جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 5/6/70 دادنامه : 248/24 مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بدواً در تاریخ 30/2/70 علی توفیقی … دادخواستی به طرفیت منصور … به خواسته اصلاح سند مالکیت و حکم بر حق استفاده از پارکینگ اتومبیل و صدور دستور موقت بر جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال به دادگاه حقوقی دو تهران تقدیم داشته و شعبه 77 دادگاه مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران صادر و پرونده را ارسال داشته و شعبه 11 دادگاه اخیرالذکر در اتریخ 10/5/70 در وقت فوق العاده به استناد شق 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت مستقر در ثبت اسناد و املاک صادر نموده و در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردیده است .
رأی
طبق اصول و قواعد دادرسی و مقررات موضوعه در دادگاه حقوق یک با تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده مبادرت به رسیدگی می نماید . در این پرونده دادگاه بدون اطلاع متداعیین در وقت فوق العاده اقدام به تشکیل جلسه و صدور قرار نموده است . گذشته از این مطلب اقدام هیئت نظارت در رفع اشتباه در صورتی است که خللی به حق کسی نرساند . خواهان در دادخواست متذکر شده استفاده از حق پارکینگ در محل مورد اختلاف به شخص دیگری واگذار شده لذا دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
248
تاریخ تصویب :
1370/06/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :