جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 13/5/71 شماره دادنامه 75 کلاسه پرونده :70/130
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. وزارت کل کشاورزی استان فارس
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 ، 11 ، 12 و 14 دیوان عدالت اداری.
مقدمه . الف شعبه چهاردهم به پرونده کلاسه 68/404 موضوع شکایت آقای فرامرز جهانشاهی به طرف کمیسیون ماده 6 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استان فارس بخواسته صدور حکم بر تشخیص حقوق زارعانه بشرح دادنامه 63 ـ 2/2/69 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب . شعبه یازدههم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/834 موضوع شکایت خانم معصومه بهروزی بطرفیت کمیسیون ماده ششم قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مستقر در شیراز از بخواسته لغو صدور مجلس 27/6/67 کمیسیون مذکور بشرح دادنامه 649 ـ 12/8/69 رای به رد دادخواست شاکیه صادر تا پس از صدور رای و نظریه قطعی شورای اصلاحات ارضی مرکز چنانچه شاکیه نسبت به آن معترض باشد اقدام بشکایت بنماید.
ج . شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/326 موضوع شکایت خانم جروقی بطرفیت شورای اصلاحات اراضی فارس بخواسته ابطال تصمیم 8/1/63 بشرح دادنامه 44 - 20/1/69 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
د . شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/269 مورد شکایت خانم حسین خانی بطرفیت ماده ششم قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مستقر شیراز بخواسته لغو صورتمجلس 27/6/67 به شماره دادنامه 781 - 17/5/69 حکم به ابطال نظریه کمیسیون فوق الذکر صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیات عمومی به منظور صدور رای وحدت رویه تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
75
تاریخ تصویب :
1371/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :