جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 10/4/74 شماره دادنامه58 کلاسه پرونده :74/40
مرجع رسیدگی : دیوان عدالت دیوان عدالت اداری
شاکی. نمایندگان قضایی سازمان آب و برق خوزستان.
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره از هیات تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت 1/73/899
مقدمه :شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته اند، حکم شماره 470 ـ 3/7/73 صادره از شعبه هجدهم در تاریخ 5/9/73 به دبیرخانه سازمان آب و برق خوزستان شده و سازمان در تاریخ 20/9/73 (با رعایت مسافت ) نسبت به رای مذکور تجدیدنظر خواهی نمود. متاسفانه شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ، تاریخ 20/9/73 را که تاریخ ابلاغ رای به سازمان آب و برق خوزستان در اهواز بوده بلحاظ اینکه نحوه و تاریخ ابلاغ در ظهر رای منعکس بوده ندیده است و تاریخ ابلاغ به خواهانها را که 17/8/73 اشتباهاً تاریخ ابلاغ به تجدیدنظر خواه تصور کرده ، در حالیکه سازمان مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نموده در نتیجه رای شماره 748 ـ 11/11/73 شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت که تجدیدنظر خواهی سازمان را خارج از مهلت قانونی تصور نموده و رای به رد آن صادر کرده است، رائی خلاف و مخدوش است. استدعای رسیدگی در این مورد را دارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
58
تاریخ تصویب :
1374/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :