمی قبل از ارائه تسویه حساب حق بیمه مذکور نمیتوانند اقدام به تنظیم سند انتقال مینماید . علیهذا در وضع موجود پرونده قرار رد شکایت صادر میشود . عرفانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1551
تاریخ تصویب :
1377/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :