×

صورت مجلس شورای اصلاحات ارضی مشعر بر حذف جمله مربوط به مستثنیات ماده 3 قانون اصلاحات ارضی تصمیم در مورد خاص بوده و از مقوله مقررات عام وکلی بشمار نمیرود

صورت مجلس شورای اصلاحات ارضی مشعر بر حذف جمله مربوط به مستثنیات ماده 3 قانون اصلاحات ارضی تصمیم در مورد خاص بوده و از مقوله مقررات عام وکلی بشمار نمیرود

صورت-مجلس-شورای-اصلاحات-ارضی-مشعر-بر-حذف-جمله-مربوط-به-مستثنیات-ماده-3-قانون-اصلاحات-ارضی-تصمیم-در-مورد-خاص-بوده-و-از-مقوله-مقررات-عام-وکلی-بشمار-نمیرود
تاریخ : 20/12/73 شماره دادنامه : 159 کلاسه : 72/243
مرجع رسیدگی :هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای علی اکبر ساعی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 مصوبه پانصد و دومین جلسه شورای اصلاحات ارضی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی عمل شورا در تصویب بند 5 مصوبه پانصدو دومین جلسه را خلاف قانون اصلاحات ارضی و آئین نامه مربوطه دانسته و ابطال آن را درخواست نموده است .
سرپرست مدیریت امور اصلاحات ارضی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 53/02/33357 - 6/12/73 اعلام داشته اند :
اراضی بایر پلاک مورد نظر برابر مقررات به دولت منتقل گردیده است برابر سوابق موجود بتدریج به ارگانهای دولتی واگذار و در حال حاضر تمامی آن واگذار گردیده است .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور وبا حضور روسای شعب دیوان تشکیل ،و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .
« رأی هیأت »
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، اعتراض نسبت به تصویبنامه ها و آئین نامه ها وسایز نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با قانون ویا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است . نظر به اینکه بند 5 صورت مجلس مورخ 19/3/50 شورای اصلاحات ارضی مشعر بر حذف جمله مربوط به مستثنیات ماده 3 قانون اصلاحات ارضی تصمیم در مورد خاص بوده و از مقوله مقررات عام وکلی بشمار نمیرود اعتراض نسبت به تصمیم مذکور قابل طرح و رسیدگی وامعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : اسماعیل فردوسی پور
---------------------------------------------------
بیست و یکمین جلسه شورای اصلاحات ارضی استان مرکزی ساعت 13 روز 7/4/1365 با حضور کلیه اعضاء به ریاست آقای عباس روشن اردکانی مدیر کل کشاورزی استان مرکزی تشکیل و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید :
الف - گزارش شماره 1967 - 22/3/65 مرکز خدمات روستائی شهرستان اراک حاکیست که در موقع واگذاری شش دانگ قربه نظم آباد پلاک 14 واقع در بخش حومه مالکیت مرحوم محمد حسن ساعی به کشاورزان صاحب نسق اشتباهاتی رخ داده بدین ترتیب :
1- در هنگام آماربرداری به علت اینکه مستنثیات مالک در محل دیگری قرار داشته و خارج از دید مأمورین مجری مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بوده واز طرفی حدود ملک به مأمورین مربوطه معرفی نشده و مستنثیات نیز در محدوده شهر اراک بوده است در آمار و اسناد واگذاری زارعین منظور نشده است .
2- قریه نظم آباد در سال 1308 از طرف مرحوم محمد حسن ساعی درخواست ثبت و تمدید حدود و نقشه برداری شده لیکن تا کنون سند مالکیت آن صادر نشده است .
3- بعلت در مسیر خط آهن سراسری قرار گرفتن این قربه قسمتی از اراضی آن زیر تأسیسات راه آهن دولتی و قسمتی دیگر نیز بعد تصرف کارخانجات ماشین سازی ، آلومینیوم سازی ، خانه های سازمانی و نظایر آن قرار گرفته که قدر مسلم آن است که مرحوم ساعی و همچنین وارث انتقال دهنده این اراضی نبوده اند .
4- مرحوم محمد حسن ساعی در همان سالهای تأسیس راه آهن اراک مبادرت به احداث یک باب ساختمان مشتمل بود کاکین ، مهمانخانه ها ، سالن پذیرائی و محوطه مربوطه آن نموده که سالیان دراز مورد استفاده مستاجرینی که این بناء را از وی اجاره می کرده اند بوده است که بویژه این قسمت نخست پلاک 137 فرعی از کل قریه مغروز و به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره 30685 - 20/8/1326 برای آن حدود مجری نوشته شده که بکرات نسبت به این صورت مجلس تفکیکی
5- در سال 1341 در اجرای قوانین مقررات مرحله اول قانون اصلاحات ارضی ششدانگ قریه نظم آباد پلاک 14 اصلی برابر سند شماره 1420 - 20/8/1341 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 46 اراک با قید مفروضات مسیر لوله نفت مستثنات ماده 3 قانون اصلاحات با امضای مالک به وزارت کشاورزی انتقال یافته و سپس ششدانگ پلاک 12 اصلی مشتمل بر اراضی آبیزار و دیمزار و سه رشته قنات و چشمه سار مشاعاً به رازعین صاحب نسق واگذار شده است و در اسناد واگذاری به زارعین قطعه باغ و اراضی مزروعی منظور شده است .
6- اداره تعاون و امور روستاهای وقت اراک طی نامه شماره 9810 - 13/11/49 در اجرای ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی به مضمون اینکه قریه نظم آباد فاقد مستثنیات است تقاضای حذف این قسمت از سند انتقال به دولت را می نماید که بنا به گزارش شماره 10126 - 2/12/49 اداره کل اصلاحات ارضی تهران مراتب ضمن نامه شماره 25498 - 12/12/49 به سازمان اصلاحات ارضی گزارش و مراتب در پانصد و دومین جلسه شورای اصلاحات ارضی مطرح و بشرح بین الهلالین مبادرت بصدور رأی می شود ، بالنتیجه براساس بند 5 مصوبه پانصدو دومین جلسه شورا مقرر می گردد که مستثنیات ماده 3 و مسیر لوله نفت از سند حذف شود که این موضوع مورد اعتراض ورثه مرحوم محمد حسن ساعی قرار گرفته و مدعی هستند که مفروزات که همان شماره های فرعی می باشند که در سند شماره 1420 مورخ 2/8/1341 مورد انتقال به دولت قرار نگرفته واز طریق اداره ثبت درخواست صدور سند مالکیت پلاک 137 فرعی را دارند و رسیدگیهایی که به عمل آمده بموجب صورت جلسه تنظیمی که به امضای زارعین و اهالی محل و اعضای شورا شورای اسلامی رسیده و به مهر شورا نیز ممهور گردیده عبارت احداثی و محوطه آن که در مقابل ساختمان پلیس راه آهن در قسمت غرب و جنب میدان راه آهن قرار دارد و حدود مشخصات آن برابر صورت جلسه تفکیکی شماره 20685 - 20/8/1326 می باشد به استناد مدارک ارائه شده از سالهای قبل از تصویب قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 در اختیار مالک و بعد از آن در اختیار ورثه بوده و درحال حاضر نیز ورثه از آن بهره برداری می نمایند و بررسی های بعمل آمده مفروزات و از جمله همان پلاک 137 فرعی از موارد انتقال به دولت نبوده و در نتیجه از شمولیت رأی شورا موضوع مصوبه پانصدو دومین جلسه قرار نمیگیرد ، بدین جهت رعایت قانون و مقررات نشده و موارد فوق مشمول ماده دو لایحه قانون راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحاتن ارضی مصوبه 12/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی بوده و بررسی مجدد این قبیل پرونده ها موکول به موافقت مقام عالی وزارت کشاورزی میباشد ، بدین منظور اداره کل کشاورزی استان مرکزی ( اراک ) جهت اجرای امر فوق مراتب را طی نامه شماره 21256 - 20/10/64 به سرپرستی دفتر امور اراضی منعکس و دفتر مذکور نیز جریان امر را ضمن نامه شماره 3872/1/11 مورخ ......

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 159

تاریخ تصویب : 1373/12/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.