جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 5/4/69 شماره دادنامه103 کلاسه پرونده69/24
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای سید محمد تقی صادقیان.
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه. الف. شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/601 و… موضوع شکایت آقای ابراهیم موسوی و غیره بطرفیت : شهرداری کازرون بخواسته : اعتراض به تصمیمات شهرداری و درخواست صدور حکم به واگذاری هزار متر مربع به هریک از شکایت بشرح دادنامه شماره 73 الی 80 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه مالکیت شکایت برابر اسناد رسمی محرز و مسلم است ، نظر به اینکه اراضی مورد شکایت به استناد ماده 9 قانون اراض شهری مورد تملک شهرداری کازرون قرار گرفته است، نظر به اینکه خواسته شکات واگذاری مقدار مقرره قانونی هریک هزار متر زمین معوض ، حسب مقررات تبصره یک ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 8/9/61 و ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 می باشد نظر به اینکه برابر تبصره 1 از ماده 8 قانون اراضی شهری، مصوب اسفند ماه 60 مالکین اراضی مشاعی هر یک می توانند تا حد نصاب مذکور هزار متر از مزایای این ماده استفاده کنند… و مراتب فوق برابر ماده 70 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی تایید گردیده است است، نظر به اینکه شهرداری کازرون با قبول تصرف و تملک ملک شاکیان استحقاق آنان را به استفاده و تحویل مقدار زمین مورد خواسته تایید و بشرح نامه مورخ 30/5/65 به زمین شهری کازرون معرفی نموده است، شکایت شاکیان وارد است. و با التفات به اینکه با احراز مالکیت اولیه شاکیان و تملک شهرداری و استحقاق دریافت زمین بعنوان حقوق مالکانه هیچگونه دفاع موثری بعمل نیامده ، علیهذا حکم به الزام مشتکی عنها، به انجام و ایصال حقوق قانونی شاکیان و تحویل مقدار زمین بعنوان حقوق مالکانه هر نفر هزار متر مربع حسب مقررات و ضوابط قانونی بوده ، و مسئولیت تحویل بعهده زمین شهری ، کازرون می باشد.
ب . شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/422 موضوع شکایت آقای سید محمد تقی صادقیان بطرفیت : اداره زمین شهری، و شهرداری کازرون بخواسته : درخواست واگذاری 1000 متر مربع زمین بشرح دادنامه شماره 1165 ـ 14/12/68 چنین رای صادر نموده است : با توجه به متن دادخواست و لایحه جوابیه مورخ 26/5/68 کل زمین شهری استان فارس، دایر بر اینکه شاکی سابقاً شکایتی بخواسته واگذاری زمین معوض در آن دیوان مطرح نموده، و شکایت مزبور طی پرونده کلاسه 65/1348 رسیدگی شده و حکم برد شکایت نامبرده صادر و اعلام گردیده مضافاً اینکه این اداره کل آماده است طبق تبصره 5 ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری، و ماده 34 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری یک قطعه زمین به عنوان معرفی به شاکی واگذار نماید. و با توجه به دادنامه صادره هر پرونده کلاسه 65/1348 که شاکی آقای سید محمد تقی صادقیان و طرف شکایت آن شهرداری و اداره زمین شهری کازرون بوده و خواسته آن اعتراض به تصمیم شهرداری کازرون و درخواست صدور حکم به واگذاری 1000 متر مربع زمین، و هر فرزند 300 متر مربع اولاً در خصوص مواردی که بموجب دادنامه فوق الاشعار رسیدگی شده ، قرار رد شکایت صادر میگردد . ثانیاً شاکی می تواند به اداره کل زمین شهری استان فارس مراجعه ، تا طبق تبصره 5 ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری، و ماده 34 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری ، وفق مقررات اقدام قانونی بعمل آید.
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
دو رای صادره اساساً بشکلی که مطرح گردیده ، دو موضوع مجزا تلقی میگردد. بنابراین شرایط تعارض موجود نبوده و آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، نبوده لذا قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
103
تاریخ تصویب :
1369/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :