جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ : 2/5/1379 شماره دادنامه :166 پرونده کلاسه :78/225
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :اداره کار و امور اجتماعی ایلام
خواسته و موضوع شکایت : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 18 دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف شعبه هیجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/99 موضوع شکایت شرکت جهاد نصر استان ایلام بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان ایلام بخواسته اعتراض به رأی هیات حل اختلاف مبنی بر بازگشت بکار آقای علی سالاری فر بشرح دادنامه شماره 131 مورخ 9/3/1377 رسیدگی به شکایت شرکت جهاد نصر استان ایلام از شرکتهای تحت پوشش وزارت جهاد سازندگی را از شمول ماده 11 قانون دیوان خارج دانسته و قرار رد شکایت را صادر نموده است .
ب شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1721 موضوع شکایت آقای فتاح ملک پناه بطرفیت شرکت ماشین آلات جهاد نصر استان ایلام بخواسته اعتراض به اخراج از کار و دعوت بکار بشرح دادنامه 56 مورخ 25/1/1378 با التفات به اینکه شاکی مشمول مقررات کار بوده و شکایت کارگران در غیر اعتراض نسبت به آراء صادره از هیاتهای مندرج در قانون کار قابل طرح و بررسی در شعب دیوان نمیباشد حکم به رد شکایت صادر نموده است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وت آراء بشرح آتی انجام مشاوره با اکثریت مبادرت به صدور رأی می نماید
(رأی دیوان)
نظر به اینکه تفاوت مدلول آراء فوق الذکر مبتنی بر استنباط و استنتاج معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست ، موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
-----------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ : 9/3/77 شماره دادنامه :131 پرونده کلاسه :77/99
مرجع رسیدگی :شعبه 18دیوان عدالت اداری مرکب از : آقای اصغر جعفری ورامینی رئیسو آقای رضا اردلان مشاور
شاکی :شرکت جهاد نصر استان ایلام مقیم ایلام میدان کمیته ابتدای بلوار جمهوری
طرف شکایت :اداره کارو اموراجتماعی استان ایلام هیات تشخیص و حل اختلاف
خواسته و موضوع شکایت
خلاصه پرونده ـ پس از بررسی محتویات پرونده و اعلام نظر مشاور و اعلام پایان رسیدگی بشرح زیر مبادرت بصدور رأی مینماید .
(رأی دیوان )
مستند به مدارک مربوطه در پرونده پشرکت جهاد نصر استان ایلام از شرکتهای تحت پوشش وزارت جهاد سازندگی و رسیدگی به شکایت شرکت مذکور از شمول ماده 11 قانون دیوان خارج است لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد ./1.ب رئیس شعبه دیوان عدالت اداری جعفری ورامینی
--------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ : 25/1/1378 شماره دادنامه :56 پرونده کلاسه :77/1721
مرجع رسیدگی :شعبه 11دیوانعدالت اداری مرکب از آقای فیاض پور حیدری : رئیس و آقای سید عباس معصومی : مشاور
شاکی :آقای فتاح ملک پناه فرزند علی مقیم ایلام خیابان شهید چمران جنب مسجد جامع منزل هادی تفریجی یگانه .
طرف شکایت :شرکت ماشین آلات جهاد نصر استان ایلام
خواسته و موضوع شکایت :اعتراض به اخراج از کار و دعوت بکار .
گردشکار : شاکی با تقدیم دادخواست و ضمائم آن تقاضای مطلبق فوق را نموده که پس از وصول دادخواست و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه فوق ثبت پرونده با گزارش آقای مدیر دفتر به شعبه و اصل در تاریخ فوق شعبه مزبور بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر قرار دارد با بررسی محتویات آن و نظریه کتبی مشاور شعبه مبنی بر رد شکایت ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید .
(رای دیوان )
با توجه به محتویات پرونده و مدارک آن و التفات به اینکه شاکی مشمول مقررات قانون کار بوده و شکایت کارگران غیر اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئتهای مندرج در قانون کار قابل طرح و بررسی در شعب دیوان نمیباشد لذا بنا بمراتب مذکور حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد .
رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
166
تاریخ تصویب :
1379/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :