جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 31/6/65 شماره دادنامه44 کلاسه پرونده :63/20
مرجع رسیدگی : دیوان عدالت دیوان عدالت اداری
موضوع مطروحه : ابطال بخشنامه مورخ 14/2/63 صادره از سازمان اوقاف.
جریان امر : آقای قدمعلی محمدی و عده ای دیگر از اهالی شهرک بعثت بشرح دادخواستی که به دیوان تقدیم نموده و تقاضای ابطال بخشنامه مورخ 14/3/63 صادره از اوقاف را از دیوان نموده اند.
که پس از انجام تشریفات قانونی در تاریخ 31/6/65 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بریاست حجت الاسلام حاج آقای شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان ، و با حضور روسای شعب امضاء کننده ذیل تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء بشرح آتی ، انشاء رای می نماید.
رای
با توجه به اینکه بصراحت ماده 1دستورالعمل مورد شکایت دریافت پذیره منحصراً ناظر به اراضی بلامعارض است که ابتدا و با اعطا حق احداث و تملک اعیان بمنظور ایجاد واحد مسکونی یا به اجاره واگذار میشود، لذا دریافت پذیره موصوف به ترتیب فوق ، بالتفات 10 قانون مدنی" href="/tags/438/ماده-10-قانون-مدنی/" class="link">ماده 10 قانون مدنی و تراضی طرفین ، مخالف قانون ، نمی باشد و شکایت از این حیث وارد نیست.
------------------------------------------------
14/2/63

اداره کل اوقاف استان
حوزه اوقافی
اداره اوقاف شهرستان
دستور العمل دریافت پذیره و اهدائی و سرقفلی در 10 ماده که در جلسه مورخ 14/2/62 شورای مرکزی اوقاف به تصویب رسید بجهت اقدام و رعایت دقیق مفاد آن ذیلاً نقل میگردد.
دستورالعمل دریافت پذیر مواهدائی و سرقفلی موقوفات
ماده 1 ـ در مواردیکه زمین بلامعارض وقفی ابتداء به اعطای حق احداث و تملک اعیانی به مستاجر بمنظور ایجاد واحد مسکونی یا صنعتی به اجاره واگذار میشود مبلغ50% قیمت عادلانه روز بعنوان پذیره مال الاجاره از متقاضی اجاره اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت حساب درآمد موقوفه مربوطه منظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ قیمت عادله روز با در نظر گرفتن (املاک مشابه بوسیله کارشناس رسمی با نظارت معتمد منتخب شورای امناء و نظار محل تعیین خواهد شد).
تبصره 2 ـ در صورتیکه بخواهد مورد اجاره را برای بقیه مدت به غیر منتقل نماید مکلف است موافقت کتبی اداره اوقاف و متولی را جلب و 15% قیمت عادلانه روز را بعنوان اهدایی بنفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعد نیز رعایت خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مورد زمینهای بلامعارض موقوفه که برای احداث محل کسب مناسب است متصدیان امر وقف موظفند از طریق اخذ وام از محل مازاد درآمد موقوفه مربوطه و یا از مازاد سایر موقوفات نسبت به احداث اعیانی اقدام و پس از تکمیل عرصه وامیان را از طریق انتشار آگهی مزاید و با اخذ سرقفلی و تعیین مال الاجاره عادله به اجاره واگذار و وام دریافتی را مستهلک نمایند.
تبصره 3 ـ در صورتیکه مستاجر در یک قطعه زمین موقوفه طبقات متعدد در احداث نماید اگر واحدهای مسکونی احداث شده مشمول قانون و مقررات تملک آپارتمانها باشد و مستاجر بخواهد هریک از واحدهای مسکونی را به دیگری منتقل نماید موقع انتقال بایستی 15% قیمت عادله روز زمین متعلق بهرواحد بنفع موقوفه وصول کند.
تبصره 5 ـ در مواردیکه مستاجر علاوه بر واحد مسکونی (در مورد زمینهایی که برای احداث واحد مسکونی به اجاره واگذار شده است) محل کسبی نیز احداث کرده باشد 30% درصد سرقفلی هر واحد محل کسب براسا س نظر کارشناس و منتخب مناء و نظار اوقافی محل تعیین و به نفع موقوفه دریافت می شود.
ماده 2 ـ در مواردی که قطعه زمین وقفی بدون اجازه اداره اوقاف و متولی تا آخر سال 1360 تصرف و در آن واحد مسکونی احداث شده باشد در صورت تایید استحقاق متصرف از طرف شورای امناء و نظار محل و تایید مصلحت وقف از طرف اوقاف و متولی و مشاور حقوقی با توجه به موقعیت موقوفه و متصرف مبلغ 30% قیمت عادلانه روز زمین علاوه بر مال الاجاره عادله و اجور معوقه از ابتدای تصرف بعنوان پذیره از متصرف بنفع وقف دریافت خواهد شد و اگر در ضمن احداث محل مسکونی محل کسبی نیز احداث کرده باشند علاوه بر پرداخت پذیره فوق الذکر بایستی 70% سرقفلی متعلقه را طبق نظر کارشناس به موقوفه بپردازد و نسبت به کسانی که فقط محل کسب احداث کرده اند تمام سرقفلی بنرخ عادله روز دریافت میشود.
ماده 3 ـ در مواردیکه ابتدائاً محل کسبی که عرضه و اعیاناً متعلق به وقف می باشد و متصرف یا مدعی هم نداشته باشد به اجاره واگذار میشود با تعیین سرقفلی و مال الاجاره عادله از طریق انتشار آگهی مزایده اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در صورتیکه مستاجرین مندرج در ماده 3 این دستورالعمل بخواهند مورد اجاره خود را بدیگری منتقل نمایند 20% اهدایی از مازاد سرقفلی پرداختی اولیه برابر نظر کارشناس بنفع وقف دریافت خواهد شد.
ماده 4 ـ در کلیه نقل و انتقالات مورد اجاره از مورث بوارث مستاجرین جدید از پرداخت اهدایی و ما به التفاوت سرقفلی معاف می باشند.
ماده 5 ـ در ایجاد رقبات وقفی مزروعی برابر قوانین مربوطه و همچنین ایجاد خانه های موقوفه که عرصه واعیان وقف است و مستاجر حق انتقال مستاجره را بغیر ندارد مال الاجاره عادله بنرخ روز تعیین و وجهی بعنوان پذیره و یا اهدایی وصول نخواهد شد.
تبصره 1 ـ در مواردیکه زراعی با اعطای حق ریشه جهت احداث باغ به اجاره واگذار میشود. 20% قیمت عادلانه روز زمین بنفع موقوفه دریافت میشود و در انتقالات بعدی 10%اهدایی وصول میگردد.
تبصره 2 ـ در صورتیکه بعلت گسترش محدود شهرها نوع استفاده ازاراضی تغییر کند، قرارداد اجاره فسخ و طبق ماده 1 این دستور العمل اقدام میگردد.
ماده 6 ـ انتقال مورد اجاره از شریک به شریک ازنظر این دستور العمل انتقال به غیر تلقی میشود.
ماده 7 ـ وجوه حاصله از پذیره واحدهایی و سرقفلی کلاً تعلق به موقوفه دارد که بایستی ادارات اوقاف و متولی در جهت وصول آن دقیقاً اقدام و به حساب موقوفه مربوط منظور مانند سایر درآمد موقوفات عمل نمایند.
ماده8 ـ در موارد تبدیل انباری تجاری به محل کسب ما به التفاوت سرقفلی این دو تعیین و اخذ خواهد شد.
ماده 9 ـ منظور از کارشناس در این دستورالعمل کارشناس رسمی دادگستری مورد اعتماد می باشد.
بدیهی است در مواردیکه دسترسی به کارشناس رسمی امکان نداشته باشد بناچار با تایید شورای امناء و نظار اوقافی بر طبق نظر خبره محلی اقدام خواهد شد.
ماده 10 ـ ادارات اوقاف و متولیان بایستی با رعایت قانون اوقاف و آئین نامه اجرائی آن و سایر موازین و قوانین مربوطه از جمله ضوابط شهرداری ها و سازمان زمین شهری و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف شروط وقفنامه های مربوطه نسبت به ایجاد رقبات موقوفه اقدام و حین تنظیم سند اجاره نحوه استفاده از مورد اجاره و نوع ساختمان و تعداد طبقات و سایر جزئیات را به دقت ضمن شورط سند پیش بینی نمایند تا حد الامکان از بروز مشکلات بعدی جلوگیری بعمل آید، بدینوسیله کلیه بخشنامه ها ودستور العملهای مغایر لغو میشود. وصول این دستورالعمل را کتباً اعلام خواهد فرمود .
محمدرضا اعتمادیان
معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف
ارسال میشود خواهشمند است وصول آن را رونوشت جهت اطلاع برای اعلام فرمائید.
عباس مرشدی
سرپرست اوقاف شرق تهران

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
44
تاریخ تصویب :
1365/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :