×

خواسته صدور حکم بر ابطال سند معارض است

خواسته صدور حکم بر ابطال سند معارض است

خواسته-صدور-حکم-بر-ابطال-سند-معارض-است
تاریخ رسیدگی : 20/11/69 شماره : 645/23 مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای حاج قنبر … دادخواستی به طرفیت بانوان فاطمه و سرور … و آقای حسن …. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند معارض نسبت به پلاک 3/4788 مقوم به مبلغ یک میلیون ریال به دادگاه حقوقی 2 زنجان تقدیم و اعلام نموده است خوانده ردیف سه به عنوان وکیل خواندگان با در دست داشتن سندی با همین شماره پلاک زمین مورد نظر را تصرف نموده و موجب ورود خسارت به مشارالیه گردیده و جهت اثبات دعوی به پرونده ثبتی و جلب نظر کارشناس استناد نموده است دادگاه مرجوع الیه در جلسه مقرر که با حضور خواهان و خوانده ردیف سوم تشکیل گردیده پس از اعلام هر یک از طرفین بر مالکیت خود نسبت به زمین مورد نزاع و تصرف طرف مقابل رسیدگی به موضوع را به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت در صلاحیت هیئت نظارت ثبت منطقه زنجان تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته .
رأی
نظر به اینکه قبل از ملاحظه محتویات پرونده ثبتی مربوطه و انعکاس خلاصه محتویات آن در صورت ، جلسه دادگاه و اخذ توضیحات بیش از طرف خواهان به نحوی که موضوع دعوی را کاملاً روشن می نماید صدور قرلار عدم صلاحیت صحیح نبوده است لذا به علت نقض رسیدگی قرار مزبور فسخ و پرونده در اجرای مراتب فوق به دادگاه اعاده می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 645

تاریخ تصویب : 1369/11/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.