جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 13/10/76 شماره دادنامه152 کلاسه پرونده76/202
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی.رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره از شعبه چهارم در پرونده کلاسه 73/852 ـ 73/954
مقدمه.رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اراری طی نامه تقدیمی به ریاست کل دیوان عدالت اداری اعلام داشته اند، در پروند کلاسه 73/954 و 73/852 با نواقدس حاجی حمزه بطرفیت سازمان زمین شهری اسلامشهر و شهرداری اسلامشهر با عنوان اعتراض به تملک پلاکهای ثبتی 339/42 و 420/39 اقامه دعوی نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان زمین شهری اسلامشهر را در خصوص تملک پلاکهای مرقوم و نیز ابطال اسناد پلاکهای مذکور و خلع ید نسبت به 5 دانگ سهم خود و جبران وارد را نموده است. شعبه دیوان در خصوص قسمت اول از دعوی مطروحه و بشرح دادنامه شماره 396 ـ 395 مور 9/4/75 مستنداً به واحده قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد دعوی شاکیه صادر نموده است. از آنجایی که ماده واحده قانونی مرقوم فقط اقدامات دولت را در مورد کلیه زمین هایی که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی تملک ، واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور و تا پایان مهلت قانون معتبر شناخته و اقدامات شهرداریها در مورد تملک املاک مردم و اشخاص مشمول ماده واحده قانون مار الذکر نمی باشد، بنابمراتب دادنامه صادره در مورد اقدامات شهرداری اسلامشهر که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده است ناشی از اعتبار بنظر می رسد. فلذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره بمواد 15 ، 18 و19 قانون دیوان عدالت اداری اعلام و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ماده واحده قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری مصوب 16/1/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصراً مصرح در تنفیذ و تایید اعتبار اقدامات دولت در زمینه تملک و واگذاری اراضی موات و دایر و بایر شهری درمدت اعتبار قانون مذکور است و با این وصف تسری آن به شهرداریها جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه های شماره 395و396 مورخ 9/4/75 در پرونده های 73/954 ـ 73/852 در قسمت مربوط به شمول ماده واحده مزبور به شهرداری به استناد تبصره های الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه دوم دیوان احاله میگردد.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
152
تاریخ تصویب :
1376/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :