×

تقسیم و افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است

تقسیم و افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است

تقسیم-و-افراز-املاک-مشاعی-که-جریان-ثبتی-آنها-خاتمه-یافته-باشد-در-صلاحیت-واحد-ثبتی-محل-وقوع-ملک-است
تاریخ رسیدگی : 29/2/1373 دادنامه : 117/13 مرجع رسیدگی : شعبه 13 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
.در تاریخ 1/9/68 اداره حج و اوقاف و امور خیریه شمیران دادخواستی افراز و تفکیک یک طبقه آپارتمان وقفی از پلاک ثبتی شماره 8/1656 و صدور سند مالکیت افرازی طبقه مزبور به نام موقوفه علیه 1 ـ مجید … 2 ـ خانم وجیهه … 3 ـ خانم طلیعه … 4 ـ حمید … 5 ـ رحیم … 6 ـ کریم … 7 ـ اداره ثبت اسناد قلهک نشانی خیایابان دکترشریعتی بلوارمیرداماد نرسیده به پل میرداماد ردیفهای 4 و 5 و 6 … تقریم و توضیح داده عرصه شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 5/230 متر مربع وقف عام بوده و از سال 1358 با تنظیم سند رسمی شماره 32478 ـ 25/6/59 تنظیمی در دفتر شماره 9 شمیران به اجاره خانم طلعت واگذار گردیده به موجب یک سند مذکور به مستأجر اختیار احداث اعیان داده شده و به موجب سند مزبور مستأجر ملزم گردیده ظرف یک سال نسبت به تفکیک و افراز اعیانی احداث در پلاک مرقوم اقدام و طبقه همکف آپارتمان احداثی را پس از فوت خود وقف نماید بنا برا ین با تقدیم گواهی حصر وراثت موید فوت خانم طلعت … ( مورث خواندگان ردیف 1 و 6 ) می باشند تقاضای رسیدگی و صدور حکم در ابطال سند مالکیت ادیانی صادر به شماره 782028 و افراز و تفکیک یک طبقه آپارتمان وقفی و صدور مالکیت افرازی به نام خواهان در طبقه وقفی را داشته ضمناً اعلام می دارد خواندگان ردیف 1 تا3 طی نامه ارسالی ضمیمه دادخواست موافقت خود را با انجام خواسته به حق خواهان اعلام نموده اند با وصول دادخواست و ثبت آن رسیدگی در شعبه 72 دادگاه حقوقی 2 شمیران معمول شده وقت دادرسی تعیین و طرفین دعوت شده اند از طرف مدیر کل دفتر حقوقی و روابط عمومی سازمان ثبت اسناد برابر جلسه 14/12/68 دادگاه لایحه ای ارسال شده در خصوص دعوی اداره حج و اوقاف و امور خیریه شمیران به طرفیت مجید و جیهه ، طلیعه ، حمید و رحیم و کریم اسماعیل زاده دائر به افراز و تفکیک آپارتمان وقفی از پلاک ثبتی محل ( ثبت قلهک ) صادر نموده و در اجرای ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده اینک هیئت شعبه در تاریخ فوق با توجه به اوراق پرونده و و ملاحظه گزارش تنظیمی مشاوره نموده چنین رای می دهد .
نظر به اینکه طبق مقررات ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع تقسیم و افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است و مانحن فیه با توجه به سند مالکیت پیوست و محتویات پرونده مشعر بر این معناست لذا قرار صادره تائید و استوار می شود مقرر می گردد پرونده از طریق دادگاه صادر کننده قرار به اداره ثبت اسناد و املاک شمیران ارسال گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 117

تاریخ تصویب : 1373/02/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.