جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 26/4/1379 شماره دادنامه 152 کلاسه پرونده 78/61
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای دلاور پرداسی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 29192/ ن مورخ 25/11/1372 و 4020/ ن مورخ 14/2/1374 وزارت کار واموراجتماعی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شرکتهای خدماتی با انعقاد قرارداد و تمدید استمرار آن با عدم رعایت قانون کار در موارد انعقاد قرار داد بدون قید تاریخ و نهایتاً عدم درج موضوع ماده 7 الی 10 قانون می نمایند . در این راستا این شرکتها با استناد به دستورالعمل های مورد شکایت از انجام تعهدات قانونی سرباز زده و متاسفانه ادارات کار شهرستانها نیز بر اساس دستورالعمل مزبور به نفع این شرکتها رأی صادر می نمایند . با عنایت به اینکه بخشنامه و دستورالعمل نمی تواند قانون را ابطال نماید ، لذا خواهشمند است در صورت غیرر قانونی بودن آن را ابطال نمایید .
مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16862 مورخ 3/6/1376 اعلام داشته اند : 1 ـ مفاد نامه های مورد شکایت به هیچ وجه جنبه دستورالعمل یا بخشنامه نداشته بلکه اعلام پاسخ و نظر کارشناسی به سئوالات مطرح شده می باشد .
2 ـ در مورد بخشنامه شماره 35722 مورخ 15/12/1373 موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 179ـ مورخ 12/87/1375 دایر بر رد شکایت شاکی به دلیل عدم مغایرت قانونی بخشنامه مذکور صادر شده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مشتشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید .
( رأی هیات عمومی )
چون مدلول بخشنامه های شماره 29192/ ن مورخ 25/11/1372 و 4020/ ن مورخ 14/2/1374 وزارت کارو امور اجتماعی از حیث آثار حقوقی مترتب بر آن با بخشنامه شماره 35722/ ن مورخ 15/12/1373 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار و اموراجتماعی یکسان است و بخشنامه اخیر الذکر بشرح رأی شماره 179 مورخ 12/8/1375 مغایر قانون تشخیص داده نشد ، بنابر این بخشنامه های فوق الذکر تابع رأی قبلی هیات عمومی اسیت .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
-------------------------------------
بسمه تعالی
وزارت کار و اموراجتماعی
تاریخ 25/11/1372
شماره 29192
اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران
بازگشت بنامه شماره 11760/ع مورخ 9/11/1373 مستقیم یه نامه دانشگاه علوم پزشکی ایران به اطلاع میرساند:
شرکتهای خدماتی که با انعقاد قراردادهای پیمانکاری انجام امور خدماتی و نظافتی واحدها را برای مدت معینی تعهد و برای اجرای پیمان اقدام به بکارگیری افراد برای مدت موقت می نمایند بعد از انجام مورد پیمان و انعقاد قرارداد پیمانکاری رابطه شرکت خدماتی با کارگران خاتمه یافته تلقی و شرکت مکلف به پرداخت سنوات خدمت کارگران ذینفع بر اساس ماده 24 قانون کسب و کار خواهد بود .
چنانچه همین شرکت با تجدیدقرارداد پیمانکاری مجدداً انجام امور نظافتی مواحد مربوط را برای مدت معین دیگری بعهده بگیرد و کارگران نیز به همکاری خود با شرکت پیمانکار ادامه دهند سوابق کارکرد آنان نزد پیمانکار برای دریافت مزایای پایان کار محفوظ است .
بدیهی است در صورتیکه شرکت خدماتی دیگری بموجب قرارداد پیمانکاری انجام امور خدماتی همان واحد را تمدید نماید پیمانکار جدید تعهدی نسبت به سوابق کار گذشته کارگران نزد پیمانکاران نسیبتی نخواهد داشت مگر اینکه در این زمینه توافقی صورت گرفته باشد .
کیانوش پروین
مدیرکل نظارت وتشخیص روابط کار
---------------------------------------
شماره : 4020/ن
تاریخ : 14/2/1376

اداره کار وامور اجتماعی شهرستان بابل
بازگشت بنامه شماره 600 مورخ 26/1/74 عنوان شرکت فرش البرز بطوری که در بخشنامه شماره 25734 مورخ 15/12/73 اشاره شده هر نوع قرار داد کار موقت در هر فعالیتی موجب استمرار قراردا د کار نخواهد شد و یا بعبارت دیگر تمدید و تکرار قراردادهای موقت موجب نامحدود شدن آن نخواهد شد .
کیانوش پروین
مدیر کل دفتر تشخیص و نظارت

رونوشت :
اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران جهت استحضار
مسئول پیگیری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
152
تاریخ تصویب :
1379/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :