جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 9/2/79 شماره دادنامه 75 شماره پرونده 73/349
مرجع رسیدگی ـ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری .
شاکی ـ خانم زهرا خسروی فرزند حسین مقیم تهران ـ نارمک ـ سی متری نارمک خیابان کانیات میدان 29 پلاک 99
طرف شکایت ـ 1ـ سازمان زمین شهری تهراناداره ثبت اسناد شهری 3 ـ کارخانه سیمان ری 4 ـ سازمان مسکن انقلاب اسلامی
موضوع شکایت و خواسته ـ تعیین تکلیف زمین تصرف شده شاکیه توسط سیمان تهران و استرداد زمین یا معوض و یا پرزداخت بهای آن
گردشکار ـ با تقدیم دادخواست بدفتر کل دیوان و ارجاع پرونده بشعبه 13 ، و ثبت و تکمیل آن و انجام تشریفات مقدماتی و تعیین وقت و اخذ توضیح و ملاحظه لوایح و مستندات ابرازی و ملاحظه نظریه مشورتی آقایان محمد ابراهیم پیشنمازو روح الله پور قدرتی سرانجام در تاریخ فوق چون پرونده بعد بصدور رأی تشخیص گردیده شعبه ختم رسیدگی را اعلام و به اصدار رأی آتی مبادرت مینماید .
(رأی دیوان )
شاکی مالک ششدانگ یکقطعه زمین بشماره پلاک ثبتی 2570 فرعی از 138 اصلی بخش 12 تهران میباشد که در تصرف سیمان تهران بوده و هیچگونه زمین معوض در قبال آن دریافت نکرده است که سازمانهای طرف شکایت طی تقدیم لوایح جداگانه ای بشماره های بترتیب 30700 / ح ـ 24/7/73 و 40153 ـ11/7/72 و 11817 ـ 9/8/73 و12395/70/03 ـ17/7/73 ضمن تایید موضوع شکوائیه در خصوص اینکه پلاک 2570 فرعی از 138 اصلی مجزا شده از پلاکهای 195 ـ396 فرعی از اصلی تحت مالکیت شاکیه داخل محدوده 169 هکتار اراضی ملی شده کارخانه سیمان ری میباشد لکن تنها سازمان زمین شهری ضمن قبول موضوع خواستهء اعطای معوض را مقید به رعایت مقررات قانون زمین شهری داشته و اعلام نموده است چون شاکیه دارای خانه مسکونی میباشد لذا علیرغم اینکه زمین مورد ادعای وی واقع در محدوده سیمان ری بوده واجد شرائط واگذاری نبوده است لذا با توجه بمراتب فوق الاشعار بویژه آنکه شاکیه مدعی سه دانگ از ششدانگ یک واحد مسکونی میباشد که صرفنظر از عمومیت رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان بشماره 13 ـ 4/2/72 عنوان مسکن مناسب بآن اطلاق نمیشود . نتیجتاً شکایت وارد تشخیص مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 5/4/13 ـ 4/2/72 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بورود شکایت دائر بر الزام سازمان زمین شهری به اعطای زمین معوض بشاکیه صادر و اعلام میگردد رأی صادره طبق ضوابط قانون تجدید نظر است ./01 ب

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
75
تاریخ تصویب :
1379/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :