×

چون اعتراض به نحوه اقدامات و عملیات اجرائی است نه دستور دهنده اجراء سند رسمی قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت مدیر اجراء ثبت تهران منطبق با قانون بوده تایید می گردد

چون اعتراض به نحوه اقدامات و عملیات اجرائی است نه دستور دهنده اجراء سند رسمی قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت مدیر اجراء ثبت تهران منطبق با قانون بوده تایید می گردد

چون-اعتراض-به-نحوه-اقدامات-و-عملیات-اجرائی-است-نه-دستور-دهنده-اجراء-سند-رسمی-قرار-عدم-صلاحیت-دادگاه-به-اعتبار-صلاحیت-مدیر-اجراء-ثبت-تهران-منطبق-با-قانون-بوده-تایید-می-گردد
تاریخ رسیدگی : 19/1/68 شماره رأی : 33/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 15/5/65 آقای مصطفی … به وکالت بانک صادرات دادخواستی به خواسته توقیف عملیات اجرائی پرونده های شماره 1612 ـ 1640 ـ 1641 ـ پچک و ابطال تصمیم دایره سوم اجرای ثبت تهران به شرح نامه شماره 4687 ـ 20/4/65 و نیز ابطال عملیات اجرائی پرونده های اجرائی دایره سوم اجرای ثبت تهران به طرفیت 1 ـ آقای هرایر … 2 ـ شرکت نیتور 3 ـ آقای اونیک ساهاکیان 4 ـ دایره سوم اجرای ثبت تهران 5 ـ دایره چک اداری ثبت تهران 6 ـ دادستان عمومی تهران تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده و توضیح داده است که بانک موکل جهت مطالبات خود از شرکت نیتور و آقای حراج … اولاً اجرائیه ائی به کلاسه 7088 از دایره سوم اجرای ثبت تهران برای وصول مبلغ 000/500/7 ریال به استناد سند رسمی شماره 11903 ـ 21/9/58 علیه آنها صادر نموده و تقاضا کرده است که از طریق ملک مورد رهن و وثیقه بانک مطابق مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت پلاک های 37124 ـ 37125 ـ فرعی از 6933 که به صورت یک دستگاه آپارتمان و پارکینگ می باشد مطالباتش به مرحله وصول در آید ثانیاً جهت وصول مبلغ 18116000 ریال بقیه مطالبات خود از خواندگان مزبور به شرح پرونده 64/95 شعبه 18 دادگاه حقوقی یک تهران و پرونده قرار تأمین کلاسه 64/46 اقدام نموده و مقرر گردیده که مازاد ملک مورد وثیقه در قبال مبلغ مزبور بازداشت گردد . دایره سوم اجرای ثبت تهران بر خلاف مقررات قانون ثبت و مواد 34 و 34 مکرر به جای تعقیب عملیات اجرائی طی نامه شماره 9941 ـ 8/10/64 به بانک موکل اعلام کرده است که چون آقای … بستانکار پرونده اجرائی دایره اجرائی ثبت تهران که بازداشت کننده مازاد ملک مورد وثیقه بانک بوده و با استفاده از مقررات تبصره 7 ماده 34 قانون اصلاحی ثبت کلیه طلب بانک و نیم عشر اجرائی به مبلغ 13409485 ریال در صندوق تودیع کرده است . بنا بر این نماینده ای برای دریافت مطالبات بانک معرفی شود همچنین رونوشت نامه مزبور جهت فک رهن سند رهنی شماره 11903 به دفتر خانه مربوط ارسال می گردد . با وجود اعتراض بانک به اقدام یاد شده توجهی به آن معمول نگردیده و اخیراً نیز برای مزایده و فروش ملک مورد وثیقه بانک از طریق دایره چک اجرائی ثبت تهران و در قبال بدهی آقای هوایر … به شرح پرونده های 1640 ـ 1641 ـ 1612 اقدام وآگهی مزایده انتشار یافته است در صورتی که اقدامات مزبور بر خلاف قانون ثبت و آئین نامه اجرا اسناد رسمی ( بند 6 از ماده 196/ماده 197 ) و ماده 35 آئین نامه اجرائی مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت می باشد به علاوه در امر ابلاغ اجرائیه ها به آقای .. ..رعایت موازین قانونی به عمل نیامده است ضمناً دایره اجرای چک ثبت تهران پس از تقاضای آقای … دایر بر بازداشت ملک مورد وثیقه بانک به استناد بند ه از ماده 69 آئین نامه اجرائی اسناد رسمی به جهت مسکونی بودن ملک باز داشت آن را غیر مقدور اعلام نموده و بر این اساس بر اقدام دایره اجرای ثبت تهران را بر توقیف و مزایده ملک اثری مترتب نیست و مالاً توقیف عملیات اجرائی و ابطال آن به شرح خواست خواسته تقاضا شده است .
پرونده به شعبه 27 دادگاه حقوقی یک ارجاع و به کلاسه 65/8/17 ثبت گردیده و دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 16/5/65 موضوع دعوی را شکایت از عملیات اجرائی ثبت تشخیص داده و قرار رد عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رئیس اجرای ثبت تهران صادر و در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است . ضمناً درخواست توقیف عملیات اجرائی را نیز به لحاظ خروج موضوع از شمول مقررات ماده ثبت مصوب سال 1322 مردود اعلام نمود . پرونده به کلاسه بالا ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است . ضمناً سوابق پرونده های اجرائی نیز ضمیمه است که ملاحظه شد .
رأی
صرف نظر از اینکه خواهان در مقام اعتراض به عملیات اجرائی وفق مقررات ماده 229 اآئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب سال 1355 اقدام نموده در این خصوص مراجع مربوط به شرح محتویات پرونده های اجرائی رسیدگی کرده اند اساساً با عنایت به کیفیت اعتراضات معموله چون اعتراض به نحوه اقدامات و عملیات اجرائی است نه دستور اجراء سند رسمی قرار عدم صلاحیت مورخ 16/5/65 شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران به اعتبار صلاحیت مدیر اجراء ثبت تهران منطبق با قانون بوده با تائید آن پرونده اعاده می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 33

تاریخ تصویب : 1368/01/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.