جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


تاریخ : 17/7/69 شماره دادنامه : 169 - 168 کلاسه پرونده : 68/110 و 69/3 .
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : بنیاد جانبازان انقلاب آذربایجان شرقی و مدیر امور دادسراها و دادگاههای عمومی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی .
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف . شعبه پنجم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/1784 موضوع شکایت آقای حبیب طوجی ، بطرفیت : بنیاد مستضعفان تبریز ، بخواسته : تصرف و اقدام بفروش ملک اشتراکی و دستور به بنیاد جهت متوقف نمودن فروش ملک وباز پس گیری ملک بشرح دادنامه شماره 496 مورخ 18/9/63 رأی به عدم صلاحیت شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است .
ب . شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/129 موضوع شکایت آقای حبیب طوجی و ، محمد طوجی بطرفیت : بنیاد مستضعفان ، بخواسته : اعتراض به تصرف املاک از طرف خوانده واسترداد آن بشرح دادنامه شماره 138 - 12/9/68 حکم بورود شکایت صادر نموده است .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی ، وبا حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره باتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می نماید .

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه دادنامه شماره 138 - 12/9/68 شعبه هفدهم توسط هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، نقض گردیده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی محل ملک تشخیص گردیده است . بنابراین با مفاد رأی شماره 496 مورخ 18/9/63 شعبه پنجم تعارضی نداشته ، تا قابلیت طرح در هیأت عمومی را داشته باشد .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : سید ابوالفضل موسوی تبریزی
-------------------------------------------------
شماره پرونده : 5/62/1789 تاریخ : 18/9/63
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دیوان عدالت اداری بریاست حجه الاسلام محقق
شاکی : آقای حبیب طوجی
طرف شکایت :
موضوع : تصرف و اقدام بفروش اشتراکی و دستور به بنیاد جهت متوقف نمودن فروش ملک و بازپس گیری ملک گردد شکایت با وصول دادخواست و ثبت در دفتر کل و ارجاع به شعبه 5 پرونده تکمیل و دیوان تقدیم و اینک شعبه دیوان با توجه به مراتب فوق و حسب محتویات پرونده و ملاحظه نظریه مشاور دیوان آقایان توکلی وناظمی مبنی بر : بشرح برگ جداگانه ای . چون پرونده ? باظهار نظر است ختم رسیدگی اعلام و با صدور رأی آتی مبادرت می نماید :
« رأی دیوان »
در خصوص شکایت شاکی آقا حبیب طوجی بطرفیت بنیاد مستضعفان تبریز بخواسته متوقف نمودن فروش ملک 591/1 بخش 7 تبریز و بازپس گیری آن . با توجه به متن دادخواست تقدیمی و منضمات آن و لایحه جوابیه و ضمائم نظر به اینکه بموجب حکم دادستان انقلاب کلیه سینما های آذربایجان شرقی مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار داده شده و نظربه اینکه بنیاد مستضعفان مدعی است بر اینکه ملک تصرف شده (پلاک 591/1 بخش 7 تبریز ) قسمتی از سینمای مصادره شده می باشد وبا توجه به اینکه شاکی هم در دادخواست تقدیمی اعتراف ننموده که پست ترانسفورماتور اختصاص سینما در قسمتی از زیرزمین ملک مذکور قرار گرفته و نظر به اینکه شاکی سندی که دال بر مالکیت خود باشد اقامه ننموده و اساساً نظر به اینکه اختلافات بین خواهان و خوانده در شمول حکم دادگاه انقلاب اسلامی بالنسبه به پلاک مورد ادعا می باشد لذا برای تعیین تکلیف باید به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه مراجعه نماید. لذا بنحو مطروح برای تعیین حدود حکم دادگاه انقلاب اسلامی و شمول آن پلاک مورد ادعا را دیوان رأی بعدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه مذکور صادر می نماید . / م 10
رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری : حسین محقق
رونوشت جهت ابتاع به بنیاد مستضعفان تبریز ارسال می گردد .
-------------------------------------------------
تاریخ : 12/9/68 کلاسه پرونده : 17/18/129 شماره دادنامه : 138
مرجع رسیدگی : شعبه دیوان عدالت اداری مرکب از آقای عزیز علیزاده اشرفی رئیس و آقای سید هادی میرخانی مشاور آقای آموزگار مشاور
شاکی : آقایان حبیب طوجی و محمد طوجی
مشکی عنه : بنیاد مستضعفان
خواسته : اعتراض به تصرف املاک از طرف خوانده و استرداد آن
با وصول دادخواست تقدیمی آقایان حبیب طوجی و محمد ابراهیم طوجی دردفتر کل در تاریخ 5/4/63 و ارجاع آن به شعبه 17 و ارسال دادخواست و ضمائم به خواندگان و وصول پاسخ شماره 4426/2 - 2/6/63 و انجام اقداماتی بشرح پرونده در وقت فوق شعبه 17 دیوان عدالت اداری تشکیل است . پس از مطالعه محتویات پرونده و ملاحظه نظریه آقایان دکتر سید هادی میرخانی آموزگار مشاور محترم دائر بوارد بودن ورود در قسمتی با اعلام پایان دادرسی بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید .
« رأی دیوان »
در خصوص شکایت آقایان حبیب طوجی و محمد ابراهیم طوجی به طرفیت بنیاد مستضعفان تبریز خواسته اعتراض به تصرف املاک دیگر و بازپس گیری آن و شاکیان توضیح داده اند که الی 645 بخش 7 تبریز که بطور جداگانه و در دو طرف یک کوچه واقع شده و شامل نما دریای نور و دو مغازه و سه آپارتمان و زیرزمین و سالن چلوکبابی است خوانده باستناد حکم حاکم اقدام به مصادره آن کرده در حالیکه حکم فقط شامل سینما بوده خوانده پاسخ داده در مورد قسمتی از سینما که شامل محل استقرار ترانسفورماتور و تأسیسات برق آن می باشد شکایت بی اساس است زیرا آب محل جزو سینماست ولی در مورد سایر قسمتهای پس از رسیدگی تفکیک به صاحبان آن مسترد گردد و توجهاً به توضیحات مأخوذه از اداره خوانده و حکم شماره 28/2/59 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز و نامه مورخ 8/10/62 آن دادگاه که مستند هر دوبار می باشد مسلم است که محل استقرار سینما بنام دریای نور مورد حکم صادره قرار گرفته است و مورخ 1/5/64 فاقد امضاء دادگاه انقلاب است خارج از محل مصادره است و صرف و مولد برق که خارج از پلاک مصادره شده است بناء علیهذا اقدام خوانده در تصرفات دیگر شکایت شاکیان فاقد مجوز قانونی و حکم بودن شکایت شاکیان صادر و اعلام میگردد این رأی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری است . / ر
رئیس شعبه : دیوان عدالت اداری اشرفی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
169
تاریخ تصویب :
1369/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :