جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ10/8/76 شماره دادنامه 102 کلاسه پرونده 76/147
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. آقایان محمد زرگری صالح، میر علی اشرف و محب یثربی با وکالت آقای محمد ابراهیم مودب
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 75/748
مقدمه. شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : با استفاده از تجویز تبصره های 2 و3 الحاقی دیوان عدالت اداری با اعلام اعتراض به رای صادره به جهت مخدوش بودن آن از نظر اینکه متضمن پایمان شدن حق مغایر با اصول و موازین قانونی است تقاضای طرح پرونده در هیات محترم عمومی دیوان را می نماید.
اولاً مورد منصرف از بند پ ماده 14 آیین دادرسی دیوان است زیرا رای در هیات تجدید نظر به این علت رد شده بود که رای کمیسیون ماده 12 قانونی اراضی شهری اشاره به باغ بودن زمین مورد تملک نگردیده و از ناحیه شاکی دلیلی بر فسخ نظریه کمیسیون مزبور ارائه نشده ، نتیجه اینکه مالکین براساس همان رای راه در از اقامه دعوی حقوقی و تحصیل حکم دایر مشجر برای زمین مورد تملک طی مراحل قانونی و ابرام در دیوان عالی کشور را طی و اکنون مدرک رای نهایی دایر برای مشجر برای ملک خود در دست دارند. موکلین با حق تضییع شده شان که بر خلاف صریح ماده 5 قانون زمین شهری ملک باغ مشجرشان مطابق ماده 9 قانون مزبور تملک و تصاحب شده راهی جز آن دیوان برای احقاق حق نمی شناسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه رای قطعی شماره 273 مورخ 4/3/72 هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری براساس نظریه غیر قطعی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری صادر شده است و در زمان صدور دادنامه شماره 494 مورخ 31/3/76 شعبه هجدهم ملک مورد بحث به موجب رای قطعی مرجع قضایی صلاحیتدار باغ تشخیص گردیده و مورد از مصادیق بند پ ماده 14 آیین دادرسی دیوان نبوده است لذا دادنامه اخیر الذکر صادره از شعبه هجدهم به استناد تبصره های 2و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، نقض می شود و جهت رسیدگی مجدد به شعبه یازدهم ارجاع میگردد.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
102
تاریخ تصویب :
1376/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :