جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 11/2/72 شماره دادنامه 22 کلاسه پرونده :21/228
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی. آقای نصرالله قهرمانی .
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم شانزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه : الف شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/638 موضوع شکایت آقای میرمهدی میر شجاع حسینی مطلق بطرفیت وزارت کشاورزی بخواسته زمین کشاورزی بشرح دادنامه شماره 271 ـ 7/5/71 رد شکایت صادر نموده است.
ب . شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/508 موضوع شکایت آقای حسن و حسین ذهاب ناظوری بطرفیت اداره کشاورزی استان کرمان بخواسته ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در زمینه اصلاح اسناد رسمی شماره 5501 ـ 5500 مورخ
16/4/71 بشرح دادنامه شماره 194 ـ 27/4/71 حکم به ابطال رای مورد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
دادنامه شماره 271 مورخ 7/5/71 شعبه دیوان در پرونده کلاسه 69/638 مبنی بر رد شکایت شاکیان بطرفیت وزارت کشاورزی بخواسته واگذاری زمین مزروعی در اجرای قانون اصلاحات ارضی مبتنی بر احراز تصرفات زارعانه مورث آنان در اراضی مزروعی مورد ادعا و عدم احراز رابطه زارعانه بطور مستقل صادر شده است که با دادنامه شماره 194 مورخ 27/4/71 شعبه شانزدهم دیوان در پرونده کلاسه 70/508 مشعر بر ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در خصوص بقاء اعتبار قانون اصلاحات ارضی و لزوم اجرای آن بلحاظ عدم اجتماع شرایط لازم در باب تحقیق تنقاض بویژه از حیث عدم وحدت در موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
22
تاریخ تصویب :
1372/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :