جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 29/8/72 شماره دادنامه : 72/538/18 مرجع رسیدگی شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 18/2/72 خانم ماندگار … به طرفیت آقای قاسمعلی … به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به اصلاح سند مالکیت در اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار دادخواستی به دادگاه حقوقی یک گرمسار تسلیم داشته و به استناد فتوکپی مصق سند مالکیت پلاک 232 و 244 و 245/66 گرمسار و اخطاریه شماره 518 ـ 17/1/72 ثبت اسناد گرمسار که مخاطب آن آقای قاسمعلی … می باشد ضمن دادخواست توضیح داده است دارای زمین موروثی پدری در باتری سفلی می باشد و خواننده یک ششم از کنار زمین وی سهم مادری خود را می برد نامبرده جهت صدورسند مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار مراجعه کرده و در موقع صدور سند از طرف اداره مزبور اشتباهی رخ داده است اداره مزبور طی اخطاریه شماره 518 ـ 17/1/72 خوانده را جهت رفع اشکال و اشتباه سند دعوت کرده ولی خوانده از حضور در اداره ثبت خودداری کرده است در جلسه رسیدگی مورخ 3/7/72 که طرفین حضور داشته اند و خواهان به شرح دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم را کرده است خوانده پاسخ داده سند هیچگونه اشتباهی ندارد و اگر هم اشتباه شده توسط اداره ثبت اشتباه گردیده و اگر چنانچه تقسیم عادلانه در بین باشد مقداری از حق وی از بین رفته و چون خواهان به تعهد خود عمل نکرده قرار دادی که با یکدیگر تنظیم کرده اند خوانده باید از عهده خسارت آن بر آید و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شماره 323 ـ 3/7/72 به شرح زیر کرده است «… علیهذا دادگاه با توجه به بند 3 ماده 25 قانون ثبت اسناد که رسیدگی به اشتباهات قلمی را که در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی به علت عدم توجه و دقت نویسنده رخ می دهد را در صلاحیت هیئت نظارت ثبت اسناد و املاک دانسته قرار عدم صلاحیت ذاتی به صلاحیت و شایستگی ذاتی هیئت نظارت صادر و اعلام می گردد و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می گردد .» پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 22/7514 رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع گردیده است .
رأی
نسبت به قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه حقوقی یک گرمسار به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت ثبت اسناد و املاک با توجه به موضوع خواسته و محتویات پرونده ایراد و اشکالی به نظر نمی رسد و ضمن تشخیص صلاحیت هیئت فوق التصویب مقرر می دارد پرونده از طریق دادگاه صادر کننده قرار به هیئت نظارت مربوطه ارسال گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
538
تاریخ تصویب :
1372/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :