جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی :2/4/65 کلاسه پرونده : 64/78 - 64/86
دادنامه شماره 32 و 31 .
مرجع رسیدگی :هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع : رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان .
مقدمه : الف . شعبه دوم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت اداره مسکن و شهرسازی استان باختران به خواسته اجرای قانون در مورد فروش منازل سازمانی و رفع تبعیض در پرونده کلاسه 2/63/14 بشرح دادنامه شماره 712- 6/8/64 چنین رأی صادر کرده است .
با توجه به محتویات پرونده و لوایح شماره 10681 - 17/10/63 و 728 - 1/2/63 اداره مسکن و شهرسازی باختران نظر به اینکه اقدام به فروش خانه سازمانی بفرض وجود شرایط فروش پیش بینی شده در ماده واحده قانون اختیار می باشد بنابراین حکم برد شکایت صادر می گردد.
ب. شعبه ششم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 6/62/414 بطرفیت وزارت مسکن و شهرسازی بخواسته انتقال یک باب خانه سازمانی بشرح دادنامه شماره 229 مورخ 15/7/64 چنین رأی داده است .
نظر به اینکه در ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی اجاره فروش خانه های سازمانی مصوب 17/7/58 صراحت یا اشاراتی مبنی بر اینکه باز نشستگی پس از تصویب این قانون باشد ندارد و به عبارتی تاریخ بازنشستگی قبل از تصویب و در صورت سکونت مانع فروش نخواهد بود و در عین حال تصمیم در اصل فروش و عدم فروش با وزارت مسکن و شهرسازی است و در صورت تصویب وزاتخانه مبنی بر فروش منزل مورد شکایت بشاکی بلحاظ دارا بودن شرایط مندرج ، در قانون در اولویت قرار خواهند داشت رأی به حقانیت شاکی صادر و اعلام می گردد .
با اعلام تعارض آراء فوق الذکر از طرف آقای فتاح لحافی ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/65 به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وبا شرکت روسای شعب تشکیل شده پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر وتبادل نظر و مشاوره باتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات بشرح زیر مبادرت باظهار نظر می نمایند .
« نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری »
با توجه به مفاد آراء صادره تعارض بین آراءصادره تشخیص نگردید . بنابراین موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای طرح در جلسه هیأت عمومی خارج است .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
32
تاریخ تصویب :
1365/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :