جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ3/11/71 شماره دادنامه 277 کلاسه پرونده71/94
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی.آقای محمد علی عسگری کامران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری.
مقدمه. شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری دایره قانون را محدود نموده و خلاف شرع نیز می باشد. زیرا مالکیت را که محترم است متزلزل نموده است لذا ابطال آن مورد استدعاست.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره
39564 ـ 22/10/71 اعلام داشته اند نظر به اینکه قانون اراضی شهری مطابق قسمت اخیر ماده یک مهلت اجرائی پنج ساله داشته است که در سال 1366 منقضی شده لذا آئین نامه آن اعتبار و قابلیت اجراء ندارد تا درخواست ابطال موضوعیت داشته باشد.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 3670 ـ 4/8/71 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده 3 آئین نامه مذکور اعلام داشته اند در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب سال 1361 موضوع در جلسه مورخ 3/8/71 فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
مطابق قسمت آخر ماده یک قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 مجلس شورای اسلامی مدت اجراء و اعتبار قانون مذکور 5 سال از تاریخ تصویب آن بوده است که پس از انقضاء مدت یاد شده آئین نامه اجرائی آن نیز اعتبار و موقعیت اجرائی ندارد و بدین جهت موضوع اعتراض به ماده 3 آئین نام قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
محمد رضا عباسی فرد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
277
تاریخ تصویب :
1371/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :