جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


تاریخ 26/4/1379 شماره دادنامه 155 کلاسه پرونده 78/218
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسنقلی قاسم پور سولگانی .
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/542 موضوع شکایت آقای مهدی عارف زاده بطرفیت شرکت ملی نفت ایران بخواسته سنوات خدمت" href="/tags/7881/پاداش-سنوات-خدمت/" class="link">پاداش سنوات خدمت بشرح دادنامه شماره 209 مورخ 31/4/1369 حکم به ورود شکایت صادر نموده است .
ب : شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1692 موضوع شکایت آقای حسینقلی قاسم پور سولگانی بطفیت وزارت نفت به خواسته خسارت خاتمه خدمت بشرح دادنامه شماره 2817 مورخ 25/12/1377 قرارداد شکایت صادر نموده است .
هیات عکمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلنین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید .
(رأی هیات عمومی)
نظر به اینکه مدلول دادنامه های شماره 209 مورخ 31/4/1369 شعبه هشتم و شماره 2817 مورخ 25/12/1377 شعبه اول متضمن استنباط معارض و متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست ، موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
---------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 25/12/77 کلاسه پرونده 77/1/1692 شماره دادنامه 2817
مرجع رسیدگی ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری
شاکی ـ حسینقلی قاسم پورسولگانی فرزند جعفر قلی ساکن تهران اکباتان بلوک 9 آ 5 ورودی
طرف شکایت ـ وزارت نفت مستقر در ساختمان شرکت ملی نفت خ طالقانی
موضوع شکایت و خواسته ـ خسارت خاتمه خدمت
گردشکار ـ دادخواست شاکی پس از ثبت بکلاسه عمومی شماره 2/6/77 ـ 17150 دیوان عدالت اداری و ارجاع بشعبه اول بکلاسه فوق در این شعبه ثبت و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده بریاست امضاء کننده زیر و مشاورت اقای شجاعی تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده و نظریه کتبی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید .
(رأی دیوان )
با عنایت بمحتویات پرونده و مندرجات دادخواست شماره 17150 مورخ 2/6/77 شاکی و ملاحظه جوابیه واصله از مشتکی عنه بشماره 4338/18/77 مورخ 16/10/77 توجهاً به دفاعیه موجه طرف شکایت و رأی شماره 85 مورخ 14/11/71 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری تخلفی از ناحیه مشتکی عنه صادر نگردیده و قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد دفتر رونوشت ابلاغ شود . /م.ت
دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری ـموسوی
--------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ :31/4/69 شماره دادنامه : 209 پرونده کلاسه 66/8/542
اعضاء شعب آقایان 1 ـ هوشنگ فاتح نژاد رئیس ـ 2ـ سید اسدالله میر هادی مشاور
مرجع رسیدگی :شبه هشتم دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای مهدی عارف زاده فرزند غلامحسین ساکن اهواز زیتون کارمندی خیابان فردوس بین زاویه و زهره پلاک 249 (5 شهرداری)
طرف شکایت :شرکت ملی نفت ایران
خواسته و موضوع شکایت :پاداش سنوات خدمت
خلاصه شکایت و جریان پرونده : شاکی در تاریخ 27/6/66 دادخواستی بخواسته فوق بدیوان عدالت اداری تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و بکلاسه بالا ثبت شده است و بشرح دادخواست مطالبه سنوات خدمت" href="/tags/7881/پاداش-سنوات-خدمت/" class="link">پاداش سنوات خدمت را نموده است که نسخه ثانی دادخواست شاکی به سازمان طرف شکایت ابلاغ شده و طی شماره 6112/6/4/66 پاسخ داده اند شکایت شاکی جهت بررسی به واحد مربوطه ارسال گردید و حسب گزارش واصله نظر به اینکه بموجب تبصره 37 قانون بودجه سال 1360 کل کشور پرداخت هر نوع پاداش به کارمندان و کارگران شاغل و باز نشسته ممنوع اعلام داشته بود و از طرفی نیز بموجب دستور وزیر وقت نفت بموجب اطلاعیه شماره 9679ـ 6/22 مورخ 2/7/1360 معاونت اداری وزارت نفت موقتاً پرداخت پاداش پیشینه خدمت متوقف گردیده بود از پرداخت پاداش پیشینه خدمت به شاکی خودداری گردیده است توضیح اینکه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 19/6/62 تصویب نموده است که کارکنانی که به هر نحوی از انحاء تا تاریخ اخیر الذکر پاداش پیشینه خدمت را دریافت نکرده باشند ارز این پس نیز استحقاقی به دریافت آن نخواهند داشت سرانجام به تاریخ فوق شعبه هشتم دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء شعبه تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و محتویات پرونده و انجام مشاور و ملاحظه نظریه کتبی عضو مشاور اجمالابه وارد بودن شکایت پایان رسیدگی اعلام و بشرح زیر انشاء رأی میشودا .
(رأی دیوان )
نظر به اینکه بموجب مقررات استخدامی ملی نفت ایران بپاس رضایت از خدمات کارمندانیکه بازنشسته میشدند پاداش پیشینه خدمت پرداخت میگردیده و با عنایت به اینکه شاکی در آبانماه سال 59 با تقدیر از خدمات مشار الیه بازنشسته شده و دستور وزیر وقت نفت و مصوبه 9/6/62 هیات مدیره شرکت و تبصره 37 قانون بودجه سال 1360 کل کشور هیچیک نافی حقوق نامبرده نمیباشد حکم به وارد بودن شکایت و استحقاق شاکی بدریافت پاداش پیشینهه خدمت با رعایت مقررات قانونی صادر میشود . این رأی قطعی اس ./
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
155
تاریخ تصویب :
1379/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :