جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ20/2/69 شماره دادنامه33 کلاسه پرونده67/48
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. خانم مهرانگیز انوری.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 5 آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری.
مقدمه. شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته : تنظیم کنندگان آئین نامه اجرائی قانونی اراضی شهری مصوب 7/7/66 بدون توجه به تبصره 4 ماده 9 فوق، که صریحاً در مورد اراضی شهری بطور کلی ، همانگونه که در ماده 2 قانون مارالذکر تعریف نموده است آمده در مادتین 4 و5 آئین نامه مربوط از حدود اختیارات قوه مجریه می باشد، لذا تقاضای ابطال ماده 5 آئین نامه را دارم.
با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست وزیری بشرح نامه شماره 63598 مورخ 15/8/67 اعلام داشته است با توجه به اینکه ماده 5 آئین نامه مزبور ناظر به اراضی موات است ، لذا اساساً ارتباطی به تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری ندارد ، زیرا مطابق ماده 6 قانون مزبور کلیه زمینهای موات شهری به تملک دولت درآمده ، و فرض مالکیت اشخاص به آنها موردی ندارد ، تابعه استناد مالکیت از تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری استفاده نمایند. بعلاوه تبصره مزبور با توجه به ماده 9 مربوط به مالکین اراضی دایر و بایر است.
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت لله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری ناظر به زمینهای مذکور در ماده 7 قانون زمین شهری، یعنی موات می باشد، در حالی که تبصره 4 ماده 9 همان قانون مربوط به زمین های دایر و بایر شهری است در نتیجه ماده 5 آئین نامه مخالف تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری تشخیص نگردید.
سید موسوی تبریزی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
33
تاریخ تصویب :
1369/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :